De Grosthuizer Basisschool

Grosthuizen 74 1633 EP Avenhorn

  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij hebben gekozen om de IEP eindtoets af te nemen bij leerlingen.

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen door de uitbraak van het COVID-19 virus en de lockdown.

In schooljaar 2020-2021 is er wel een eindtoets afgenomen, maar wordt er door de inspectie geen norm vastgesteld. Onze resultaten zijn boven het landelijk gemiddelde.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We stellen per jaar een toetskalender vast waarin de Cito toetsen worden gebruikt om de tussenresultaten te meten. 

Analyse Cito Toetsen

Bij het analyseren van de resultaten van deze toetsen wordt de gemiddelde vaardigheidsscore per groep bekeken (jan/febr en juni/juli). We constateren of we de groepsnorm halen en analyseren verder op leerlingniveau door de vaardigheidsgroei per leerling, per toets te bekijken. Vanaf eind groep 6 analyseren we ook op de behaalde referentieniveaus. We vergelijken de vaardigheidsscores voor rekenen en begrijpend lezen van de leerlingen met de vaardigheidsscores die overeenkomen met de referentieniveaus 1F en 1S. We evalueren of de behaalde referentieniveaus passen bij de verwachte ontwikkeling van de leerling. 

Voor meer informatie over referentieniveaus: Rijksoverheid

De intern begeleider analyseert de Cito Toetsen op groeps- en schoolniveau, deze worden besproken tijdens een teambijeenkomst en de intern begeleider maakt hier een verslag van. De groepsleerkrachten analyseren de Cito toetsen op kindniveau.

De analyses en evaluaties worden gebruikt om het onderwijsaanbod te bepalen en om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind. Dit wordt besproken tijdens een leergesprek tussen leerling en leerkracht, waarbij gesproken wordt over de vaardigheidsgroei en de (niet-)behaalde doelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt  eind groep 7 een oriënterend advies gegeven. Rond oktober wordt er mogelijk een NIO toets afgenomen, dit is een extra toets ter onderbouwing van het schooladvies. Rond november wordt er een voorlopig schooladvies afgegeven en in februari een definitief schooladvies. Half maart moeten alle leerlingen zich ingeschreven hebben voor een voortgezet onderwijsschool.In april/mei nemen alle groep 8 leerlingen deel aan de verplichte eindtoets. Bij een hogere score op de eindtoets dan het gegeven schooladvies moet wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies inderdaad opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij hebben een basisarrangement.

Wij scoren voldoende op alle onderdelen waar de Onderwijsinspectie ons op beoordeeld.

Wij scoren goed op de onderdelen; kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en didactisch handelen.

Terug naar boven