Rooms Katholieke Basisschool Roncalli

Boomsestraat 4 6613 AH Balgoij

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Roncalli

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool Roncalli presteert voldoende op de eind- en tussenopbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs als geheel wordt als voldoende beoordeeld door de inspectie. De eindopbrengsten variëren sterk door de kleine aantallen leerlingen in groep 8.

Eindtoets 2014-2015: Drie leerlingen hebben de eindtoets gemaakt, gemiddelde score: 541,3

Eindtoets 2016-2017: Vier leerlingen hebben de eindtoets gemaakt, gemiddelde score: 538,0

Eindtoets 2017-2018: Van zeven leerlingen telde de score mee voor de berekening van het gemiddelde op de eindtoets: 533,0

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Roncalli worden de tussenresultaten gemeten volgens het CITO-leerlingvolgsysteem. De leerkracht bekijkt de toetsuitslagen nauwkeurig om op basis van deze gegevens het onderwijsaanbod op groeps-en individueel niveau voor de komende periode aan te laten sluiten bij de behoeften van de groep en de individuele leerlingen. De gegevens worden jaarlijks geanalyseerd en beschreven in het opbrengstenkatern.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling en gebruiken de vreedzame school als programma om de leerlingen op te voeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Leerlingen leren gevoelens te herkennen, goed te communiceren en problemen en conflicten zelf op te lossen. Ze ontwikkelen de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Vanwege de kleine gemeenschap binnen Balgoij en binnen basisschool Roncalli schenken we extra aandacht aan de nieuwsgierigheid van de leerling naar de wereld en het exploreren van de omgeving ook buiten Balgoij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vriendelijk
  • Verantwoordelijk
  • Veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven