PCBS Gaspard de Coligny

De Oude Werf 5 A 3741 CS Baarn

Schoolfoto van PCBS Gaspard de Coligny

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Gaspard de Coligny kent een aantal vaste gezichten maar ook enkele nieuwe, jongere leerkrachten. Door de mix van jong en nieuw, maar ook vertrouwd, komen er naast de vaste basis ook nieuwe inzichten de school binnen en dat maakt ons onderwijs ook altijd boeiend. Daarnaast hebben wij veel studenten in de school, omdat wij het belangrijk vinden om onze toekomstige collega's op te leiden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt wel eens voor dat een leerkracht afwezig is door ziekte of anderszins. Hoe lossen wij dat dan op?
Bij verlof van een leerkracht vraagt de school altijd eerst een collega om te vervangen. Dit is voor de kinderen natuurlijk het meest ideaal, omdat de kinderen de leerkracht kennen. Wanneer dat niet lukt dan dienen wij een aanvraag in bij de invalpool, IPPON, waar wij bij aangesloten zijn. Het kan voorkomen dat IPPON geen invallers heeft. In dat geval kijken we of het mogelijk is een groep te verdelen over de andere groepen. Bij het nemen van de beslissing speelt natuurlijk mee of het gaat om een kortdurende maatregel, de omstandigheden in de andere groepen, de situatie in de school in de afgelopen periode etc. Het kan voorkomen dat uw kind naar huis wordt gestuurd. Dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden, maar mocht het zich voordoen dan wordt u als ouder zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via de ouderapp.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 worden de doelen veelal aangeboden binnen het spelend leren in de hoeken. Elke periode worden er vanuit hoeken taaldoelen, rekendoelen en doelen sociaal-emotionele ontwikkeling aangeboden. Per dag is er daarnaast gerichte tijd voor het aanleren van letters en klanken, de woordenschat en het rijmen.  Dit gebeurt veelal in kleine groepjes. 

Ook het rekenen wordt dagelijks aangeboden in kleine groepen. Verder worden de doelen vooral bereikt binnen de themahoeken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren zoals ze hierboven staan, zijn een indicatie. Veel vakken worden geïntegreerd aangeboden, wat betekent dat meerdere vakken in een thema aan bod komen. 

Sommige vakken worden in clusters aangeboden: bijvoorbeeld verkeer, drama of de kunstlessen vanuit het kunstmenu. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen onze school zijn in principe alle leerlingen welkom die binnen de basisondersteuning vallen. De expertise die hiervoor nodig is, is binnen onze school beschikbaar. Wij besteden extra aandacht aan leerlingen met leesproblematiek in de onder- en middenbouw. Daarnaast kunnen wij voor leerlingen die buiten de basisondersteuning vallen arrangementen regelen. Hierdoor kunnen leerlingen met specifieke behoeften binnen onze school goed begeleid worden. De relatief kleine groepen zijn hierbij helpend. Voor ons is het niet belangrijk wat een kind heeft maar wat het kind nodig heeft. We proberen bij alle leerlingen de zelfredzaamheid te stimuleren. Leerlingen waarbij belemmerende factoren zich voordoen, hebben extra baat bij het zichzelf leren redden. Wij zullen de omgeving voor jonge kinderen passend maken en gaandeweg steeds minder totdat uw kind geleerd heeft zichzelf te redden. Bij ons op school kunnen kinderen hier rustig en begeleid mee oefenen en in groeien. Dat doen we ook graag met ouders samen. 

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen en onze visie uit te kunnen dragen ontkomen we er soms niet aan om de grens van onze mogelijkheden aan te geven. Dan lukt het ons niet om goed aan te sluiten bij wat uw kind nodig heeft. In dat geval bespreken we dit met u en zoeken we samen naar de geschikte plek. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven