De Grosthuizer Basisschool

Grosthuizen 74 1633 EP Avenhorn

 • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
 • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
 • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Grosthuizerschool nemen wij in april de IEP-eindtoets af bij de leerlingen in groep 8. Onze resultaten zijn boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. We monitoren de tussentijdse resultaten op diverse manieren:

 • Methodegebonden toetsen
 • Registreren van behaalde leerdoelen
 • Methode onafhankelijke toetsen (CITO-toetsen via Leerling in Beeld)
 • Observaties van de leerkracht

Met deze informatie kijken we waar de leerlingen staan en wat voor vervolgstappen we gaan maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. Het tijdspad advisering is als volgt:

 • Eind groep 7: een oriënterend advies;
 • Januari groep 8: voorlopig advies;
 • Begin februari groep 8: de doorstroomtoets (nieuw dit schooljaar);
 • Uiterlijk 24 maart groep 8: definitief schooladvies;
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Bij een hogere score op de doorstroomtoets dan het gegeven voorlopig schooladvies zullen wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op dit moment werken wij aan het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen middels (onderdelen uit) de Vreedzame school-methodiek. We passen werkvormen hiervan toe binnen ons thematisch onderwijs.

Leerlingen leren middels deze methodiek zorgzaam met elkaar om te gaan, samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Onze leerlingen staan open voor verschillen tussen mensen. We werken toe naar een veilige omgeving, waar iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven