Basisschool Harlekijn

Dorpstraat 51 6095 AG Baexem

Schoolfoto van Basisschool Harlekijn

Het team

Toelichting van de school

Wij werken in twee clusters. Cluster 1-4 en cluster 5-8. In de clusters worden de kinderen ingedeeld in  basisgroepen. De basisgroepen vormen samen een cluster. We werken dus in 2 clusters. Binnen een cluster werken kinderen en leerkrachten samen.Basisgroep voor die activiteiten die aan de groep als geheel kunnen worden aangeboden; bijvoorbeeld wereldoriëntatie, muziek, bewegingsonderwijs, kringactiviteiten, expressie.

Cluster

Binnen het cluster werken leerkrachten samen; wisselende groepssamenstellingen voor instructie en begeleiding, met als uitgangspunt ‘groot waar het kan, klein waar het moet’. Homogeen uitleg voor de kinderen van een jaargroep. Voorbeeld leren lezen voor de kinderen van groep 3. Heterogeen activiteiten aangeboden voor alle kinderen uit verschillende groepen, waarbij leren van en met elkaar een belangrijk element is, zoals Digikeuzebord, List en Doe het zelf.

Clusters 1 t/m 4 en 5 t/m 8

De rode draad binnen het cluster 1-4  is de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.Daarnaast is het verder bouwen aan de taalontwikkeling de belangrijkste onderwijsactiviteit.Op het einde van dit cluster kunnen de kinderen lezen en hebben zij voldoende taalontwikkeling opgebouwd om verder te groeien.

Het onderwijs in de cluster 5-8 wordt gekenmerkt door de oriëntatie op mens en wereld. Daarom ligt het accent op de vaardigheden die ontwikkeld worden om uiteindelijk met succes de vervolgstap te kunnen zetten in het voortgezet onderwijs.

De clusterteams zijn voor het schooljaar 2021-2022 als volgt samengesteld:

Cluster 1-2-3-4

De leerkrachten, Rianne Gijsen, René Huijerjans, Jacky Winkelmolen, Esther Koninkx en Chanou Moonen werken samen en zijn verantwoordelijk voor alle kinderen. De kinderen zitten in vier basisgroepen. Regelmatig zijn er activiteiten waarbij de kinderen in andere onderwijsgroepen samenkomen.

Cluster 5-6-7-8

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze zelf kunnen en willen. Ze leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de invloed van hun doen en laten op zichzelf en op anderen. Regelmatig gaan de leerkrachten van cluster 5-8, Maartje Verheijen, Angéla Wouters, Wendy Schreurs en Sandra Linssen in gesprek met de kinderen om hen te prikkelen hierover na te denken. De kinderen zijn verdeeld in drie basisgroepen, maar regelmatig worden zij op een andere wijze gegroepeerd om zo effectief mogelijk op de talenten en werkpunten van elk kind in te spelen.

Jessie Bremmers ondersteunt als onderwijsassistente maandag t/m donderdag in de clusters.

Rachel van Melick, vakleerkracht gymnastiek, verzorgt de gymlessen op vrijdag voor de groepen 3 tot en met 8.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school probeert afwezige leerkrachten te laten vervangen. Bij afwezigheid wordt gezocht naar vervanging volgens de volgende procedure:De directie meldt de afwezige leerkracht aan bij de vervangingscoördinator van Spolt. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan:

-Wordt een leerkracht die in deeltijd werkt gevraagd meer dagen te werken.

-Wordt er gekeken of er door verschuiving van werkzaamheden, een interne oplossing gevonden kan worden.

Het naar huis sturen van kinderen wegens gebrek aan vervanging, wordt zoveel mogelijk vermeden. Dit gebeurt alleen als alle mogelijkheden, ook met hulp van leerkrachten binnen  het cluster, uitgeput zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Harlekijn:    

  • Vinden we leren van en met elkaar heel belangrijk;  
  • Dit doen we enerzijds door het werken binnen de clusters 1-2-3, 4-5-6 en 7-8;  
  • En anderzijds binnen de heterogene groepen;    
  • Binnen deze heterogene groepen laten we kinderen elkaar helpen, maken we gebruik van kinderen en hun talenten, en mogen oudere kinderen jongere klasgenoten helpen;    
  • Dit elkaar helpen en gebruik maken van elkaar doen we óók binnen onze clusters;    
  • Met uitzondering van rekenen en taal/veilig leren lezen werken de kinderen zoveel mogelijk binnen de heterogene groep;

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven