PCBS Gaspard de Coligny

De Oude Werf 5 A 3741 CS Baarn

Schoolfoto van PCBS Gaspard de Coligny

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school behaalt op de eindtoets groep 8 veelal een resultaat dat boven de norm ligt voor onze populatie. Dat betekent dat wij hoger score dan veel andere scholen met een vergelijkbare leerling populatie. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten de tussenresultaten met methodetoetsen en daarnaast twee keer per jaar met methode onafhankelijke toetsen. Bij de methodetoetsen kijken we heel gericht naar de aangeboden doelen en of die beheerst worden. Is dat niet zo dan wordt direct gecorrigeerd. De methode onafhankelijke toetsen meten de vaardigheden in het algemeen en of de leerlingen in staat zij de geleerde kennis ook toe te passen. Met deze toetsen kunnen we ook de mate van groei in beeld brengen. 

De methode onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar op schoolniveau geanalyseerd. Leerkrachten presenteren de resultaten van hun groep aan het team, bespreken de conclusies en stellen op basis hiervan een plan op voor de komende periode. Daarnaast hebben we binnen de stichting een zelfevaluatie met een andere school. Directies en IB van beide scholen bespreken met elkaar de resultaten en bevragen elkaar kritisch. Op deze manier blijven we kijken met een open blik. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

U ziet op deze pagina de resultaten van de CITO toetsen en de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. 

Wij zitten op of boven het landelijk gemiddelde met onze resultaten. Kinderen stromen uit naar alle vormen van voortgezet onderwijs. 
 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 heeft de inspectie bezoek gebracht aan het bestuur PCBO Baarn Soest, het bestuur van onze stichting. Het rapport hiervan kunt u vinden in onderstaande link. 


file:///C:/Users/DirectieGasparddeCol/Downloads/Vierjaarlijks%20onderzoek%20bestuur%20en%20scholen.pdf 

Terug naar boven