Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs

Schoutenstraat 113 3771 CH Barneveld

  • Schoolfoto van Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Rehoboth is een christelijke school op gereformeerde grondslag voor speciaal basisonderwijs te Barneveld. Dit is een overkoepelende naam voor al het onderwijs en zorg dat we bieden in ons samenwerkingsverband.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Ruimte
  • Respect
  • Reflectie
  • Regelmaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven