Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

Hoefslag 20 2992 VH Barendrecht

  • Hoefslag 20
  • De leerlingen werken in alle groepen met chromebooks. Dit in combinatie met spelmateriaal (gr 1/2), methoden en schriften
  • Al jong leren de kinderen doelen stellen en hun werk te reflecteren. We vergroten op deze manier de betrokkenheid en motivatie.
  • Een leeromgeving met hoeken en spelmaterialen, die variëren en uitnodigen tot ontdekken en spel.
  • In de groepen gebruiken we denksleutels, een methode om alle denkvaardigheden en ook het creatieve brein te stimuleren.

Het team

Toelichting van de school

Het team

Het team van Het Kompas gelooft in de versterking van het eigenaarschap van de leerlingen. Dit houdt in dat het team zich inspant om de leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid te geven voor hun gedrag en werk. Er wordt regelmatig tijd ingepland om met de kinderen te praten over hun doelstellingen op verschillende gebieden. In sommige klassen worden groepsdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen kunnen te maken hebben met gedrag maar ook met prestaties bij de zaakvakken.

Pedagogisch bekwaam

De leerkrachten van Het Kompas voelen zich betrokken bij de kinderen en proberen hen het gevoel te geven van veiligheid en geborgenheid. De leerkrachten vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en daarbij hoge verwachtingen te hebben. Daarnaast vinden zij het ook belangrijk dat de resultaten van de kinderen goed zijn. De leerkrachten proberen eveneens aan te sluiten bij moderne ontwikkelingen in het onderwijs

Deskundigheidsbevordering

De leerkrachten houden hun bekwaamheid op niveau door regelmatig cursussen te volgen zowel individueel als in teamverband. Het aanbod via Kennisplein van PCPO is daarbij een goede ondersteuning. Binnen het team zijn diverse specialisten zoals op het gebied van taal, rekenen, ict, gedrag en hoogbegaafdheid. Daarnaast heeft Het Kompas twee kwaliteitscoördinatoren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt zo veel mogelijk door duo collega's ingevuld. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er een beroep gedaan op de collega's uit de bovenschoolse vervangingspool. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken we rond een thema. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen het thema gaan we uit van een ontwerpschema waarin alle kernactiviteiten aan bod komen. Dit zijn: reken/wiskundige activiteiten, gespreks- en kringactiviteiten, constructiespel en beeldende activiteiten, lees-schrijfactiviteiten en rollenspel.

Het thema start altijd met het formuleren van leervragen vanuit de kinderen. Hiervoor worden de leerlingen van de bovenbouw ingeschakeld. Zij geven een presentatie van hun antwoorden in de kleutergroep.


Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven