Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

Hoefslag 20 2992 VH Barendrecht

  • Hoefslag 20
  • De leerlingen werken in alle groepen met chromebooks. Dit in combinatie met spelmateriaal (gr 1/2), methoden en schriften
  • Al jong leren de kinderen doelen stellen en hun werk te reflecteren. We vergroten op deze manier de betrokkenheid en motivatie.
  • Een leeromgeving met hoeken en spelmaterialen, die variëren en uitnodigen tot ontdekken en spel.
  • In de groepen gebruiken we denksleutels, een methode om alle denkvaardigheden en ook het creatieve brein te stimuleren.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 werken met het leerlingvolgsysteem van IEP. Bij de toetsen van IEP staat niet de toets maar de leerling centraal. Op Het Kompas vinden we eigenaarschap van leerlingen belangrijk. Het IEP-leerlingvolgsysteem sluit daar goed op aan. Door met leerlingen in gesprek te gaan over de resultaten wordt de betrokkenheid van leerlingen vergroot. De focus ligt hierbij op de groei van de individuele leerling. Deze resultaten worden ook een aantal keer per jaar met u en uw kind besproken. Naast taal en rekenen biedt het inzicht in sociaal- emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. 

In de groepen 1 en 2 gebruiken we een observatiesysteem. Door dit systeem kunnen we de ontwikkeling van het kind goed volgen en ons onderwijsaanbod daarbij zo goed mogelijk aan laten sluiten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Veel leerlingen gaan naar CSG Calvijn. Ook vinden de leerlingen hun weg op het Daltoncollege, de Focus beroepsacademie, het Edudelta en soms andere scholen in de regio. Het percentage dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar tot jaar. In de laatste jaren was het gemiddelde: 60% naar HAVO/VWO, 40% naar MAVO/VMBO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in juli 2014 Het Kompas bezocht in het kader van het vierjaarlijks bezoek. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. De inspectie heeft geconcludeerd dat het onderwijs op Het Kompas op de onderzochte onderdelen op orde is.

Terug naar boven