OBS Den Biekûrf

Broeksestraat 4 A 4269 VA Babyloniënbroek

  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets

Groep 8 neemt jaarlijks deel aan de Cito-eindtoets. De afnamedata voor de eind-Cito zijn in april 2022. De uitslag van deze toets biedt, naast een overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen, óók een mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren. De behaalde resultaten worden vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen van dat jaar. Het aantal goed gemaakte opgaven wordt uitgedrukt in een percentage.  

De Cito-toetsen geven ook de minder sterke punten aan, waaraan wij door aanpassing van de methoden of lessen aandacht kunnen besteden (dit geldt niet alleen voor de Cito-eindtoets).  We vinden het belangrijk dat de opbrengsten aan het eind van de basisschool overeenkomen met de verwachtingen die we van de leerlingen mogen hebben.   

Toch is een kanttekening m.b.t. de Cito-eindtoets op zijn plaats:  

Hoewel de Cito-eindtoets een goed beeld geeft van de prestaties van de hierboven beschreven onderdelen per individuele leerling, is de gemiddelde score van de groep die hieruit voort komt voor kleine scholen lastig te interpreteren. Bij een groepsgrootte van minder dan 10 leerlingen is het namelijk moeilijk spreken van groepsgemiddelde, door het kleine aantal kan de score van één leerling een enorme invloed op het groepsgemiddelde hebben waardoor er een uitschieter naar boven of naar beneden kan voorkomen.   

De uitstroom  

Het aantal leerlingen dat door onze school per jaar verwezen wordt naar een speciale school voor basisonderwijs is nihil.  

De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs. Een en ander hangt af van de mogelijkheden, wensen en eigenschappen van het kind.  

In het voortgezet onderwijs volgen wij onze leerlingen minstens twee jaar om onze prognoses te vergelijken met de werkelijkheid. De resultaten van de leerlingen waren steeds goed en klopten met het schooladvies dat gegeven is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Rapportgesprekken

Uw kind ontvangt twee keer per jaar een rapport.

Voor de kleuters is dit op een leeftijd van 4,5 / 5 / 5,5  en 6 jaar een KIJK-rapport.

Vanaf groep 3 is dit medio en eind schooljaar. Aan de rapporten zit een rapportgesprek gekoppeld. Vanaf groep 3 vindt er tevens in de eerste helft van het schooljaar een LOL-gesprek (leerling-ouder-leerkracht) plaats. Tijdens dit gesprek bespreekt uw kind met de leerkracht aan welke doelen het  dat jaar wil werken. U bent daar als ouder bij. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af op het gebied van rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de DMT (Drie Minuten Toets) en de AVI toets om het leesniveau van de leerlingen te bepalen.

Iedere leerling heeft een eigen leerplan. Per leerling stellen wij eigen doelen vast aan de hand van resultaten. De algemene doelen worden twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. We volgen de leerlingen binnen de leerlijn van de klas en bedienen hen op eigen niveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven