Rooms Katholieke Basisschool Roncalli

Boomsestraat 4 6613 AH Balgoij

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Roncalli

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool Roncalli presteert voldoende op de eind- en tussenopbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs als geheel wordt als voldoende beoordeeld door de inspectie. De eindopbrengsten variëren sterk door de kleine aantallen leerlingen in groep 8.

Eindtoets 2014-2015: Drie leerlingen hebben de eindtoets gemaakt, gemiddelde score: 541,3

Eindtoets 2016-2017: Vier leerlingen hebben de eindtoets gemaakt, gemiddelde score: 538,0

Eindtoets 2017-2018: Van zeven leerlingen telde de score mee voor de berekening van het gemiddelde op de eindtoets: 533,0

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Roncalli worden de tussenresultaten gemeten volgens het CITO-leerlingvolgsysteem. De leerkracht bekijkt de toetsuitslagen nauwkeurig om op basis van deze gegevens het onderwijsaanbod op groeps-en individueel niveau voor de komende periode aan te laten sluiten bij de behoeften van de groep en de individuele leerlingen. De gegevens worden jaarlijks geanalyseerd en beschreven in het opbrengstenkatern.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Terug naar boven