De Grosthuizer Basisschool

Grosthuizen 74 1633 EP Avenhorn

  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool
  • Schoolfoto van De Grosthuizer Basisschool

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023 - 2024 is ons team als volgt samengesteld:

Dennis de Bont | Directie | directie@grosthuizerschool.nl
Stephanie Koster | Kwaliteitscoördinator | ib@grosthuizerschool.nl

Ellen Doodeman | Leerkracht groep 1-2-3 | ellendoodeman@grosthuizerschool.nl
Lidy Zuijdam | Leerkracht groep 1-2-3 | lidyzuijdam@grosthuizerschool.nl 
Ayse Breuring | Leerkracht groep 1-2-3 | aysebreuring@grosthuizerschool.nl
Tialda van Grinsven | Leerkracht groep 4-5 | tialdavangrinsven@grosthuizerschool.nl
Anita Zwerwer | Leerkracht groep 4-5 | anitazwerwer@grosthuizerschool.nl
Petra van Paassen | Leerkracht groep 6-7-8 | petravanpaassen@grosthuizerschool.nl
Rob van den Ouden | Leerkracht groep 6-7-8 | robvandenouden@grosthuizerschool.nl

Iris Schilder | Onderwijsassistent | irisschilder@grosthuizerschool.nl
Isabel Dekker | Onderwijsassistent | isabeldekker@grosthuizerschool.nl

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is i.v.m. bijvoorbeeld ziekte of studieverlof. Bij het organiseren van vervanging volgen we de volgende stappen:

STAP 1: Er wordt gekeken of een eventuele duo-collega in kan vallen.
STAP 2: Er wordt gekeken of een andere leerkracht in kan vallen.
STAP 3: Er wordt gekeken of er iemand beschikbaar is in de invalpoule.
STAP 4: Er wordt gekeken of een onderwijsassistent in kan vallen.
STAP 5: Er wordt gekeken of de groep verdeeld kan worden over andere klassen.
STAP 6: De groep wordt naar huis gestuurd. Een groep wordt maximaal twee aaneengesloten dagen naar huis gestuurd. Wanneer er dan nog steeds geen invaller beschikbaar is, zullen afwisselend andere groepen naar huis worden gestuurd

Er is een schoolspecifiek protocol 'kwaliteitskaart vervanging', waarin deze afspraken beschreven staan. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 is ons onderwijs georganiseerd in 3 groepen:

  • Groep 1-2-3 met Ellen en Lidy als leerkracht.
  • Groep 4-5 met Tialda en Anita als leerkracht.
  • Groep 6-7-8 met Petra en Rob als leerkracht.

Daarnaast werken er komend schooljaar twee onderrwijsassistenten: Iris Schilder & Isabel Dekker.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 creeëren we samen met de kinderen een rijke speelomgeving, waar kinderen mede-eigenaar zijn en zich daardoor intrinsiek betrokken voelen. Door speelhoeken in te richten die er voor de kinderen toe doen, groeit de motivatie en de wil om te leren. In deze hoeken wordt daarnaast veel samengewerkt en samen geleerd. Op spelenderwijs leren de kinderen de leesvoorwaarden zoals rijmen, letters en omgaan met boeken. Op rekengebied gaat het om de cijfersymbolen, begrippen zoals meer en minder en de dobbelsteenstructuur. Daarnaast hebben taal en motoriek ook een belangrijke rol in het onderwijs van groep 1 en 2. We werken vanuit doelen, geven instructie op maat en werken met betekenisvolle thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen evenveel onderwijstijd bij ons op school. Per jaar roosteren wij tussen de 940 en 960 uur in. Op basis van acht jaar voldoen wij aan de norm van de overheid a 7520 uur.

We werken met het vijf gelijke dagen model, dat betekent een continurooster (kinderen eten op school) van half negen tot twee uur. Hierdoor maken leerlingen 25 lesuren per week, met uitzondering van studie- en vrije dagen.

Voor groep 3 t/m 8 werken we met betekenisvolle thema’s, vanuit leerlijnen en geven instructie op maat. Leerlingen vullen voor elk vakgebied doelenlijsten in, maken een weekplanning en reflecteren op hun eigen leerproces. Tevens maken we gebruik van methode 'Getal en Ruimte Junior' voor het leren rekenen en in groep 3 van methode 'Veilig Leren Lezen' voor het leren lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle leerlingen verdienen een passende plek in het onderwijs. Onze school valt voor passend onderwijs binnen het gebied van het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om die passende plek voor elke leerling zo goed mogelijk te bieden. 

Op OBS de Langereis proberen we leerlingen zo lang mogelijk te begeleiden en binnen de school te houden. Wanneer blijkt dat het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoeftes van een leerling, zullen we dit in het ondersteuningsteam bespreken. Waar mogelijk zullen we kijken of we als school ons aanbod passender kunnen maken. Het kan zo zijn dat het passende aanbod op school niet te realiseren is, of dat een leerling sociaal emotioneel niet meer goed bij ons op school zit. We zullen dan op zoek gaan naar een andere, beter passende, onderwijsplek voor deze leerling.

