Basisschool St. Aloysius

Kerkstraat 32 3741 AK Baarn

  • Prachtig gebouw uit 1921
  • Onthulling nieuw Logo St. Aloysius
  • Muzieklessen elke vrijdag en muziekpresentatie met inzet van een muziekdocente van de Muziekgarage uit Baarn
  • Groep 5 t/m 8 drie dagen naar Austerlitz
  • Projectdagen 2020/2021  "Wij zijn allemaal kunstenaars" met inzet van onze vakdocente Kunst en cultuur

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit:

18 groepsleerkrachten (17 vrouwen/1 man)

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs (man)

2 vakleerkrachten kunst en cultuur (vrouw)

2 vakleerkrachten muziek (vrouw)

1 leraarondersteuner (man)

2 onderwijsassistenten (man/vrouw)

1 IB-er (vrouw)

1 administratief medewerker/conciërge (vrouw)

1 directeur (vrouw)

2 vrijwilligers voor klussen (man)

Het team is divers w.b. specialismes: o.a. muziek, kunst en cultuur, gedrag, hoogbegaafdheid en lezen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In ons team werken een aantal onderwijsondersteuners die kunnen invallen bij onverwachtse, plotselinge afwezigheid van een leerkracht. Wanneer we al langer van tevoren weten dat een leerkracht afwezig is vallen we terug op een aantal invallers die bekend zijn met onze school en onder groepen. We benaderen hen persoonlijk of via de invalpool. Mocht deze inval optie niet lukken dan doen we een aanvraag voor een andere invaller vanuit de invalpool. We werken het liefst met invallers die passen bij de groep en onze school al enigszins kennen.

In de afgelopen jaren hebben we geen uitval van lessen gehad en zijn er geen leerlingen naar huis gestuurd omdat we geen inval hadden.
We streven er naar dit vol te houden in de toekomst.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De website biedt een breed overzicht wat de St. Aloysius doet op het gebied van onderwijsontwikkeling.

Het schoolplan 2020/2024 (met daarin het jaarplan 2023/2024 als bijlage) geeft overzicht en inzicht in de onderwijsontwikkeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw worden alle ontwikkelingsgebieden geïntegreerd aangeboden.

BOSOS is het leerlingvolg- en observatiesysteem waarmee we de (onderwijs)ontwikkeling van de leerlingen volgen.

In de kleuterbouw wordt met ingang van het leerjaar 2020/2021 niet meer getoetst.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen wekelijks muziekles van een vakleerkracht Muziek en minimaal 5 projectdagen Kunst en cultuur verzorgd door de vakleerkracht Kunst en cultuur. 

Specifieke ondersteuningslessen/groepen zijn er voor:

- Hoogbegaafde leerlingen specifiek verdeeld in onderbouw en bovenbouw

- Leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij technisch lezen en/of rekenen

Wanneer leerlingen ondersteuning nodig hebben op het sociaal emotionele vlak en/of gedrag werken wij samen met Intraverte die op enkele dagdelen per week aanwezig is op school. Ouders zijn vrij om te kiezen of zij gebruik maken van het aanbod van Intraverte of dat zij een eigen organisatie kiezen.

De logopedie praktijk Praatmaat houdt praktijk binnen de school. Ouders kunnen gebruik maken van het aanbod van Praatmaat.Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijskundig concept van de school Basisschool St. Aloysius  is gefundeerd op onze gezamenlijk gedragen visie  "Waar we op eigen wijze samen groeien." Het onderwijs wordt gegeven volgens het basisleerstof-jaarklassensysteem. In dit systeem is de differentiatie een belangrijk element. Binnen onze schoolorganisatie onderscheiden we twee processen: het eerste proces is het geven van onderwijs aan de leerlingen en hen begeleiden in alle facetten van hun ontwikkeling. Het tweede proces bestaat uit het bewaken en verbeteren van het onderwijsproces, de Vreedzame school en de kwaliteitszorg.

Het ondersteuningsprofiel geeft een beschrijving van onze schoolpopulatie, ons basisaanbod aan zorg en onze mogelijkheden tot extra ondersteuning. Wij werken hierin samen met samenwerkingsverband de Eem en een netwerk van specialisten op het gebied van onderwijs.

In onze basisaanbod voor onze leerlingen differentiëren we naar mogelijkheden en niveau van de leerlingen. Dit komt tot uiting in een verrijkingsklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en aanbod van Levelwerk op 2 nvieaus voor leerlingen die meer kunnen dan het basisaanbod voor rekenen en taal. Leerlingen krijgen ondersteuning van de onderwijsassistent en/of de leraarondersteuner en/of een ambulant begeleider wanneer een leerlingen extra oefening en aanbod nodig heeft voor rekenen, taal en/of lezen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij verbeteren ons voortdurend binnen onze specialismes. Leerkrachten en vakdocenten volgen nascholingen die passen bij vraagstukken die in onze school leven. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven