Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

Hoefslag 20 2992 VH Barendrecht

  • Hoefslag 20
  • De leerlingen werken in alle groepen met chromebooks. Dit in combinatie met spelmateriaal (gr 1/2), methoden en schriften
  • Al jong leren de kinderen doelen stellen en hun werk te reflecteren. We vergroten op deze manier de betrokkenheid en motivatie.
  • Een leeromgeving met hoeken en spelmaterialen, die variëren en uitnodigen tot ontdekken en spel.
  • In de groepen gebruiken we denksleutels, een methode om alle denkvaardigheden en ook het creatieve brein te stimuleren.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 werken met het leerlingvolgsysteem van IEP. Bij de toetsen van IEP staat niet de toets maar de leerling centraal. Op Het Kompas vinden we eigenaarschap van leerlingen belangrijk. Het IEP-leerlingvolgsysteem sluit daar goed op aan. Door met leerlingen in gesprek te gaan over de resultaten wordt de betrokkenheid van leerlingen vergroot. De focus ligt hierbij op de groei van de individuele leerling. Deze resultaten worden ook een aantal keer per jaar met u en uw kind besproken. Naast taal en rekenen biedt het inzicht in sociaal- emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. 

In de groepen 1 en 2 gebruiken we een observatiesysteem. Door dit systeem kunnen we de ontwikkeling van het kind goed volgen en ons onderwijsaanbod daarbij zo goed mogelijk aan laten sluiten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Veel leerlingen gaan naar CSG Calvijn. Ook vinden de leerlingen hun weg op het Daltoncollege, de Focus beroepsacademie, het Edudelta en soms andere scholen in de regio. Het percentage dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar tot jaar. In de laatste jaren was het gemiddelde: 60% naar HAVO/VWO, 40% naar MAVO/VMBO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in juli 2014 Het Kompas bezocht in het kader van het vierjaarlijks bezoek. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. De inspectie heeft geconcludeerd dat het onderwijs op Het Kompas op de onderzochte onderdelen op orde is.

Terug naar boven