Basisschool Harlekijn

Dorpstraat 51 6095 AG Baexem

Schoolfoto van Basisschool Harlekijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kwaliteitszorg en (voortdurende) –verbetering staan, en graag verwijzen we naar het schoolontwikkelplan van de Harlekijn, hoog in het vaandel op onze basisschool en dan wordt op de Harlekijn zeker niet alleen gedacht aan de eindopbrengsten van de Centrale Eindtoets.  Het tussentijds analyseren van de medio- en eindtoetsen van ons leerlingvolgsysteem vinden we van zeer groot belang om - daar waar nodig - tijdig te kunnen bijsturen en (verbeter-)acties uit te kunnen zetten. Dit doen we op onze basisschool op drie niveaus en willen zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid realiseren. Het analyseren en bespreken doen we op directie-, team en individueel leerkracht-niveau en heeft de laatste jaren geresulteerd in kwalitatief sterkte analyses (met daaraan gekoppeld tal van acties welke zijn vastgelegd in diverse documenten in het kader van borging).

PERmissie

De leerkracht op de Harlekijn doet er toe! Onder leiding van de directie zijn we verder aan de slag gegaan met het analyseren en heeft het afgelopen jaar geresulteerd in, en daar zijn we heel trots op, een transformatie. Een transformatie van analyseren op groepsniveau naar individueel kindniveau. Het woord PERmissie staat hierbij centraal.  Met dit PERmissie bedoelen we de persoonlijke missie, de taak, de ‘drive’ het maximale uit het individuele kind te halen. Dit betekent dat we op onze basisschool ook (doelen-)gesprekken voeren met het individuele kind, waarbij de recente (medio- en eind-)toetsen centraal staan en de leerkracht mét het kind kijkt naar de resultaten en met name zijn/haar eigen vaardigheidsgroei. Uiteraard vergeten we aspecten als inzet en werkhouding niet. Afspraken en doelen worden genoteerd (zie voorbeeld) en worden ook gecommuniceerd met de ouders. Deze doelen worden na het volgend toetsmoment (en analyse) geëvalueerd en worden er nieuwe doelen opgesteld voor de komende periode welke wederom worden besproken met de ouder(s).  

Kwaliteitsverbetering

We zijn van mening dat op deze manier op een aantal niveaus kritisch naar onze kwaliteit c.q. verbetering wordt gekeken op de Harlekijn:

Directie

Directeur én teamleider/intern begeleider kijken nauwgezet naar de opbrengsten op schoolniveau en kijken naar doorgaande lijnen, trends op school- en groepsniveau en groei van individuele leerlingen en zetten – indien nodig – acties ter verbetering uit;  

Team

Het team van leerkrachten kijkt samen met de directeur op teamniveau naar de (tussen- en eind-)opbrengsten op school- en groepsniveau en zijn in staat zelf analyses te maken en acties uit te zetten op groeps- en/of individueel leerling-niveau. Een absolute kwaliteitsverbetering.

Individuele leerkracht  

De leerkracht analyseert de resultaten per vakgebied voor zijn/haar groep en volgt de vaardigheidsgroei van het individuele kind nauwgezet. Hij/zij voert een gesprek met ieder kind en bepaalt mét het kind doelen voor de komende periode en bespreekt deze doelen ook met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven