OBS Den Biekûrf

Broeksestraat 4 A 4269 VA Babyloniënbroek

  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets

Groep 8 neemt jaarlijks deel aan de Cito-eindtoets. De afnamedata voor de eind-Cito zijn in april 2022. De uitslag van deze toets biedt, naast een overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen, óók een mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren. De behaalde resultaten worden vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen van dat jaar. Het aantal goed gemaakte opgaven wordt uitgedrukt in een percentage.  

De Cito-toetsen geven ook de minder sterke punten aan, waaraan wij door aanpassing van de methoden of lessen aandacht kunnen besteden (dit geldt niet alleen voor de Cito-eindtoets).  We vinden het belangrijk dat de opbrengsten aan het eind van de basisschool overeenkomen met de verwachtingen die we van de leerlingen mogen hebben.   

Toch is een kanttekening m.b.t. de Cito-eindtoets op zijn plaats:  

Hoewel de Cito-eindtoets een goed beeld geeft van de prestaties van de hierboven beschreven onderdelen per individuele leerling, is de gemiddelde score van de groep die hieruit voort komt voor kleine scholen lastig te interpreteren. Bij een groepsgrootte van minder dan 10 leerlingen is het namelijk moeilijk spreken van groepsgemiddelde, door het kleine aantal kan de score van één leerling een enorme invloed op het groepsgemiddelde hebben waardoor er een uitschieter naar boven of naar beneden kan voorkomen.   

De uitstroom  

Het aantal leerlingen dat door onze school per jaar verwezen wordt naar een speciale school voor basisonderwijs is nihil.  

De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs. Een en ander hangt af van de mogelijkheden, wensen en eigenschappen van het kind.  

In het voortgezet onderwijs volgen wij onze leerlingen minstens twee jaar om onze prognoses te vergelijken met de werkelijkheid. De resultaten van de leerlingen waren steeds goed en klopten met het schooladvies dat gegeven is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Rapportgesprekken

Uw kind ontvangt twee keer per jaar een rapport.

Voor de kleuters is dit op een leeftijd van 4,5 / 5 / 5,5  en 6 jaar een KIJK-rapport.

Vanaf groep 3 is dit medio en eind schooljaar. Aan de rapporten zit een rapportgesprek gekoppeld. Vanaf groep 3 vindt er tevens in de eerste helft van het schooljaar een LOL-gesprek (leerling-ouder-leerkracht) plaats. Tijdens dit gesprek bespreekt uw kind met de leerkracht aan welke doelen het  dat jaar wil werken. U bent daar als ouder bij. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af op het gebied van rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de DMT (Drie Minuten Toets) en de AVI toets om het leesniveau van de leerlingen te bepalen.

Iedere leerling heeft een eigen leerplan. Per leerling stellen wij eigen doelen vast aan de hand van resultaten. De algemene doelen worden twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. We volgen de leerlingen binnen de leerlijn van de klas en bedienen hen op eigen niveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het toepassen van de gouden driehoek tussen leerlingen, ouders en leerkrachten ontzettend belangrijk. Om tot optimale groei van een kind te komen is samenwerking tussen deze drie partijen essentieel. Door ouders te laten meedenken en meedoen kunnen we de kleinschaligheid van onze school inzetten als krachtig element. We willen dat ouders zich welkom en gehoord voelen. Onze school staat dan ook altijd open voor ouders. Wij dragen namelijk samen de zorg voor het kind (onze leerling) opdat het kan uitgroeien tot een zelfbewuste en gelukkig wereldburger.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respectvol
  • Sociale veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven