Kindcentrum Houwingaham

Linteloostraat 1 9693 BG Bad Nieuweschans

  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Dit jaar is er in de groepen 5 t/m 8 een tevredenheidsonderzoek en een veiligheidsmeting uitgevoerd. De leerlingen geven de school een 7,7 als cijfer. De lijst is door 90% van de leerlingen ingevuld, nl. 26 van de 29 kinderen. Door ziekte en door vakantieverlof hebben niet alle leerlingen de vragenlijst ingevuld. De meeste kinderen hebben het naar hun zin in de groep en kunnen goed opschieten met hun klasgenoten. Vier kinderen geven aan het niet naar hun zin te hebben. De meeste kinderen zijn tevreden over hoe de juf / meester uitlegt en wat ze op school leren. Wat betreft de veiligheid geven de meeste kinderen aan dat er soms vervelende dingen in de groep gebeuren en dat de kinderen soms niet aardig tegen elkaar doen. 15 kinderen geven aan dat iedereen er in de groep bij hoort, maar 11 kinderen geven aan dat dit niet zo is.

Naast het tevredenheidsonderzoek is er ook een veiligheidsmeting afgenomen, omdat er in de bovenbouw regelmatig conflicten onderling zijn. De kinderen gaven hierin aan dat ze zich veilig voelen op school (op het plein, in de klas, tijdens het overblijven). Over het optreden van de leerkracht waren de kinderen over het algemeen tevreden. Een aandachtspunt is dat de kinderen aangeven dat ze het niet goed durven te zeggen als ze worden gepest. Een aantal kinderen geeft aan het niet altijd naar de zin te hebben in de groep.

We werken op school met het programma Vreedzaam, waarbij lessen worden gegeven over hoe je met elkaar omgaat en hoe je bepaalde dingen samen op een andere manier kunt oplossen. Daarnaast wordt zo nodig gebruik gemaakt van de ringaanpak. Bij pestgedrag wordt er ook nog gebruik gemaakt van de 'No blame-methode', waarbij een steungroep kan worden gevormd om het slachtoffer te helpen.

Over 2 jaar zullen er weer tevredenheidsonderzoeken plaatsvinden. De veiligheidsmeting wordt jaarlijks gedaan om het veiligheidsgevoel van de kinderen goed te monitoren. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De directie streeft er naar om alle ouders een keer te bellen voor een gesprek, zgn. belrondes.  In deze belrondes wordt de ouders gevraagd of ze tips of tops voor de school hebben of dat er zaken zijn waar de ouders tegen aan lopen. Het afgelopen jaar is het niet gelukt om alle ouders te bellen o.a. vanwege ziekte. Eerdere jaren waren de uitkomsten van de belrondes positief. Op deze wijze vindt er een fijne samenwerking plaats tussen de ouders en de school. We willen als school laagdrempelig zijn voor ouders. We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk.

Het tevredenheidsonderzoek is maar door 20% van de ouders ingevuld (11 ouders van de 54 ouders). Het responspercentage is laag; de vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld gaven het volgende aan:

Punten waar ouders tevreden over zijn:De omgang van de leerkracht met ouders en kind, persoonlijke aandacht voor de kinderen, vriendelijke aardige leerkrachten, tevredenheid over de communicatie tussen de ouders en de leerkracht(en). Communicatie via ouderportaal- Veel/snelle communicatie van de school naar ouders qua activiteiten of veranderingen. Er is altijd overleg mogelijk.

De verbeterpunten die werden benoemd:  Pesten/ plagen komt regelmatig voor onder de kinderen. Het taalgebruik van de kinderen. Dit blijft een punt van aandacht.

We blijven inzetten op de volgende zaken, nl. het continueren van de communicatie met de ouders, versterken van de ouderbetrokkenheid ondanks dat een aantal ouders weinig tot niet betrokken zijn bij de school. Het pestgedrag blijft een aandachtspunt. Er wordt preventief gewerkt met de Vreedzame school, Sterkwerk, de Ringaanpak, No blame-methode, de 5 G's in alle groepen. De ib'er steekt veel tijd in het oplossen van conflicten e.d.  De leerkrachten zijn actief bezig met het voorkomen van pestgedrag. Helaas gebeurt er regelmatig tijdens vrije situaties en na schooltijd van alles wat weer van invloed is op het gedrag van de kinderen onder schooltijd. De leerkrachten op de Houwingaham zijn vakbekwaam en durven zo nodig op te treden. Ook dit jaar is er weer een scholing gevolgd om het eigenaarschap en de groeimindset te stimuleren. Op deze wijze zorgen de leerkrachten ervoor dat hun vakmanschap up-to-date blijft. Volgend schooljaar staat ook het vakmanschap centraal zoals bijv. de leskwaliteit en het opfrissen van het expliciete directe instructiemodel. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven