Basisschool Prins Willem Alexander

Van Schothorststraat 22 3772 AX Barneveld

  • Onze school zit samen in het gebouw met nog 2 andere scholen, een peuteropvang en buitenschoolse opvang.
  • Ons schoolplein daagt uit tot samenspelen.
  • Alles staat in het teken van klimmen, klauteren en bewegen.
  • Het ontdekbos laat kinderen de natuur beleven.
  • Het ontdekbos prikkelt de fantasie en stimuleert beweging.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u zicht op de Prins Willem Alexanderschool. Dank voor uw interesse in onze school! U vind op deze pagina's veel informatie. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Wij geven u graag een toelichting bij de cijfers en feiten zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt. 

Veel ouders weten de weg naar onze school te vinden vanwege de rust en structuur. Daarnaast is onze school een mooie afspiegeling van de maatschappij. Wij maken kinderen klaar voor de toekomst! Ons motto 'samen leren leven' zult u overal in de school herkennen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbel als basis
  • Motto: Samen Leren Leven
  • Rust, structuur, veiligheid
  • Reken-, HB- en leesspecialisme
  • Sterk pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven