Basisschool St. Aloysius

Kerkstraat 32 3741 AK Baarn

  • Prachtig gebouw uit 1921
  • Onthulling nieuw Logo St. Aloysius
  • Muzieklessen elke vrijdag en muziekpresentatie met inzet van een muziekdocente van de Muziekgarage uit Baarn
  • Groep 5 t/m 8 drie dagen naar Austerlitz
  • Projectdagen 2020/2021  "Wij zijn allemaal kunstenaars" met inzet van onze vakdocente Kunst en cultuur

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

de school werkt met het leerlingvolgsysteem van IEP. Dit staat voor Inzicht in Eigen Profiel. Kenmerkend voor het IEP is dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen groei en ontwikkeling. De IEP-toetsen zijn er voor de volgende gebieden: rekenen, taalverzorging, spelling, lezen, schrijven, creativiteit, leeraanpak, sociaal emotioneel.

De school volgt een jaarlijkse zorgkalender in het afnemen en analyseren en bespreken van de toetsen. De IB-er speelt hierin een centrale rol.

Ouders kunnen het onderwijs van hun kind volgen via het leerlingvolgsysteem Parnassys en er zijn minimaal vier momenten per jaar waarop zij samen met hun kind de leerkracht kunnen spreken over het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind.

De school werkt vanuit de visie Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Kenmerken hiervan zijn dat er gewerkt wordt met Schoolplannen, groepsplannen, duidelijke doelen op ambitieniveau en dat het onderwijsaanbod in de groep wordt vormgegeven vanuit de middenmoot.

Effectieve Directe Instructie is het middel voor de leerkracht om leerlingen op een interactieve, samenwerkende wijze instructie te geven voor de hoofdvakken waarbij er gedifferentieerd kan worden naar instructiebehoefte van de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Missie: Waar we op eigen wijze samen groeien.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige school met een prettige sfeer kunnen leren. Onze taak is het om een kind te helpen zich voor te bereiden op de maatschappij. Onze visie op onderwijs is terug te herleiden naar de drie V's: Vindingrijk, Verbonden en Vrije ruimte.

Vreedzaam: De St. Aloysius is een "Vreedzame school". De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Vanuit onze kernwaarden is dit passend: de vrije ruimte die wij bieden vraagt om een verantwoordelijke houding van iedereen binnen de school. De school ontwikkelt zich zo tot een democratische gemeenschap waarin alle leden een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leef- en werkklimaat en een veilige en prettige omgeving. We werken op school met leerling-mediatoren die voor kinderen het eerste aanspreekpunt zijn om te bemiddelen bij conflicten.

Daarnaast is er een leerlingenraad, waarin leerlingen hun stem kunnen laten horen. Onze leerkrachten zijn Vreedzaam opgeleid.

Ouders zien wij op de St. Aloysius als partner. Wij zoeken met hen de samenwerking rond de ondersteuning van hun kind. 

Vertrouwenspersonen op de St. Aloysius zijn Chantal van Remmerden en Anne Linda van der Goot. De vertrouwenspersoon op Het Sticht niveau voor ouders en medewerkers zijn:

Mw. B.A. Janssen; 06-45144301;email: blijkejanssen@gmail.com en dhr. A.A, Stegeman; 06-15022647; email: antonstegeman@live.nl

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leven en groeien
  • Veilig en vreedzaam
  • Waardering voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2013 heeft de onderwijsinspectie een volledige inspectie uitgevoerd op onze school en basistoezicht gegeven.

Terug naar boven