Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Parkstraat 30 3743 EE Baarn

 • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het managementteam (MT) bestaat uit Diana de Graaf (BCO), Mirjam Windsma (BCO), Nanneke Reniers (IB'er) en Loles Bobo (directeur).

Dit jaar zijn onze leerlingen over de volgende 11 groepen verdeeld:

Groep 1/2A Simone Scholten en Mirjam Windsma

Groep1/2B Anneloes Dijkman en Anja Termaat 

Groep 1/2C Marije vd Hoef en Anja Termaat 

Groep 3a Miranda Kruithof en Janet Havinga 

Groep 3b Sophie Vis en Janet Havinga

Groep 4 Joke Pietersma en Corieke van Zijtveld 

Groep 5 Carla de Graaf en Monique Boone

Groep 6a Ellis Bos en Laura Rijsewijk

Groep 6b Ismay Rentenaar en Daya Nijholt

Groep 7 Eva Brouwer en Suze Brugman

Groep 8 Ine Franke en Hilda Hengeveld

Plusgroep Monique Boone

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte, nascholing e.d. is het soms nodig om een leerkracht te vervangen. We hebben daartoe op school een protocol opgesteld. Deze kunt u vinden op onze website.  Onze stichting heeft een contract met Ippon. Dat is een personeelsdienst die kan zorgen voor een invalkracht. Het kan ook zijn dat we proberen om de duopartner of een ander teamlid bereid te vinden om de groep over te nemen. Soms is het nodig om in noodsituaties een groep op te splitsen of naar huis te sturen. Dit proberen we uiteraard te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kleuterbouw

De kleuterbouw bestaat uit drie heterogene kleutergroepen. Er wordt thematisch gewerkt, om de leerlingen spelenderwijs vaardigheden aan te leren. Het thema is het uitgangspunt voor de ontwikkelingsdoelen waaraan de leerlingen op dat moment werken. Naast verplichte opdrachten krijgen de leerlingen ruimte om zelf voor ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, zoals bijvoorbeeld de bouwhoek, de huishoek, constructiemateriaal of techniekdozen. Elk thema duurt drie tot vier weken. Om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen, maken de leerkrachten gebruik  van het observatie en registratiesysteem KIJK!. Bij de overgang van groep 2 naar 3 bestaat de mogelijkheid om kleuters in groep 2, die tussen 1 oktober en 1 januari vijf jaar oud worden, versneld te laten doorstromen. Hiervoor moet het kind een aantoonbare ontwikkelingsvoorsprong laten zien. Het versnellen gaat altijd in goed overleg met de ouders.    

Groep 3 - Spelend leren in circuitvorm

In groep 3 sluiten wij aan bij het spelend leren van de kleutergroepen. Dit doen wij door de lesstof aan te bieden in een speelleercircuit. Deze manier van leren bevordert de intrinsieke motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen. De methode Veilig Leren Lezen biedt veel verschillende disciplines aan, welke ingezet worden in het circuit. De leerlingen krijgen in zowel in het reken- als in het taalcircuit verschillende werkvormen aangeboden, waaronder het werken met een Chromebook. In elk circuit is een leerkracht gebonden activiteit.

Groep 3 t/m 8

We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Binnen elke groep vindt differentiatie plaats naar niveau en onderwijsbehoefte. De leerkracht is hierbij de begeleider van het leerproces van de leerlingen. Het uitgangspunt hiervoor is de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). De methoden waarmee wij werken passen bij onze visie op onderwijs. Wij werken met de volgende methoden:

 • Godsdienstige vorming: Trefwoord
 • Sociaal-emotionele vorming: Kwink (groep 1 t/m 8)
 • Rekenen: Werkmap Beginnende Gecijferdheid (groep 1 en 2), Getal en ruimte (groep 3 t/m 8)
 • Taal: Werkmap Fonemisch Bewustzijn (groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3), Taal op Maat (groep 4 t/m 8)
 • Spelling: Veilig Leren Lezen (groep 3), Spelling op Maat (groep 4 t/m 8)
 • Lezen: Werkmap Begrijpend luisteren (groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3), Station Zuid (groep 3 t/m 8), Nieuwsbegrip (groep 5 t/m 8)
 • Voortgezet technisch lezen: Station Zuid (groep 4 t/m 8) Blits Studievaardigheden (groep 5 t/m 8)
 • Engels: Stepping Stones Junior (groep 5 t/m 8)
 • Wereldoriëntatie: Blink Wereld (groep 3 t/m 8)
 • Cultuureducatie:  Laat maar zien (groep 1 t/m 8)
 • Muziek: 1, 2, 3, zing (groep 1 t/m 8)     
 • Drama: Drama-online                 

De vernieuwing van methoden is opgenomen in een meerjarencyclus. Naast bovenstaande vakken, krijgen de leerlingen ook schrijven, gymnastiek, techniek, burgerschaplessen en verkeer aangeboden.

