Kindcentrum de Branding

Lange Voren 90 3773 AT Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Branding staat op groepsniveau de cyclus handelingsgericht werken centraal. Deze cyclus bestaat uit 6 stappen die er voor zorgen dat tussenresultaten verwerkt worden in het plan van aanpak.

De cyclus handelingsgericht werken bestaat uit de volgende stappen:

1. evalueren van toetsgegevens methode en cito;

2. verzamelen in groepsoverzicht;

3. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes;

4. benoemen van de specifieke onderwijsbehoeften en clusteren met leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften;

5. opstellen van plan van aanpak;

6. uitvoeren van plan van aanpak.

De gegevens voor de tussenresultaten worden gehaald uit de methode toetsen die om de drie à vier weken gemaakt worden op gebied van taal, ( begrijpend)lezen en rekenen. Ook wordt twee jaarlijks de cito afgenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op De Branding wordt het advies besproken met het zorgteam. Dit team bestaat uit de volgende personen: leerkrachten groep 7 en 8, intern begeleider en directie. Met elkaar wordt een zorgvuldig onderbouwd advies besproken. Meegenomen in dit advies worden: de Citoresultaten van de afgelopen drie jaar, methode gebonden toetsen, en kindeigenschappen van de leerling zelf (oa leerhouding, concentratie, sociale vaardigheden).

U kunt op de school vragen naar het protocol "overgang PO-VO".

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat het klimaat in De Branding bijdraagt aan de ontwikkeling van eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel en respect naar elkaar. Kinderen leren o.a. door de 7 gewoonten van 'The Leader in Me' hoe zij hier vorm aan kunnen geven. We gebruiken de kanjertraining om deze ontwikkeling te versterken. De groepsleerkrachten van De Branding voeren regelmatig kindgesprekken, zo kunnen zij de leerlingen begeleiden bij hun ontwikkeling. De school werkt aan een eenduidigheid in afspraken en aanpak.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenaarschap
  • verantwoordelijkheid
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Branding heeft op 22 september 2015 het 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek van de inspectie gehad.

Terug naar boven