Openbare Basisschool De Zeppelin

Middeldijkerplein 3 2993 DL Barendrecht

  • Openbare Daltonschool in Carnisselande, Barendrecht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeppelin
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeppelin
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeppelin
  • Heldere afspraken over hoe wij met elkaar omgaan.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van ODS de Zeppelin. Via deze weg kunt u een heleboel te weten komen over onze school. Dit SchoolVenster biedt onder andere inzicht in een deel van de resultaten van De Zeppelin. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties op het gebied van landelijke toetsen. Uiteraard doet de school veel meer: De Zeppelin is een Daltonschool; die werkt hard aan Zelfstandigheid, Samenwerken en Verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. Daarnaast is De Zeppelin een Cultuurschool. We werken hard aan de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben. Probleemoplossend vermogen en creativiteit zijn cruciaal, onze cultuur is dé bron daarvoor.  De opbrengsten daarvan zijn niet altijd te vangen in een grafiek of tabel, daarvoor kunt u het best de school bezoeken. U bent van harte welkom!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • Cultuur en Geluk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel van onze kinderen komen uit de directe omgeving van de school. Vanwege het bijzondere schoolconcept is er uit een veel groter gebied belangstelling. Kinderen uit de wijde omgeving zijn van harte welkom.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Afspraken over voor-en naschoolse opvang en over tussenschoolse opvang maakt u zelf direct met de uitvoerders hiervan: Kibeo en de Overblijf.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid op school Iedereen is gebaat bij een sociaal veilige omgeving. Dit is een taak van de hele maatschappij. Een leerling moet erop kunnen vertrouwen dat de school er zoveel aan doet om te zorgen dat hij/zij een zorgeloze schooltijd heeft en zich binnen en buiten de muren, maar ook online veilig voelt. Datzelfde geldt voor medewerkers. Sociale veiligheid draait om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. Een belangrijke stap om het sociale klimaat te verbeteren is om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat door leerlingen, leraren, ouders, schoolondersteuners en schoolleiding. Als de school weet wat er speelt worden knelpunten gesignaleerd en kan het beleid daarop worden aangepast. Daarbij gaat het om antwoorden op vragen als: Hoe veilig is deze school in de beleving van leerlingen, medewerkers, schoolleiding en ouders van leerlingen? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor leerlingen veilig en welke niet? Hebben ze weleens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, in de klas, of via internet? Of pesten ze zelf? Weten leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt? De overheid pleit voor een veilige leer- en werkomgeving. Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school door middel van een veiligheidsplan. Hieruit is het Beleid Sociale Veiligheid voor OZHW ontstaan dat geldt voor alle betrokkenen op een school: leerlingen, ouders en medewerkers van OZHW. Dit beleidsplan staat op de website van OZHW

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, dus ook onderwijsmedewerkers, om een stappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling (waaronder ook ernstige verwaarlozing valt) en/of huiselijk geweld. Doel is om passende hulp te bieden aan leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling in de thuissituatie, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie. Elke medewerker van onze school moet zich aan de meldcode houden. De Intern Begeleider/Zorgcoördinator voert (in samenwerking met de leraar of medewerker) de stappen uit. Voor meer informatie kun je bij hen terecht. De meldcode is gepubliceerd op de website van OZHW.

Terug naar boven