Nieuwe ontwikkelingen:

 • Alle leerlingen leren in blokschrift schrijven.
 • Alle leerkrachten zijn geschoold in het onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Deze manier van leren komt voort uit het wetenschaps- & techniekonderwijs. Onze methode Blink sluit hierop aan.

Plusgroep en plusklas

Ook leerlingen die een didactische voorsprong hebben, worden door de leerkracht uitgedaagd. Dat wordt gedaan door de reguliere lesstof in compacte vorm aan te bieden en daarnaast verrijkingsstof te geven. Voor leerlingen waarvoor deze manier van leren niet toereikend genoeg is, hebben wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusgroep. In de plusgroep volgen de leerlingen een dagdeel per week onderwijs wat gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om (leer)doelen te kunnen behalen (o.a. executieve functies). De samenstelling van deze groep is wisselend. Deelname aan de plusgroep gaat in overleg met ouders, leerkracht en de intern begeleider. Hoogbegaafde leerlingen kunnen een dagdeel per week deelnemen aan de Plusklas van de stichting PCBO Baarn-Soest. 

Culturele activiteiten

Als school werken wij samen met Stichting Kunst Centraal te Bunnik. Deze stichting levert jaarlijks een aanbod op het gebied van kunst en cultuur waar de school ruimschoots gebruik van maakt. Het gaat hierbij om projecten, leskisten, leerkrachtondersteuning en groepsactiviteiten op het gebied van toneel, muziek, beeldende kunst en literatuur. Daarnaast maken we gebruik van het programma-aanbod van culturele centra in de buurt, waaronder theater “De Speeldoos” en Kasteel Groeneveld.

Natuur en milieu

In Baarn beschikken we over een actief Natuur- en milieucentrum ‘De Groene Inval’ aan de Geerenweg. Onze groep 5 leerlingen hebben hier, vanaf het voorjaar, hun eigen schooltuin die ze wekelijks onderhouden. Daarnaast maken alle groepen gebruik van het projectaanbod van ‘De Groene Inval’.

Digitaal onderwijs

Elke groep beschikt over een digitaal schoolbord. Hiernaast wordt er in elke groep gebruik gemaakt van chromebooks of tablets. Wij maken gebruik van methodegebonden software van o.a. Veilig Leren Lezen, Getal en ruimte, Taal op Maat, Spelling op Maat, Nieuwsbegrip en Blink. Door de inzet van digitaal lesmateriaal creëren wij van een uitdagende leeromgeving met als doel: meer leerplezier en betere schoolprestaties door directe feedback. Zo kunnen de leerlingen op eigen niveau werken met de verwerkingssoftware door extra oefenstof en/of verdiepingsopdrachten voor een bepaald vak te maken. Voor leerlingen met dyslexie maken wij gebruik van de voorleessoftware Firefly.

Gymnastiek en spel

De kleutergroepen maken gebruik van het speellokaal in de school. De gymspullen blijven op school en behoren voorzien te zijn van naam. Ze worden voor de vakanties mee naar huis gegeven om deze te wassen of te vervangen.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week gymles in de gemeentelijk gymzaal “De Spoorslag”, welke grenst aan de Amalia-Astroschool. Op onze school is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs aanwezig.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van thema's. Bij elke activiteit zijn er doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Er zijn ook activiteiten waar elk kind aan een eigen doel/ontwikkelingsgebied kan werken.

Hierdoor is het aantal uren niet precies aan te geven in onderwijstijd. Een kind ontwikkelt zich nog sprongsgewijs en de betrokkenheid is het grootst wanneer een kind zelf een activiteit kan kiezen. De leerkracht stimuleert bij de activiteit de ontwikkeling leidend naar de doelen die gesteld zijn. Door de ontwikkeling van het kind goed te volgen weet de leerkrachten welke kinderen welke doelen nog niet behaald hebben en worden deze gestimuleerd. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

    

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze school wordt bezocht door 297 leerlingen (op 1 februari 2023). Deze leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen waarvan 3 combinatiegroepen 1/2 zijn. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs.

Een leerkracht signaleert de onderwijsbehoeften van alle leerlingen via klassenobservatie, via toetsen die worden afgenomen en via de gesprekken met leerling en/of ouders/verzorgers. De ‘signalen’ worden besproken met de intern begeleider in een groepsbespreking. De begeleiding van ‘zorgleerlingen’ verloopt volgens een vast traject. Dat noemen we de 1-zorgroute.De leerkracht stelt, in overleg met de intern begeleider, een groepsplan op. Hierin worden de doelen benoemd voor 3 subgroepen:

 • basisaanbod 
 • extra aandacht groep
 • extra uitdaging groep

De leerkracht informeert de ouders/verzorgers over de doelen voor hun kind. Wanneer er sprake is van afwijkende doelen, wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie het School OndersteuningsProfiel in de bijlage 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met de peuterspeelzalen en de kinderopvangorganisaties werken we nauw samen. Kinderen die overstappen naar onze school worden besproken via een warme overdracht. 

De school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind, jonger dan vier jaar, maar de kinderen vanaf 4 jaar worden goed begeleidt op school door twee jonge kind specialisten.

Terug naar boven