Nieuwe Baarnsche School

Vondellaan 2 3743 HZ Baarn

  • Ruim, duurzaam, comfortabel, transparant. 
Een fantastische leeromgeving.
  • Ruime lokalen en veel werkplekken buiten het lokaal.
  • Grote gymzaal met fijne akoestiek en voorzien van alle toestellen en materialen.
  • Rondom het gebouw veel speelruimte die uitnodigend is ingericht.
  • Een fijne, grote ruimte waar we met de hele school elkaar kunnen ontmoeten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het is één van de kerntaken van de NBS als geheel en van alle leerkrachten in het bijzonder om de leerlingen met zorg en aandacht te begeleiden. Onderdeel van deze zorg is het tijdig signaleren van eventuele leer- en ontwikkelingsproblemen dan wel het zicht krijgen op meer dan gemiddelde mogelijkheden van kinderen (bovengemiddeld/hoogbegaafdheid).

Op de NBS wordt gewerkt met observatie-modellen en leerlingvolgsystemen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Met behulp van ontwikkelingsvolgsystemen (Onderbouwd, Cito-LOVS, schrijfobservaties, protocol dyslexie, ZIEN) en methodegebonden toetsen worden alle ontwikkelingsaspecten nauwlettend in de tijd gevolgd.

Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, wordt gedaan met het observatieprogramma ZIEN. Om de sociale veiligheid van de kinderen te waarborgen, hanteert de NBS een Pestprotocol opgesteld naar inzichten van Bob van der Meer (APS en de Kanjertraining). Door het vaststellen en strikt naleven van omgangsregels werkt de NBS aan een sociaal klimaat waarin veiligheid en respect voor elkaar vanzelfsprekend is.
Kinderen, teamleden en ouders zullen zich moeten inzetten deze doelstelling daadwerkelijk te verwezenlijken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Doorstroomtoets en het VO advies in groep 8.

Tussen 10 en 31 januari ontvangen alle leerlingen een voorlopig advies VO van de leerkracht.

Op 5 en 6  februari maken de leerlingen in groep 8 de Doorstroomtoets van Leerling in Beeld.

Uiterlijk 15 maart komt de uitslag van de Doorstroomtoets binnen bij school.

Uiterlijk 22 maart ontvangen alle leerlingen uit groep 8 het definitieve advies VO van de leerkracht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de NBS willen wij bereiken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en een goede basis krijgen voor hun verdere toekomst. Het creëren van een positief en op leren gericht klimaat, ontstaat door rust, orde en structuur te bieden en daarnaast kinderen op een positieve manier te benaderen. Hierbij hoort ook mede eigenaarschap van de leerling bij zijn/haar leren, zelfbewust zijn en het versterken van omgangsvormen en omgangsnormen.

Om dit te bereiken werken we o.a. met Rots en Water en coöperatieve werkvormen.

Het Rots en Water programma biedt kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal te zijn en samen te werken. De kinderen leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om binding te maken met de groep.

Daarnaast werken wij met coöperatieve structuren. Een structuur is een werkvorm waarin de interactie tussen leerlingen centraal staat. Door het toepassen van de coöperatieve werkvormen, doen kinderen waar ze behoefte aan hebben - praten, samenwerken, bewegen - in het teken van de leerstof. Coöperatieve structuren stimuleren het leren en brengen een veilig klimaat in de groep en in de school. De leerlingen en de leerkracht zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. Het maakt de lessen plezierig en afwisselend.

Tot slot zijn er per week verschillende leefregels (b.v. wij werken samen), werken we met de gouden weken en de zilveren weken en besteden we speciaal aandacht aan de week tegenpesten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veilig
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven