WereldKidz Pirapoleon

Schoolweg 16 3711 BP Austerlitz

 • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
 • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
 • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
 • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
 • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Uitkomsten van toetsen zeggen iets over de vorderingen van het individuele kind. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van het kind goed verloopt en dat het kind uitstroomt naar het type onderwijs dat hierbij aansluit en passend is. Het kind is bij ons op school de norm en niet de toets.

Per 2024 wordt de eindtoets vervangen voor de doorstroomtoets. De doorstroomtoets wordt in februari afgenomen. De resultaten van de toets sluiten vrijwel altijd goed aan bij de eerder geformuleerde adviezen voor het type vervolgonderwijs wat de leerlingen hebben ontvangen. Als de uitslag van de toets hoger is dan het advies, vindt er een heroverweging plaats.

Groep 8 van schooljaar 2022-2023 bestaat uit 16 leerlingen. In de groep zijn grote verschillen op zowel cognitief als sociaal vlak. Wij kiezen er als dorpsschool voor om zoveel mogelijk kinderen uit het dorp een plekje te geven bij ons op school. Wij zijn ons er van bewust dat dit soms voor het schoolgemiddelde niet altijd goed uitpakt, desondanks vinden wij het inclusief onderwijs enorm belangrijk. We hebben dit jaar dan ook bewust gekozen voor een kleine, enkele groep 8. Dit heeft goed uitgepakt. De groep heeft een passende score laten zien, met een uitzondering daargelaten. Spelling is het afgelopen jaar een speerpunt geweest en we zien een duidelijke stijging in de resultaten van de groep. We laten deze groep met alle vertrouwen uitstromen richting het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school worden methodegebonden en genormeerde toetsen gebruikt om de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar te maken. In het beleidsplan Toetsingskader WereldKidz  staat o.a. beschreven welke genormeerde toetsen jaarlijks afgenomen worden. De resultaten van deze toetsen worden opgenomen in  het kindvolgsysteem. De resultaten op sociaal emotioneel vlak worden gemeten met het onderdeel Hart en Handen van IEP. Het team gebruikt de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden. Zo kunnen we zowel op kind- als op schoolniveau met deze gegevens vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen de kinderen een eindadvies. De totstandkoming van de eindadviezen is een zorgvuldig proces waarbij naast de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem gekeken wordt naar de kindkenmerken zoals motivatie, concentratievermogen, zelfstandigheid en (zelf)discipline. Het eindadvies wordt opgesteld in samenspraak met leerkrachten, intern begeleider en schoolleiding. 

Alle scholen in Nederland zijn verplicht een eindtoets af te nemen bij de kinderen van groep 8. Hiervoor gebruiken de scholen van WereldKidz een eindtoets naar keuze.De keuzevrijheid van de scholen weegt zwaarder dan de mogelijkheid tot benchmarken. Vanaf schooljaar 2023 - 2024 is er een wijziging in de wet- en regelgeving rondom het schooladvies en de eindtoets. Zo  wijzigt de naam ‘eindtoets’ naar ‘doorstroomtoets’ en moet de volgende procedure gevolgd worden: 

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets naar keuze.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. 
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. 
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. 
 • Tussen 24 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, tegelijk met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

**Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet. 

De uitslag van de doorstroomtoets geeft een overzicht over wat de kinderen op dat moment beheersen en het is de figuurlijke ‘proef op de som’ van hetgeen de leerkrachten al weten. Vanaf schooljaar 2023-2024 moet het schooladvies omhoog bijgesteld worden bij een hogere score op de doorstroomtoets. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling is, mag het schooladvies worden aangehouden. Wanneer er niet wordt bijgesteld, moet dat door de school worden gemotiveerd in het onderwijskundig rapport. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale vaardigheden aanleren is van groot belang. Reden hiervoor is dat we menen dat een heldere en structurele aanpak van sociale vaardigheden in alle groepen een positieve bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van het mens-zijn van onze leerlingen. Zelfbewust zijn, zelfvertrouwen hebben, zelfstandig zijn, inlevingsvermogen hebben en kunnen samenwerken zijn hierin belangrijke elementen. Het gaat niet alleen om het geven van lessen in sociale vaardigheden. Het gaat om het dag in dag uit werken aan een goed fysiek en sociaal klimaat binnen de groepen en de school als geheel.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • zelfbewust zijn
 • zelfvertrouwen hebben
 • zelfstandig zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven