Openbare Basisschool De Tweemaster

Schoener 120 2991 JN Barendrecht

  • Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij een boekwinkel in school. Verder houden we een voorleeswedstrijd.
  • De groepen gaan naast de schoolreis ook op excursie.
  • Vanaf groep 5 t/m 8 werken de
leerlingen met Chromebooks. Zoals
de verwerking van rekenen en begrijpend lezen.
  • De leerlingen van obs de Tweemaster volgen techniek circuit in alle groepen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op ons Venster.

OBS De Tweemaster valt onder Stichting OZHW voor PO en VO.
De school is gelegen in een rustige kindvriendelijke buurt in de wijk Buitenoord in Barendrecht.

Wij werken volgens de principes van het openbaar onderwijs, dit betekent dat ieder kind ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond bij ons welkom is. 

De intensieve samenwerking met Kinderopvangorganisatie Kibeo heeft ertoe geleid dat we per maart 2017 zijn gestart met Kindcentrum NOVA.
Vanaf april 2018 bieden wij naast VSO, BSO en de peuterspeelgroep, volledige kinderdagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
De TSO wordt geregeld door Stichting De Overblijf.

Onze visie is gebaseerd op de waarde die wij hechten aan ons onderwijs, het onderwijs moet zodanig afgestemd zijn op het niveau van de kinderen zodat zij stralend van en naar school komen. Leren is leuk omdat de leeromgeving veilig is en omdat de lessen uitdagend en dus niet te moeilijk of te makkelijk zijn.

Onze kernwaarden zijn afgeleid van STER (het laatste deel van Tweemaster).
STER staat niet alleen voor Talent en Kwaliteit maar ook voor; S -> Samen werken aan samenwerken, T -> Trots op alle Talenten, E -> Eerlijke communicatie en R -> Respectvol omgaan met verschillen.

Ons onderwijs biedt uw kind datgene wat het nodig heeft om de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te kunnen maken. We vinden het belangrijk om ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij het onderwijsleerproces van de kinderen te betrekken. Daarnaast zijn we betrokken bij diverse buitenschoolse activiteiten en activiteiten in de wijk.

Toekomstgericht als het gaat om het werken met Touch-screens, Tablets, Chromebooks en de nieuwste methodes. Engels en Techniek van groep 1 tot en met 8. Kinderen leren programmeren met onze Doodle en Dash & Dot-robots. Samen met de leidsters van de peuterspeelgroep werken we aan een doorgaande lijn van 2 tot 12 jarigen. Aan het eind van de basisschool zijn onze leerlingen goed in staat om de stap naar het VO te maken.
Naast de 21ste eeuwse vaardigheden besteden we evenzoveel aandacht aan de basisvaardigheden zoals het werken uit boeken en schrijven in schriften. We zijn van mening dat we onze kinderen op beide vlakken een gedegen basis moeten geven.

Professioneel voor wat de kwaliteit van ons onderwijs betreft. De leerkrachten krijgen scholing op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Zij stemmen de leerstof af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarbij zorgen ze ook voor een veilige leeromgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Naast de basisvakken rekenen, lezen en taal besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, muziek, drama, handvaardigheid en de zaakvakken.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website www.obs-de-tweemaster.nl.
Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij ons op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind staat centraal
  • Veilige leeromgeving - Respect
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Aandacht voor alle talenten
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school, dit betekent dat we kleine klassen hebben en er daardoor veel ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de kinderen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 20 leerlingen. 

Afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met een volgens de prognose te verwachten instroom van nieuwe leerlingen.
De instroom is voornamelijk bij de jongste kleuters, daarnaast hebben we ook kinderen die tussentijds instromen op De Tweemaster.
Het gaat dan meestal om gezinnen die verhuizen vanuit een andere stad en in de wijken Buitenoord, Ter Leede of de Oranjewijk komen wonen.
Incidenteel gebeurt het dat kinderen later bij ons op school instromen omdat het onderwijsaanbod van De Tweemaster beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind dan het onderwijsaanbod van hun huidige school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We maken gebruik van het continurooster, alle kinderen blijven tussen de middag op school.
Stichting De Overblijf verzorgt de tussenschoolse opvang, voor ouders zijn hier geen kosten aan verbonden.

Wij zetten de werkdrukverminderingsgelden die door de overheid beschikbaar zijn gesteld onder andere in voor de tussenschoolse opvang zodat de leerkrachten overeenkomstig de voorwaarden in de CAO een half uur lunchpauze hebben.
 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven