PCBS De Warande

Burchtlaan 7 4571 HR Axel

Schoolfoto van PCBS De Warande

Het team

Toelichting van de school

Naast groepsleerkrachten hebben we ook een vakleerkracht voor gymnastiek: juf Sophie. Zij werkt op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag geeft zij les aan de kleutergroepen èn verzorgt zij motorische remedial teaching. Op vrijdag geeft zij gymles aan de groepen 3 tot en met 8.
Eén van de leerkrachten is tevens Intern Begeleidster: juf Joyce.
Verder bestaat het team uit een leerkrachtondersteuner, een onderwijs assistent en een onderwijsassistent die daarnaast ook administratief medewerkster is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht zoeken we altijd een vervanger, bij voorkeur iemand die bekend is met de methoden en werkwijze binnen onze school. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een vervanger van buitenaf. Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als vervanging niet mogelijk blijkt, kan de groep soms opgevangen worden door onze leerkrachtondersteuner of een van de onderwijsassistenten. Zij werken dan onder verantwoording van een van de leerkrachten en/of de directeur.
Indien ook dit niet mogelijk blijkt, kunnen/zullen we groepen tijdelijk samenvoegen. In het uiterste geval zullen we ouders vragen hun kind(eren) thuis te houden. Op onze school hebben we het laatstgenoemde t/m het schooljaar 2020-2021 nog niet hoeven toepassen (om deze redenen).
In het geval van een corona uitbraak kunnen kinderen ook naar huis gestuurd worden. Op dat moment zullen we overgaan op 'thuisonderwijs'.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling  2021 – 2022:  Momenteel telt onze school 7 groepen.Elke groep heeft één of twee vaste groepsleerkrachten, die de eindverantwoordelijkheid dragen.   

De klassenbezetting voor het schooljaar 2021-2022. 

groep 1  - juf Janneke en juf Dianne

groep 2-  juf Nikki 

groep 3 - juf Corinne en juf Jacqueline  

groep 4 - juf Sabrina

groep 5 - juf Femke en Juf Els

groep 6 - juf Lenie en juf Joyce  

groep 7/8 - juf Tinie en juf Suzanne

Meer bijzonderheden over wie wanneer werkt e.d., ontvangt u op de infoavond. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. De inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken start vanuit de kring. Daarnaast wordt er gespeeld, gewerkt aan tafels, in hoeken, in de gymzaal en op het plein. Uiteraard krijgen de kinderen activiteiten aangeboden die passen bij hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand van thema's. Vanuit de methode Onderbouwd is er een gestructureerd en bij de ontwikkeling van iedere leerling aansluitend aanbod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uw kind brengt heel wat uren op school door. 

In het schema geven we aan waar die uren bij ons op school aan worden besteed. De tijden kunnen variëren per periode, maar geven een goed gemiddelde weer. 

We vullen ons aanbod jaarlijks aan met bijvoorbeeld:

 • activiteiten uit het Cultuurmenu 
 • muzieklessen verzorgd door Toonbeeld
 • weerbaarheidslessen
 • een "leren leren" training in groep 8
 • enz.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We streven ernaar dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. We houden rekening met hun mogelijkheden. Daarbij realiseren we ons dat leerlingen beschikken over verschillende capaciteiten, interesses en achtergronden Eén van de belangrijkste principes is, dat de leerlingen een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkeling doormaken. We proberen hiertoe optimale ontwikkelingskansen te bieden en aan te sluiten bij hun onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. De leerkracht volgt de ontwikkeling van de leerlingen via observaties, analyse van resultaten en gesprekken en past het aanbod en de aanpak aan. Onderwijsassistentes en leerkrachtondersteuner helpen de groepsleerkrachten bij het bieden van extra ondersteuning. De Intern begeleider is aanspreekpunt voor de leerlingenzorg op school. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders bij de begeleiding van leerlingen die intensievere begeleiding nodig hebben en wanneer er externen betrokken zijn rondom het kind.

Het team van de Warande heeft o.a. veel ervaring en deskundigheid in het begeleiden van kinderen met de volgende onderwijsbehoeften: 

 • Leerstof in kleine stapjes en middels pre-teaching of herhaling aanbieden. 
 • Bieden van structuur. Aanleren van planmatig werken. 
 • Aanbod en aanpassingen voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. 
 • Afstemming op capaciteiten en leerbehoeften van de leerlingen. (Leerstof beperken of juist uitbreiden, werken volgens doelen, instructie aanpassen) 
 • Werkhoudingsproblemen: motivatie, concentratie, taakgerichtheid. 
 • Welbevinden door veilig en goed pedagogisch klimaat.  
 • Aanleren van sociale vaardigheden.  

Voor een meer specifieke uitleg verwijzen we graag naar het SOP, het school ondersteuningsprofiel. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven