De Grosthuizer Basisschool

Grosthuizen 74 1633 EP Avenhorn

  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij hebben gekozen om de IEP eindtoets af te nemen bij leerlingen.

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen door de uitbraak van het COVID-19 virus en de lockdown.

In schooljaar 2020-2021 is er wel een eindtoets afgenomen, maar wordt er door de inspectie geen norm vastgesteld. Onze resultaten zijn boven het landelijk gemiddelde.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We stellen per jaar een toetskalender vast waarin de Cito toetsen worden gebruikt om de tussenresultaten te meten. 

Analyse Cito Toetsen

Bij het analyseren van de resultaten van deze toetsen wordt de gemiddelde vaardigheidsscore per groep bekeken (jan/febr en juni/juli). We constateren of we de groepsnorm halen en analyseren verder op leerlingniveau door de vaardigheidsgroei per leerling, per toets te bekijken. Vanaf eind groep 6 analyseren we ook op de behaalde referentieniveaus. We vergelijken de vaardigheidsscores voor rekenen en begrijpend lezen van de leerlingen met de vaardigheidsscores die overeenkomen met de referentieniveaus 1F en 1S. We evalueren of de behaalde referentieniveaus passen bij de verwachte ontwikkeling van de leerling. 

Voor meer informatie over referentieniveaus: Rijksoverheid

De intern begeleider analyseert de Cito Toetsen op groeps- en schoolniveau, deze worden besproken tijdens een teambijeenkomst en de intern begeleider maakt hier een verslag van. De groepsleerkrachten analyseren de Cito toetsen op kindniveau.

De analyses en evaluaties worden gebruikt om het onderwijsaanbod te bepalen en om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind. Dit wordt besproken tijdens een leergesprek tussen leerling en leerkracht, waarbij gesproken wordt over de vaardigheidsgroei en de (niet-)behaalde doelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt  eind groep 7 een oriënterend advies gegeven. Rond oktober wordt er mogelijk een NIO toets afgenomen, dit is een extra toets ter onderbouwing van het schooladvies. Rond november wordt er een voorlopig schooladvies afgegeven en in februari een definitief schooladvies. Half maart moeten alle leerlingen zich ingeschreven hebben voor een voortgezet onderwijsschool.In april/mei nemen alle groep 8 leerlingen deel aan de verplichte eindtoets. Bij een hogere score op de eindtoets dan het gegeven schooladvies moet wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies inderdaad opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij hebben een basisarrangement.

Wij scoren voldoende op alle onderdelen waar de Onderwijsinspectie ons op beoordeeld.

Wij scoren goed op de onderdelen; kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en didactisch handelen.

Terug naar boven