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is voor alle leerlingen en hun ouders van de basisscholen in de gemeente Koggenland. Ze gaat samen met ouders/verzorgers na, hoe zij en/of het kind het beste geholpen kunnen worden. SMW bemiddelt als dat nodig is of verwijst naar de juiste instantie. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een aantal gesprekken met het kind en/of ouders noodzakelijk zijn. De schoolmaatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van de problemen van uw kind. 

De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan het ondersteuningsteam van de basisschool. Zo zijn de lijntjes met ouders, intern begeleider, leerkrachten en leerlingen kort. Ze heeft daarin meestal een adviserende rol voor de leerlingen van de basisschool.

Als de intern begeleider en/of de leerkracht zich zorgen maakt over de thuissituatie, gedrag van een leerling, financiële- en echtscheidingsproblemen, kan de intern begeleider, na overleg met de ouders de hulp inschakelen van schoolmaatschappelijk werk.

Ouders kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Onze schoolmaatschappelijk werkster is Annie Klompmaker (a.klompmaker@koggenland.nl). 

Het Ondersteuningsteam (OT)
Om passend onderwijs te helpen realiseren arrangeren we ondersteuning voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben. In een ondersteuningsteamoverleg (OT) bedenken school, ouders en de leerling gezamenlijk een passende aanpak en voeren die uit. Arrangeren is doen wat nodig is zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. De school stelt een OT samen met mensen die iets kunnen betekenen rond de vraag die we voor uw kind hebben. Het OT is een overleg, waarbij we met elkaar bespreken wat nodig is om uw kind (verder) te helpen: wat gaan we doen, op school en thuis? De bedoeling is dat betrokkenen in een vroeg stadium met elkaar om tafel gaan: u als ouders, de leerkracht(en) van uw kind, de interne begeleider, de directeur van de school en bijvoorbeeld de consulent en/ of specialist van het Passend Onderwijs in West-Friesland, en misschien nog andere betrokkenen, zoals iemand uit het jeugdteam.

GGD
GGD Hollands Noorden, afdeling jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden staat klaar voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers (verder: ouders) in Noord-Holland-Noord. In de basisschoolperiode worden kinderen en ouders tweemaal uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek (rond groep 2 en groep 7) en ontvangen hierover meer informatie. Daarnaast zijn er vaccinatiemomenten rond 9 en 10 jaar oud in deze periode. Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is wettelijk geregeld en kost ouders niets.

Aan iedere school is een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistente en opvoedadviseur gekoppeld. Zij werken nauw samen met de school om samen de beste zorg te kunnen bieden aan kind en ouders. Ouders kunnen op ieder moment terecht bij de jeugdgezondheidzorg voor vragen of overleg omtrent gezondheid, ontwikkeling en opvoeden. Daarnaast worden cursussen, workshops en lezingen georganiseerd waar ouders meestal gratis aan deel kunnen nemen. GGD Hollands Noorden werkt met de GroeiGids App. Hier vinden ouders deskundige informatie over opvoeden en opgroeien per leeftijdscategorie. Ouders kunnen ook laagdrempelig chatten met een jeugdverpleegkundige.  

Contactgegevens:
GGD Hollands Noorden, afdeling jeugdgezondheidszorg
Hoofdkantoor: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
Telefoon: 088-01 00 500
E-mail:ondersteuningjgz@ggdhn.nl (naam kind, geboortedatum en school vermelden)
Website: www.ggdhollandsnoorden.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het is onze ambitie om komend schooljaar een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 3 tot 7 jaar neer te zetten, zodat leerlingen drempelloos van peuter naar kleuter kunnen doorstromen. Hiervoor gaan we een intensieve samenwerking aan met SKiK - locatie Dikkie Dik. Middels de nieuwsbrief zullen ouders worden geïnformeerd over hoe de samenwerking in de praktijk vormgegeven gaat worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 staat spel centraal. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen. Van spelen leren ze op de meest efficiënte wijze over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. De leerkracht stimuleert het spel en daagt de leerlingen uit te ontdekken, ontwerpen en uit te voeren. In het spel zijn er veel kansen om bijvoorbeeld de taalontwikkeling te stimuleren.

Het specifieke aanbod voor jonge kind wordt bepaald vanuit observaties. Hiervoor maken we vanaf dit schooljaar gebruik van de observatielijsten, behorende bij leerlingvolgsysteem ParnasSys. Per thema wordt een themaplanning gemaakt waarin het aanbod wordt beschreven. Aan het einde van ieder thema wordt het plan geëvalueerd. Vandaar uit wordt de nieuwe themaplanning opgesteld. De ondersteuning van leerlingen vindt voornamelijk plaats in het verrijken van de leeromgeving (hoeken) en in de kleine instructiegroep. De keuze van de thema’s past bij de belevingswereld van de leerlingen én nodigt uit tot spel.

Terug naar boven