PCBS De Warande

Burchtlaan 7 4571 HR Axel

Schoolfoto van PCBS De Warande

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ondanks twee keer in Lockdown te zijn gegaan en thuisonderwijs te hebben gehad, hebben de kinderen gepresteerd op het niveau wat van hen verwacht mocht worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Scholen worden geacht drie dingen te doen:
* Kinderen iets leren;
* Van een school een “thuis” maken waar kinderen zich prettig voelen én optimaal presteren;
* Een school vormen met toegewijde leraren, gemotiveerde leerlingen en meelevende ouders.  

We houden zorgvuldig bij hoe de leerlingen zich ontwikkelen en welke resultaten ze behalen. De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 2 wordt geobserveerd en geregistreerd. De resultaten én gegevens die door middel van observatie zijn verkregen worden verwerkt in een rapportageverslag die met de ouders wordt besproken en verwerkt. Een overzicht van de resultaten verkrijgen we onder anderen door toetsen af te nemen die bij onze methodes horen en door Cito-toetsen. Cito-toetsen zijn er voor technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze toetsen worden in groep 3 t/m 8 afgenomen, in de meeste gevallen twee keer per jaar (midden- en eindtoetsen). In de groepen 1 en 2 hanteren we de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Ordenen. In groep 8 wordt de Cito eindtoets basisonderwijs afgenomen. De resultaten van de observaties, de methodetoetsen en van het Cito-leerlingvolgsysteem worden verzameld in de groepsmap van elke groepsleraar. Daarnaast werken we met een Leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, nl. ZIEN! ZIEN geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Op die manier wordt de leerkracht geholpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. ZIEN ondersteunt het gehele proces van handelingsgericht werken, van signaleren tot handelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven