Openbare Basisschool de Barchschole

Beukenlaan 24 7244 BB Barchem

  • kindgericht aanbod, waarbij interactie kind-leerkracht en kind-kind van belang is. Doelgericht werken in kleine groepjes in nabijheid.
  • Kinderen leren vanuit doen naar toepassen en begrip te komen. Dit start bij de verwonderwijs en de nieuwsgierige onderzoekende houding.
  • Het gezien worden op alle momenten van de dag maakt dat je kunt zijn wie je bent.
  • Leren leren, samen ontdekken en samenwerkend leren bevordert het begrip

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS de Barchschole te Barchem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Indien gegevens voor u vragen opleveren, adviseren wij u de school te benaderen. Voor actuele en aanvullende informatie verwijzen we naar de site van de school en de site van stichting Poolster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen & respect
  • Nieuwsgierigheid
  • Veiligheid & welbevinden
  • Ambitie &betrokkenheid
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose is dat het aantal leerlingen van De Barchschole zal dalen de komende jaren. We zijn sinds schooljaar 2015-2016 gestart met een ander onderwijsconcept, mede hierdoor lieten we het schooljaar 2016-2017 groei zien. De bevolking van het dorp Barchem vergrijst waardoor de leerlingendaling na 2020 naar verwachting gaat doorzetten, maar ook weer vlot stabiliseert na schooljaar 2023-2024. 

We werken met een ander concept; vernieuwend onderwijs (Onderwijs Anders) waarbij we werken in units met verschillende functionele ruimten/hoeken (taal, rekenen, eureka, bouw/constructie, atelier). In een Unit zitten kinderen van verschillende leerjaren. We gaan uit van het individuele kind; ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling, leerlijn en eigen tempo. Kinderen maken dagelijks deels hun eigen planning indien zij dit aankunnen, bijvoorbeeld: aanschuiven bij instructies, kiezen voor verwerking, trainen of inoefenen van leerstof, of ze gaan werken aan een kunstzinnige opdracht of onderzoeken hoe tijd, snelheid en afstand zich tot elkaar verhouden. Door te werken met materialen, te werken met kernconcepten ontstaat er een betekenisvolle context waarin onze leerlingen leren. Ze kunnen hun nieuwsgierigheid volgen en zo lerend verder de wereld in gaan. Kinderen krijgen op een diverse manieren instructie en verwerking aangeboden waardoor ze van ieder vak op hun eigen niveau bediend kunnen worden in het leerjaar waarin ze zitten. De hebben groepjes kinderen die werken aan dezelfde onderwijs- en ontwikkeldoelen waardoor het aanbod goed aansluit waar het kind staat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf maart 2022 is de speelleergroep van Avonturijn te vinden in dezelfde ruimte als unit 2. Zij heten dan ook unit 1. Met de oudercommissie van Avonturijn en met de medezeggenschapsraad is instemming over de intentie om door te ontwikkelen als een Integraal Kind-Centrum (IKC) vanaf schooljaar 2023-2024. In schooljaar 2022-2023 gaan we bezig met het ontwikkelen van gezamenlijk beleid (pedagogisch en didactisch) waarbij het belang van het kind voorop moet staan. Samen waar het kan en beter is, maar vooral ook apart waar nodig. 

De ruimtes tussen unit 1 en 2 kunnen door een schuifwand van elkaar gescheiden worden. Deze units maken van elkaars functionele ruimtes gebruik. Soms apart en soms samen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige school staat voor ons voor een school met een goed pedagogisch klimaat. Onze visie straalt uit dat we allemaal anders mogen zijn en we dus ook anders mogen leren. Het je veilig voelen, je gezien voelen en het gevoel hebben er te mogen zijn is een voorwaarde om tot leren te komen. We zetten ons hier volop voor in. 

Binnen de geplaatste documenten kunt u ook lezen op welke wijze we dit doen. Heeft u kritische of nieuwsgierige vragen dan bent u altijd welkom om een afspraak te maken en de school te bezoeken. We zeggen altijd: 'Vragen? , Vragen!'

Voor wat betreft te meldcode volgen wij altijd de site van de inspectie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Binnen ons omgangsprotocol wordt ook naar de meldcode verwezen. Deze volgen wij zoals wij geacht zijn te doen. 

Terug naar boven