Kindcentrum Houwingaham

Linteloostraat 1 9693 BG Bad Nieuweschans

  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De behaalde score voor de eindtoets ligt dit jaar op 529,5. Dit is hoger dan vorig jaar, maar onder het gemiddelde. Er wordt 100% gescoord op taalverzorging en lezen 1F en 63,7 % op rekenen 1F. Wat betreft de percentage 1S/2F scoren we op lezen en taalverzorging hoger dan voorgaande jaren, nl. 72,7% en 27,3%. Op rekenen is er lager gescoord dan vorig jaar nl. 18,2% Wat betreft de 1F scores zitten we boven de ondergrens, maar wat betreft de 1S/2F scores zitten we nu 2 jaar onder de ondergrens.

Alle leerlingen hebben de 1F doelen op het gebied van lezen (1F 100%, 2F 73%) en taalverzorging (1F 100%, 2F 27%) gehaald. Op het onderdeel rekenen heeft 64% van de leerlingen (7lln.) 1F gehaald en 18 % 1S (2 lln.). Wat betreft lezen en taalverzorging zit er een stijgende lijn in. Dit moeten we vasthouden. Op het onderdeel rekenen is er lager gescoord. De kinderen hebben allemaal wel naar verwachting gescoord. Twee leerlingen hebben 1F niet gehaald. Dit was geen haalbaar doel voor de kinderen. Dit stond ook in de prognose voor dit schooljaar. Er is hard gewerkt dit schooljaar, want vorig schooljaar leek het erop dat 5 kinderen het niveau van 1F niet zouden halen, maar dat is teruggebracht naar 2 leerlingen. De leerlingen hebben naar hun kunnen gescoord. 

We blijven ons richten op het verhogen van de opbrengsten waarbij we wel kijken naar de mogelijkheden van de kinderen. We proberen uit de kinderen te halen wat erin zit en gezien de vergelijking NSCCT & eindcito, lukt ons dit gemiddeld gezien maximaal. We gaan volgend schooljaar de subsidie verbetering basisvaardigheden vooral inzetten voor het vak rekenen. We gaan inzetten op o.a. leerkrachtgedrag (vakmanschap) en doelgericht werken. Deels weer meer op papier aan het werk e.d. Inzetten op de kinderen die de 1S/2F - doelen kunnen behalen. Niet te snel teruggrijpen op het 1F- niveau, maar met verlengde instructie blijven insteken op het behalen van de hogere doelen. We blijven in Bad Nieuweschans echter wel te maken hebben met een populatie, waarbij in een kleine groep niet altijd 40% TL/Havo/VWO- leerlingen zitten. Hierdoor is het lastiger om de 1S- doelen te behalen. We gaan de trainingen op het gebied van rekenen van SOOOG volgen, maar we willen ook op teamniveau een training op het gebied van rekenen om te proberen onze resultaten te verhogen, waarbij eigenaarschap, het werken aan een growth mindset en motivatie ook een belangrijke rol gaat spelen.

Hierdoor hebben we dit schooljaar qua percentage behaalde referentieniveaus 1S/2F wat betreft het gemiddelde van 3 jaar onder de ondergrens gescoord, nl. 34,2% i.p.v. 39,5 %. Wat betreft het percentage 1F gemiddelde van 3 jaar hebben we boven de ondergrens gescoord, nl. 85,8%.

We blijven inzetten op het verhogen van de opbrengsten van het rekenen, het technisch lezen en het begrijpend lezen. Zorgen voor een goede basis waarbij aandacht is voor de basisvaardigheden. Daarnaast blijven we inzetten op het geven van effectieve feedback, het gebruik van leertaal en het stimuleren van een groeimindset. Onze kinderen zeggen namelijk heel snel 'kan ik niet'. Wij willen ze helpen inzien dat ze het 'nog' niet kunnen, maar dat ze er wel beter in kunnen worden door veel te oefenen en door te zetten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met WMK Parnassys (WMK = werken met kwaliteit). Er worden twee keer per jaar Cito toetsen afgenomen, nl. in januari de M-toets (midden) en in juni de E-toets (eind). Daarnaast wordt elk jaar in groep 4,6 en 8 de NSCCT afgenomen. Dit is de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Dit is een screening om onderpresteren op te sporen. Door de uitkomst van deze test naast zowel observaties door de leerkracht als de uitkomsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem te leggen, kunnen leerkrachten hun onderwijs nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. Wanneer duidelijk wordt aangegeven in welke groepen de NSCCT wordt afgenomen, hoeft de school niet jaarlijks toestemming van ouders/verzorgers te vragen. Ouders/verzorgers moeten te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken tegen het deelnemen van de leerling aan het groepsonderzoek. Mede op basis van de NSCCT bepalen we welke aanpak en leerstof een kind nodig heeft. Dit leggen we vast in groepsplannen. Daarnaast volgen we dagelijks de ontwikkeling van de kinderen door o.a. observeren, nakijken en beoordelen van het gemaakte werk en methodetoetsen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er vinden twee keer per jaar Citotoetsen plaats (M(midden) en E(eind)- toetsen in de groepen 3 t/m 8. Op deze wijze kunnen we de leerlingen goed volgen, begeleiden en ondersteunen. Vanaf groep 6 wordt er gebruik gemaakt van een plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit de leerlingvolgsysteem van Cito.

Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

- Begrijpend Lezen

- Rekenen & Wiskunde

- Technisch Lezen

- Spelling

De schooladviezen worden in overleg met de leerkracht, de ouders en het kind gezamenlijk besproken aan de hand van de plaatsingswijzer die vanaf groep 6 wordt gehanteerd. De plaatsingswijzer geeft een goede indicatie voor de juiste vervolgschool. Mocht het nodig zijn, dan kan er na het afnemen van de Cito eindtoets een heroverweging plaatsvinden.

Na 3 jaar zitten de meeste leerlingen (75%) nog op de plaats in het voortgezet onderwijs die overeenkomt met het schooladvies. 25% van de leerlingen zit lager dan het gegeven schooladvies en is dus afgestroomd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen alle kinderen uit Bad Nieuweschans een goede plek bieden, daartoe richten wij ons onderwijs in. We hebben aandacht voor de leerling die extra aandacht nodig heeft, maar ook voor de leerling die meer uitdaging aankan. We vinden het belangrijk dat kinderen een goede basis hebben op het taal- en rekengebied, maar ook dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hiermee houden we rekening bij het inrichten van ons lesprogramma. Ouderhulp bij deze activiteiten vinden we zeer waardevol.  

Het sociale aspect binnen het leren is zeer belangrijk op onze school. Kinderen leren van en met elkaar. We gebruiken coöperatieve werkvormen en de kinderen leren spelenderwijs samenwerken. Om te komen tot goed samenwerken leren we de leerlingen zelfstandig werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces.  

We vinden het belangrijk dat kinderen én leerkrachten met plezier naar school gaan. De start hiervan is de leerkracht die zin heeft om met de kinderen er een mooie dag van te maken!  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Burgerschap
  • Talentontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Houwingaham valt onder het basistoezicht van de inspectie.

Terug naar boven