Gereformeerde Basisschool De Bron

vanaf 1 maart i.v.m. nieuwbouw, tijdelijke locatie Lijsterstraat 6 3772 AV Barneveld 3771 CS Barneveld

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In deze grafieken ziet u de uitstroomadviezen en de niveaus waarop leerlingen in het eerste jaar voortgezet onderwijs terecht komen. We vinden het belangrijk om kinderen een passend advies te geven. Bij dit advies speelt de score op de Eindtoets een rol. Dit is wettelijk vastgelegd. Daarnaast nemen we ook de resultaten uit eerdere jaren en bijvoorbeeld de werkhouding van de leerling mee in ons advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school goed ontwikkelen. Binnen ons Bijbelgetrouwe onderwijs leren we kinderen omgaan met God, elkaar en zichzelf. Op De Bron bieden we leerlingen, samen met ouders, een veilige omgeving om hierin te groeien en ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Omgaan met God
  • Omgaan met jezelf
  • Omgaan met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Door middel van het lezen van documenten, bekijken van opbrengsten, voeren van gesprekken met leerlingen, leerkrachten, IB-er en directeur en door het rondkijken in de school en de klassen heeft de inspectie, 21 januari 2020, de volgende waardering gegeven:

• Aanbod -GOED-

• Zicht op ontwikkeling -VOLDOENDE- (ruim)

• (extra) ondersteuning -GOED-

• Kwaliteitscultuur -GOED

We zijn heel blij met de waardering die we hebben gekregen. De inspectie zag en hoorde, het concept "The Leaders in me", terug op allerlei plekken tijdens hun bezoek. De doorgaande lijn die we ontwikkelen hierbij (persoonsvorming) vonden ze heel mooi en echt een extra ten opzichte van andere scholen. Ook vonden ze ons aanbod voor beter presterende leerlingen goed, zoals onder andere de flexgroep.

Onze manier van werken, onderzoeken en experimenteren bij het verbeteren van ons onderwijs, zagen ze als heel positief. Als team werken we steeds weer vanuit onze visie en kijken we wat er werkt.

Als het gaat om passend onderwijs gaven ze aan dat we de zaken goed op orde hebben met betrekking tot plannen, expertise, ondersteuning, kindgesprekken en afstemming met ouders.

De school realiseert inclusief onderwijs. Dit zijn zo een aantal punten die ze hebben aangegeven.

Verder zien ze goede ontwikkelingen als het gaat om experimenten die we doen binnen het thema passend onderwijs. Daarin moeten we uiteindelijk keuzes gaan maken naar aanleiding van onze opgedane ervaring.

Ook het rekenonderwijs is een aandachtspunt. We hadden al geconstateerd dat we qua opbrengsten op de eindtoets niet het niveau halen wat we mogen verwachten. Dit gaan we onderzoeken en dit hebben we al in ons schoolplan een plek gegeven. Kortom, we hebben goed in beeld waar onze ontwikkelruimte ligt en we kunnen verder gaan op de weg die we al waren ingeslagen. 

Terug naar boven