De Grosthuizer Basisschool

Grosthuizen 74 1633 EP Avenhorn

  • Vooraanzicht met het schoolplein.
  • Zijaanzicht van de school met de kinderopvang in het blauwe deel.
  • School en deel van het plein.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte, verlof of scholing kan het voorkomen dat er een andere leerkracht voor de groep komt. Bij afwezigheid van de leerkracht wordt een invaller gevraagd. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Als wij geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangegeven volgorde:

-we kijken of een aanwezige leerkracht die op dat moment vrij is van lesgevende taken ingezet kan worden voor de groep

-we kijken of de groep opgedeeld kan worden over andere groepen

-we sturen de groep naar huis/ de leerlingen blijven thuis

De laatste optie doen we slechts in het uiterste geval en het liefst als de beslissing een dag van tevoren genomen kan worden, zodat iedereen hiervan tijdig op de hoogte is. Als deze maatregel op de dag zelf genomen moet worden, wordt eerst contact met de ouders opgenomen om na te gaan of er thuisopvang voor het kind is. Een groep wordt maximaal twee opeenvolgende dagen naar huis gestuurd. Als de leerkracht daarna nog steeds afwezig is, terwijl er geen invaller beschikbaar is, worden wisselend andere groepen naar huis gestuurd. De leerkracht van de naar huis gestuurde groep kan dan lesgeven in de groep, waarvan de leerkracht afwezig is.

Er is een schoolspecifiek protocol 'kwaliteitskaart vervanging', waarin deze afspraken beschreven staan. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 stellen wij - behoudens de maandag - vier groepen samen:

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Op maandag vormen we drie groepen:

Groep 1-2

Groep 3-4-5

Groep 6-7-8

Elke groep heeft meerdere leerkrachten. Tijdens de middagactiviteiten worden er regelmatig groepen samengevoegd. We hebben een  onderwijsassistent die de leerkrachten en leerlingen ondersteunt.

Mailadressen 

Directie: directie@grosthuizerschool.nl

Interne Begeleiding (IB): ib@grosthuizerschool.nl

Lidy: lidyzuijdam@grosthuizerschool.nl

Tialda: tialdavangrinsven@grosthuizerschool.nl

Ellen: ellendoodeman@grosthuizerschool.nl

Denice: denicebibo@grosthuizerschool.nl

Petra: petravanpaassen@grosthuizerschool.nl

Rob: robvandenouden@grosthuizerschool.nl

Rosa: rosadekker@grosthuizerschool.nl

Aanmelding van leerlingen

Vanaf de vierjarige leeftijd mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze verplicht om naar school te gaan. U kunt uw kind via een aanmeldformulier inschrijven. U krijgt bij positieve inschrijving het formulier voorzien van een handtekening van de directie retour. Uw kind is hiermee ingeschreven. U wordt altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie en daarna een intakegesprek met de leerkracht van groep 1/2. Een aantal weken voor uw kind 4 jaar wordt krijgt u van ons een uitnodiging om uw kind te laten wennen in de nieuwe groep. Er mogen maximaal 5 wenmomenten ingepland worden. Zes weken voor de zomervakantie plaatsen wij, in het belang van uw kind en de toekomstige klasgenootjes, geen leerlingen meer. Met ouders van kinderen die tijdens het schooljaar instromen in hogere groepen, maken wij andere afspraken. De specifieke procedure die van toepassing zal zijn zal tijdens het kennismakingsgesprek uiteen worden gezet.

Zindelijkheid

Een basisschool is een onderwijsinstelling. Dat betekent dat leerkrachten geen leerlingen met luiers verschonen. De meeste kinderen zijn zindelijk als ze 3,5 jaar zijn, de zindelijkheidsopvoeding is iets wat u als ouder bewust dient uit te voeren, zodat kinderen zindelijk op school komen. Mocht uw kind op school een ongelukje krijgen waarbij het verschoond/gewassen dient te worden, zullen de ouders gebeld worden om dit te komen doen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 creeëren we samen met de kinderen een rijke speelomgeving, waar kinderen mede-eigenaar zijn en zich daardoor intrinsiek betrokken voelen. Door speelhoeken in te richten die er voor de kinderen toe doen, groeit de motivatie en de wil om te leren. In deze hoeken wordt niet alleen de focus op samenwerken gelegd, maar juist ook op samen leren, op het leren lezen en het leren rekenen.We werken vanuit doelen, geven instructie op maat en werken met betekenisvolle thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen evenveel onderwijstijd bij ons op school. Per jaar roosteren wij tussen de 940 en 960 uur in. Op basis van acht jaar voldoen wij aan de norm van de overheid a 7520 uur.

We werken met het vijf gelijke dagen model, dat betekent een continurooster (kinderen eten op school) van half negen tot twee uur. Hierdoor maken leerlingen 25 lesuren per week, met uitzondering van studie- en vrije dagen.

Voor groep 3 t/m 8 werken we met betekenisvolle thema’s, vanuit leerlijnen en geven instructie op maat. Leerlingen vullen voor elk vakgebied doelenlijsten in, maken een weekplanning en reflecteren op hun eigen leerproces. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Onze ondersteuning is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Wij bekijken per kind of we de onderwijsbehoeften en de daarbij passende ondersteuning kunnen bieden. Dit gaat in overleg met ouders en eventueel met externe partijen. Wij willen blijven ontwikkelen op individueel niveau. Dat betekent dat we elk kind goed in kaart willen hebben, dat we weten wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes zijn en dat we deze vroegtijdig signaleren.

In ons ondersteuningsplan kunt u lezen welke deskundigheid wij hebben en over welke faciliteiten wij beschikken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Nader invullen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven