Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

Churchillstraat 68 3772 KV Barneveld

  • Uitvoering van het project ZingeS, samen met de muziekschool
  • Op koningsdag hebben we met de hele school spelletjes gedaan
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Ds. J. Fraanjeschool De Vesting worden jaarlijks in alle groepen de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen en ingevoerd. Deze toetsen spelen een belangrijke rol bij het volgen van de individuele leerlingen bijvoorbeeld bij de niveau-indeling. Daarnaast worden jaarlijks de opbrengsten van het onderwijs geanalyseerd en worden binnen het Handelings- en opbrengstgericht werken (HOGW) streefdoelen gesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school moet aan alle kinderen een veilige plaats bieden. Sociaal welbevinden is de voorwaarde tot goed leren. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook geleerd worden. We willen de kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • zelfvertrouwen/acceptatie
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven