Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs

Schoutenstraat 113 3771 CH Barneveld

  • Schoolfoto van Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De onderwijskundige visie van onze school vatten we samen in het motto Fundamenteel Leren.

In de eerste plaats geven we hiermee aan dat ons onderwijs gefundeerd dient te zijn op Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk.

In de tweede plaats brengen we met het motto tot uitdrukking dat we het belangrijk vinden dat we in het basisonderwijs de leerlingen fundamentele kennis voor hun toekomstig maatschappelijk functioneren bijbrengen. Dat betekent dat we in ons onderwijs veel aandacht geven aan (begrijpend)lezen, taal en rekenen en waarde hechten aan parate kennis.We willen de leerlingen bewust makenvan hun eigen leerdoelen zodat hun leeractiviteiten daarop afgestemd kunnen worden.

In de derde plaats hechten we waarde aan het leren van sociale vaardigheden om als lid van een gemeenschapdienend bezig te kunnen zijn. Er wordt gewerkt vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zowel didactisch als pedagogischstemmen we af op de hulpvragen van de leerlingen. Je ziet dit ook terug in de organisatievorm. We werken groepsdoorbrekend met niveaugroepen voor rekenen en taal. Voor iedere leerling maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP) en we werken met groepsplannen in verschillende niveaus voor de hoofdvakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op de afdeling voor Jonge Risico Kleuters ( JRK) werken we ontwikkelingsgericht. We sluiten aan bij hun niveau om daarna toe te voegen volgens het VAT principe ( volgen, aanpassen en toevoegen).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven