Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Parkstraat 30 3743 EE Baarn

 • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf de eerste dag dat een leerling bij ons op school is, volgen we de ontwikkeling op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Meestal geeft deze ontwikkeling geen aanleiding tot speciale zorg. Soms is het nodig om gedurende een bepaalde tijd speciale aandacht aan de leerling te schenken. Er kan extra observatie en onderzoek nodig zijn om de ontwikkelingsbehoeften van een leerling duidelijk in beeld te brengen en het onderwijsaanbod daarop aan te passen. Soms is het nodig dat er handelingen en activiteiten ontwikkeld worden om het leerproces van de leerling te ondersteunen. Dit kan gaan om activiteiten voor leerlingen met achterstand, maar ook om meerbegaafde leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De data waarop het eerste en tweede rapport gereed zijn, zijn vrijdag 15 februari 2024 en vrijdag 28 juni 2024. In november zullen we voor ouders/verzorgers een deel van het ouderportaal openzetten zodat zij een indicatie hebben van hoe het gaat met hun kind. Er zijn tot dan toe alleen methodegebonden resultaten in te zien. In de rapporten ziet u ook resultaten van de CITO toetsen. Hiermee volgen we de cognitieve ontwikkeling op het gebied van taal, lezen en rekenen aan de hand van landelijk genormeerde toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2023/2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets. Wat er wel verandert is dat kinderen de doorstroomtoets voortaan al in februari maken, direct nadat ze het schooladvies hebben gekregen.Voor meer informatie: https://www.devogids.nl/opjescherm/Service/Handreiking_Ouders.pdf

In januari worden alle gegevens van de groep 8 leerling in één overzicht gepresenteerd aan de leerling en ouders, in dit gesprek volgt het definitieve eindadvies. Als er een keuze is gemaakt, zorgt de school voor aanmelding op de nieuwe school. De landelijke doorstroomtoets vindt plaats in februari. Mocht de toets hoger uitvallen dan het advies van de school, kan het advies bijgesteld worden.

De leerlingen die groep 8 doorlopen hebben, gaan naar een school voor voortgezet onderwijs. Dit zijn veelal scholen in onze regio.De meeste kinderen gaan daarom naar:

 • Griftland College (VMBO-t / HAVO / VWO) in Soest
 • Waldheim Mavo (VMBO-t) in Baarn
 • Baarnsch Lyceum (HAVO / VWO) in Baarn
 • Vathorst College (VMBO-t / HAVO / VWO) in Amersfoort

Zowel de ouders/verzorgers als leerlingen worden vooraf uitgebreid geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. Zo nodigen we bijvoorbeeld de ouders/verzorgers van onze leerlingen in groep 7 en 8 uit voor een speciale informatieavond over het voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de school wordt actief gebruik gemaakt van een omgangs­protocol. Hierin staat beschreven hoe we op school met elkaar willen omgaan. Dit kunt u terugvinden in het schoolplan 2020-2023.

Verder werken we met Kwink, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte over de schoolbrede lessen die op niveau in de verschillende groepen worden aangeboden. Verder ziet u posters in de school hangen over de “Kwink van de week”. Tevens is er een speciale site voor ouders om de thema’s te kunnen volgen: https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/ 

Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden waarin de leerling zich geaccepteerd voelt en ruimte ervaart om zich verder te ontwikkelen op sociaal/­emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied. De school wil op deze terreinen de individuele leerling stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in benadering en werkwijze tegemoet te komen. Niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij streven ernaar om iedere leerling zoveel mogelijk binnen het leerstofjaarklassensysteem op te vangen. In de groep wordt gedifferentieerd naar leerling, tempo en leerstof. De Amalia-Astroschool wil een onderwijsleersituatie scheppen waarbinnen de  individuele leerling een ononderbroken ontwikkelingslijn kan volgen, zoals ook wettelijk is voorgeschreven. Daarmee komen we steeds meer terecht in een concept waarin we het onderwijs afstemmen op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van alle leerlingen. Onderwerpen als ‘zelfstandig werken’, ‘effectieve instructie’, dag- en weektaken zijn facetten in dit proces welke in school zichtbaar zijn. We werken inmiddels een aantal jaren volgens de 1-zorgroute. Hierdoor proberen we te komen tot betere afstemming van leerkracht, leerling en leerstofaanbod. Het kind groeit op in een multiculturele samenleving. We zien het als een taak van de school om het kind hierop voor te bereiden. De facetten van een multi­culturele samenleving worden dan ook integraal via onze methodes, de actualiteit van alledag en de ervaringen vanuit de leefomgeving van het kind regelmatig aan de orde gesteld. In dit kader is het goed om te melden dat we verplicht zijn om in ons onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Wanneer de leerling na 8 jaar de Amalia Astroschool verlaat, dan willen we het volgende bereikt hebben: 

 • De leerling heeft zich de instrumentele vaardigheden die beschreven worden in de kerndoelen voor het basisonderwijs eigen gemaakt;
 • De leerling  is in staat zich op niveau zowel mondeling, als schriftelijk te kunnen uitdrukken;
 • De leerling is in staat om op niveau te lezen;
 • De leerling  beheerst de grondbeginselen van het rekenen, waaronder het automatiseren van de tafels en kan omgaan met hoeveelheden, maten en getallen;
 • De leerling heeft zich de noodzakelijke algemene kennis, verwoord in de kerndoelen voor het basisonderwijs, eigen gemaakt;
 • De leerling  kan zich op een creatieve manier uitdrukken en op een eigen manier omgaan met de creatieve uitingen van anderen;
 • De leerling  heeft zich ontwikkeld tot een sociaal mens, om volwaardig deel te nemen aan het menselijke verkeer;
 • De leerling kan omgaan met eigen emoties en die van anderen.

Om bovenstaande doelen op haalbaarheid te onderzoeken en vervolgens te borgen maken we gebruik van:

 • Het gehele stelsel van toetsen, testen en observaties dat is ingebed in ons leerlingvolgsysteem;
 • De resultaten van de eindtoets voor het basisonderwijs;
 • De ervaringen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs met onze oud-leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig
 • Betrokken
 • Gelijkwaardig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft op 11 en 12 april 2016 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

Terug naar boven