Kindcentrum Houwingaham

Linteloostraat 1 9693 BG Bad Nieuweschans

  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham

Het team

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Houwingaham werken 12 personeelsleden waaronder 8 leerkrachten incl. directie, IB'er , 2 onderwijsassistentes en 1 conciërge.

Daarnaast zijn er regelmatig een aantal specialisten op school aanwezig bijv. een logopediste, een begeleider van team 050, een dyslexiespecialiste  van Cedin, het Taalhuis , Kentalis etc. Mocht uw kind extra hulp nodig hebben op een bepaald gebied, dan kan dat vaak op de locatie worden uitgevoerd. In overleg met de deskundige wordt gekeken of dit mogelijk is. De school beschikt over een eventuele behandelruimte voor bijv. logopedie o.i.d.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt er een beroep gedaan op een invalkracht. Als er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we naar een andere oplossing. We kijken of een leerkracht die vrij is de klas bij kortdurende ziekte over kan nemen. Kunnen we geen passende oplossing vinden, dan zullen de kinderen naar huis worden gestuurd, echter nooit zonder telefoontje naar u. We maken bij ziekte van een leerkracht gebruik van het protocol voorkoming lesuitval. Dit protocol wordt op alle SOOOG-scholen gehanteerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze school werken we met jaarklassen en/of combinatiegroepen. Dit houdt in dat de leeftijd van de leerlingen binnen elke klas redelijk gelijk (homogeen) is. Het niveau van de leerlingen kan verschillen. Er wordt rekening gehouden met goede, gemiddelde en zwakke leerlingen. Ons zorgsysteem is zo opgezet dat we planmatige ondersteuning kunnen bieden. De specifieke ondersteuning voor kinderen die andere lesstof nodig hebben of dit op een andere manier aangeboden moeten hebben, wordt zoveel mogelijk in de klas uitgevoerd. Hierbij is ondersteuning en expertise van andere leerkrachten en intern begeleider van essentieel belang. Soms is het nodig om extra maatregelen te nemen om bijv. door middel van onderzoek meer inzicht te krijgen in de aard van het probleem. De sterkere leerlingen krijgen extra oefenstof en uitdagende opdrachten. 

De groepsverdeling ziet er in het schooljaar 2023-2024 als volgt uit:

Groep 1/2: Juf Ellen Drent (ma, di, wo, do,) en juf Janet Lieth (vr.)

Groep 3/5: Juf Truida Hemsens (ma, di + vr) en juf Sharon Sarphatie (ma, wo, do.) Op maandag zijn beide juffen aanwezig zodat er extra ondersteuning kan worden gegeven.

Op de ochtenden werken we met een combinatiegroep 3/5 en op de middagen met een combinatiegroep 3/4.

Groep 4/6: Juf Annet Sebens (ma.) en juf Suzanne Maree (di. t/m vr). 

Op de ochtenden werken we met een combinatiegroep 4/6 en op de middagen met een combinatiegroep 5/6.

Groep 7/8: Meester Sander Stel (ma t/m vr) 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

*De speel-/werkles en het werken met ontwikkelingsmateriaal is een combinatie van oefenen van taal-,reken-, (fijn)motorische en sociaal-emotionele vaardigheden

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kindcentrum Houwingaham is een openbare school, een school waar ieder kind, ongeacht ras, religie of levensovertuiging terecht kan. Dit openbare karakter van onze school vinden we belangrijk. We ruimen binnen ons onderwijs tijd in om de kinderen hierin mee te nemen. Daarnaast willen we de verschillende talenten van kinderen waarderen en ontwikkelen. Naast de cognitieve kwaliteiten willen we kinderen ook kansen bieden op sportief, creatief en sociaal gebied. Dit krijgt een duidelijke plek binnen ons onderwijs en we bieden regelmatig een podium voor de kinderen van onze school waarop ze kunnen laten zien wat ze allemaal al kunnen. Ieder talent is waardevol.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op KC Houwingaham begeleiden we kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk. Dit kan inhouden dat de kinderen extra ondersteuning krijgen bij het lezen, bij rekenen of taal, bijv. extra instructies of extra tijd. We willen niet alleen de zorgleerlingen extra aanbod bieden, maar ook de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. We vinden het belangrijk dat de kinderen in hun eigen omgeving naar school kunnen gaan. Alleen als blijkt dat het voor het kind en de leerkracht niet haalbaar is om aan de extra ondersteuningsbehoefte te voldoen, wordt er gekeken, samen met de ouders, wat het kind nodig heeft. Dit kan eventueel een basisschool voor speciaal onderwijs zijn. Alle beslissingen worden in overleg met de ouders genomen en het welbevinden van het kind staat altijd voorop. Het zou fantastisch zijn als bijna alle kinderen in hun eigen dorp naar school zouden kunnen gaan. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven waar onze grenzen liggen).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal 'De Krummelbak'. De peuterspeelzaal doet soms mee aan activiteiten. Daarnaast heeft de leerkracht contact met de peuterspeelzaalleidster voor een warme overdracht van de leerlingen.

Op de peuterspeelzaal wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. De VVE methode waarmee gewerkt wordt is Piramide. Piramide is een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methodiek, ontwikkeld door Cito. Er is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, maar vooral het taal- en denkniveau van de kinderen wordt positief gestimuleerd door deze methode van werken. Piramide is een werkvorm voor alle kinderen, maar is ook zeer geschikt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

De peuteropvang is gezien haar karakter bij uitstek een voorziening waar in een vroeg stadium stoornissen in de ontwikkeling van het kind ontdekt kunnen worden. Er wordt een aantal weken gewerkt aan een bepaald thema, bijv. kleur en vorm, lente, kleding, verkeer etc. De thema's sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Het werken aan een thema gaat uiteraard spelenderwijs. De kinderen kunnen zich uitleven in verschillende hoeken zoals bijv. de huishoek, de lees/boekenhoek, de bouwhoek etc. 

De methode Piramide wordt gecombineerd met het Spelend leren. Centraal in deze werkwijze staat het volgen van de peuter, aansluiten bij het kind. De activiteiten worden gedifferentieerd aangeboden, passend bij de peuter. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zullen individueel begeleid en geholpen worden. Aan de zgn. 'VVE indicatie' kinderen  zal extra opvangtijd worden geboden. Deze peuters mogen 16 uur (4 dagdelen) i.p.v. 8 uur (2 dagdelen) per week komen spelen.

De kinderen krijgen in de groepen 1 en 2 een aanbod dat gebaseerd is op de leer- en ontwikkelingslijnen van het jonge kind. 

In zowel de peuter- als de kleutergroep wordt een aantal weken gewerkt aan een bepaald thema, bijv. kleur en vorm, lente, kleding, verkeer etc. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Het werken aan een thema gaat uiteraard spelenderwijs. De kinderen kunnen zich uitleven in verschillende hoeken zoals de huishoek, de lees/boekenhoek, de bouwhoek etc. Daarbij is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze manier van werken wordt voor alle kinderen gebruikt, maar is ook zeer geschikt voor kinderen die naast het basisaanbod extra ondersteuning nodig hebben. De activiteiten worden gedifferentieerd aangeboden. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met verschillen tussen de kinderen.  

Het volgen van de ontwikkeling van de peuter of de kleuter staat centraal bij de activiteiten, zodat kan worden aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Vanuit de peuterspeelzaal wordt gebruik gemaakt van Konnect, wat een mooie doorgaande lijn is richting de basisschool waar de kinderen worden gevolgd met de Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind in ParnasSys. Op deze manier kunnen stoornissen in de ontwikkeling van het kind in een vroeg stadium ontdekt worden. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zullen individueel of in kleine groepjes geholpen worden.  

Aan de zogenoemde doelgroep kinderen (peuters met een VVE idicatie) zal extra opvangtijd worden geboden op de peuterspeelzaal. Deze peuters mogen 16 uur (4 dagdelen) i.p.v. 8 uur (2 dagdelen) per week komen spelen. Ook in de kleutergroepen krijgen deze kinderen extra begeleiding en instructie. De aanpak is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. Gedacht kan worden aan (extra) inzet van ontwikkelingsmateriaal, begeleid spel, woordenschatmap, herhaald voorlezen, maken van een mindmap en/of verteltafel bij een prentenboek. Deze activiteiten gebeuren uiteraard altijd spelenderwijs binnen het onderwijsaanbod.    

Het is de bedoeling dat de samenwerking geïntensiveerd gaat worden om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool nog beter te kunnen laten verlopen.

Op het gebied van voorschoolse en naschoolse opvang wordt er samengewerkt met Kinderopvang Monique in Bad Nieuweschans en BSO 'de witte tovertuin'.

Terug naar boven