Plantijn

Nederwoudseweg 19 A 3772 TD Barneveld

  • Regelmatig lezen oudere kinderen voor aan jongere kinderen.
  • boekenplanken en schilderijen van letters en cijfers
  • De geschilderde boekenkast bij de trap.
Net echt!
  • heerlijk vingerverven
  • De schrijver Thijs Goverde op bezoek bij groep 7-8

Het team

Toelichting van de school

Het team van Plantijn bestaat uit:

Leerkrachten: Lotte, Ralph, Carina, Marielle, Dennis, Rogier, Mariska en Karin.

Ondersteuners: Jari, Evie en Demi

Intern begeleider/kwaliteitscoördinator: Marian

Conciërge: Harry

Leerkracht Engels: Julia 

Remedial teacher: Rob

Schoolleider: Nathalie

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Eem-Vallei Educatief is aangesloten bij PIO-Personeel en Transvita. PiO- Personeel is de gemeenschappelijke invalpool van 46 schoolbesturen. Zij verzorgen voor ons kort- en langdurige vervangingen. Transvita heeft ook een talentenpool van leerkrachten in het PO met een vaste aanstelling bij één van de deelnemende besturen. Vanuit deze pool worden talentvolle leerkrachten ingezet op vaak langere vervangingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de groepering van onze leerlingen gaan we uit van twee standpunten:

Enerzijds vinden we de omgang met leeftijdsgenoten van belang, omdat leeftijdsgenoten veelal dezelfde sociaal-emotionele stappen zetten, dezelfde interesses delen en ook zien we in leeftijd een verbindende factor. Groep 1/2 is om deze reden bij elkaar geplaatst, evenals de mentorgroepen in de bovenbouw. Ook bij bewegingsonderwijs, IPC en de lessen gericht op de sociale ontwikkeling kiezen we vaak voor de homogene groep. 

Anderzijds zien we bij de didactische ontwikkeling dat leeftijd vaak minder relevant is. Daarom hebben we ervoor gekozen om bij het aanbod van taal, rekenen en lezen te werken in dynamische niveaugroepen. Leerlingen worden op basis van hun onderwijsbehoefte per vak ingedeeld, in plaats van op leeftijd. Ze krijgen instructies op hun eigen niveau en verwerken het daarna adaptief. De heterogene samenstelling van deze groepen heeft ook een meerwaarde in de sociale ontwikkeling: de leeftijdsverschillen vormen een goede basis om samen van en met elkaar te leren.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen hebben een eigen portfolio. Hierdoor kunnen zij gericht werken aan groeps- en individuele doelen. Tweemaal per dag wordt er doelgericht gewerkt in de grote kring, daarnaast zijn er diverse kleine kringen waarin leerlingen op hun eigen niveau leerstof krijgen aangeboden. Per dagdeel is er aandacht voor de motorische ontwikkeling, dmv buitenspel en gymactiviteiten. De leerlingen werken taakgericht in diverse hoeken en met diverse ontwikkelingsmaterialen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij groep 3 t/m 8 staan 's ochtends de kernvakken centraal. De leerlingen krijgen volgens een vast rooster, doelgerichte instructies van onze vakspecialisten. De verwerking van de leerstof gebeurt vervolgens adaptief met een mogelijkheid om verlengde instructie (individueel of in kleine groepjes) te krijgen. 's Middags wordt de opgedane kennis toegepast in de thema's en projecten van IPC, waarbij aandacht is voor wereldburgerschap, talentontwikkeling en de ontwikkeling van diverse vaardigheden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Op onze school geven we dit al sinds enige jaren vorm door Handelingsgericht en Opbrengstgericht te werken. Het onderwijs wordt daarmee aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We streven ernaar dat alle leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. We volgen deze ontwikkeling nauwgezet met behulp van het leerlingvolgsysteem, leergesprekken en portfolio's, waarin de ontwikkeling op didactisch, persoonlijk en sociaal gebied aan bod komt.

Vanaf groep 4 werken we met dynamische niveaugroepen, waardoor elke leerling instructie krijgt op zijn/haar eigen niveau voor de vakken: lezen, taal en rekenen. Mocht een leerling meer ondersteuning nodig hebben, dan stellen we in overleg met de ouders en onze intern begeleider een plan op waarin we beschrijven hoe we die ondersteuning vorm gaan geven. We hebben hierbij de mogelijkheid om advies en/of begeleiding te vragen bij het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Indien nodig kan een zorgarrangement aangevraagd worden. De intern begeleider is ook lid van het zorgadviesteam (ZAT), hierin bespreken we waar we de zorgen binnen en buiten de school gezamenlijk kunnen aanpakken. Dit beoogt een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Op deze manier kan Plantijn ondersteuning op maat bieden, waardoor leerlingen het onderwijs krijgen dat het beste past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er is een kwaliteitscoördinator binnen de school werkzaam. Samen met het team wordt continue gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Er is een goede samenwerking met externen, waardoor op alle gebieden expertise ingewonnen kan worden. Plantijn kan hiermee zorgen voor een gepersonaliseerd aanbod voor iedere leerling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van het gemeentelijk traject voor VVE. (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de gemeente over het invullen van beleid t.a.v. VVE en de doorgaande lijn.  Ook werken we samen met twee peuterspeelzalen in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

Terug naar boven