Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Parkstraat 30 3743 EE Baarn

  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf de eerste dag dat een leerling bij ons op school is, volgen we de ontwikkeling op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Meestal geeft deze ontwikkeling geen aanleiding tot speciale zorg. Soms is het nodig om gedurende een bepaalde tijd speciale aandacht aan de leerling te schenken. Er kan extra observatie en onderzoek nodig zijn om de ontwikkelingsbehoeften van een leerling duidelijk in beeld te brengen en het onderwijsaanbod daarop aan te passen. Soms is het nodig dat er handelingen en activiteiten ontwikkeld worden om het leerproces van de leerling te ondersteunen. Dit kan gaan om activiteiten voor leerlingen met achterstand, maar ook om meerbegaafde leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De data waarop het eerste en tweede rapport gereed zijn, zijn vrijdag 11 februari en vrijdag 24 juni. In november zullen we voor ouders/verzorgers een deel van het ouderportaal openzetten zodat zij een indicatie hebben hoe het gaat met hun kind. Er zijn tot dan toe alleen methodegebonden resultaten in te zien. In de rapporten ziet u ook resultaten van de CITO toetsen. Hiermee volgen we de cognitieve ontwikkeling op het gebied van taal, lezen en rekenen aan de hand van landelijk genormeerde toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die groep 8 doorlopen hebben, gaan naar een school voor voortgezet onderwijs. Dit zijn veelal scholen in onze regio.De meeste kinderen gaan daarom naar:

  • Griftland College (VMBO-t / HAVO / VWO) in Soest
  • Waldheim Mavo (VMBO-t) in Baarn
  • Baarnsch Lyceum (HAVO / VWO) in Baarn
  • Vathorst College (VMBO-t / HAVO / VWO) in Amersfoort

Zowel de ouders/verzorgers als leerlingen worden vooraf uitgebreid geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. Zo nodigen we bijvoorbeeld de ouders/verzorgers van onze leerlingen in groep 7 en 8 uit voor een speciale informatieavond over het voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft op 11 en 12 april 2016 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

Terug naar boven