Openbare Basisschool de Barchschole

Beukenlaan 24 7244 BB Barchem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Barchschole
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Barchschole
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Barchschole
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Barchschole

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS de Barchschole te Barchem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Indien gegevens voor u vragen opleveren, adviseren wij u de school te benaderen. Voor actuele en aanvullende informatie verwijzen we naar de site van de school en de site van stichting Poolster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen & respect
  • Nieuwsgierigheid
  • Veiligheid & welbevinden
  • Ambitie &betrokkenheid
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose is dat het aantal leerlingen van De Barchschole zal dalen de komende jaren. We zijn sinds schooljaar 2015-2016 gestart met een ander onderwijsconcept, mede hierdoor lieten we het schooljaar 2016-2017 groei zien. De bevolking van het dorp Barchem vergrijst waardoor de leerlingendaling na 2020 naar verwachting gaat doorzetten, maar ook weer vlot stabiliseert na schooljaar 2023-2024. 

We werken met een ander concept; vernieuwend onderwijs (Onderwijs Anders) waarbij we werken in units met verschillende functionele ruimten/hoeken (taal, rekenen, eureka, bouw/constructie, atelier). In een Unit zitten kinderen van verschillende leerjaren. We gaan uit van het individuele kind; ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling, leerlijn en eigen tempo. Kinderen maken dagelijks deels hun eigen planning indien zij dit aankunnen, bijvoorbeeld: aanschuiven bij instructies, kiezen voor verwerking, trainen of inoefenen van leerstof, of ze gaan werken aan een kunstzinnige opdracht of onderzoeken hoe tijd, snelheid en afstand zich tot elkaar verhouden. Door te werken met materialen, te werken met kernconcepten ontstaat er een betekenisvolle context waarin onze leerlingen leren. Ze kunnen hun nieuwsgierigheid volgen en zo lerend verder de wereld in gaan. Kinderen krijgen op een diverse manieren instructie en verwerking aangeboden waardoor ze van ieder vak op hun eigen niveau bediend kunnen worden in het leerjaar waarin ze zitten. De hebben groepjes kinderen die werken aan dezelfde onderwijs- en ontwikkeldoelen waardoor het aanbod goed aansluit waar het kind staat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven