WereldKidz Pirapoleon

Schoolweg 16 3711 BP Austerlitz

  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon

Het team

Toelichting van de school

Bij WereldKidz Pirapoleon werken we met een team, bestaande uit leerkrachten, een schoolleider, leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent, intern begeleider en managementassistent. De actuele teamsamenstelling is terug te vinden op de website van de school pirapoleon.wereldkidz.nl

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, stagiaires, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol. Onderwijsassistenten, leraarondersteuners en stagiaires werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep. In afstemming bepalen leerkracht en schoolleiding wie met ouders communiceert. Bij afwezigheid van een leerkracht probeert de school altijd eerst een andere leerkracht in te schakelen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het zijn dat er groepen worden samengevoegd. Gelukkig is het team van de Pirapoleon flexibel en zijn er regelmatig onderwijsassistenten die een groep (onder toezicht) tijdelijk kunnen opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

WereldKidz Pirapoleon heeft zes groepen: groep 1-2A, groep 1-2B, groep 3-4, groep 4-5, groep 6-7A, groep 7B-8. Er zitten gemiddeld gedurende een schooljaar 26 kinderen in een groep. In de kleutergroep stijgt het leerlingaantal in de loop van het schooljaar door de instroom. Daarom zijn er enkele afspraken gemaakt: in de decembermaand en in de maand voor de zomervakantie kunnen er geen leerlingen instromen. Kinderen die in die maanden vier jaar worden, stromen in januari in of starten na de zomervakantie. 

Samenwerking HU-Pabo
Onze school werkt, net als alle WereldKidz-scholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen, zoals klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek. Indien een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt en vindt er met praktijk- (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vanuit onze school regelmatig overleg plaats. De collega in opleiding  ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via Social Schools of e-mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school. De Pirapoleon heeft het keurmerk ‘opleidingsschool’. Dit betekent dat wij ook de afstudeerstages van de PABO mogen begeleiden.

Leraren in opleiding mogen filmopnames maken van lessen ten behoeve van de opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders worden gevraagd. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnames na de bespreking worden vernietigd.

Toparrangementen
WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen zij een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er voor dit  onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op www.wereldkidz.nl

Nieuwkomersklassen
Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand, omdat zij langere tijd niet naar school zijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op de scholen WereldKidz Op Dreef en WereldKidz Mozaïek Bongerd meerdere nieuwkomersklassen. Een nieuwkomersklas heeft 12 tot 15 leerlingen. Hiervoor ontvangen deze scholen aanvullende bekostiging vanuit de overheid.

Gemiddeld verblijven kinderen twee jaar in een nieuwkomersklas en stromen vervolgens door naar een reguliere klas, veelal op dezelfde school. Hun extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal is er dan nog steeds. Met behulp van de expertise van onze nieuwkomersconsulent en/of de AZC school wordt deze extra ondersteuning vormgegeven binnen de reguliere groepen. Dit is maatwerk. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 staat sociaal emotionele ontwikkeling de hele dag centraal. Dit is niet aan een lesuur te koppelen, maar komt in alle lessen veelvuldig aan bod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

WereldKidz Pirapoleon is een smalle zorgschool. Dit betekent dat de school adequaat onderwijs biedt aan een specifieke categorie leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen met stoornissen binnen het autistische spectrum (ASS) en/of de minder ernstige gevallen van andere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De school vangt 1/3 van de geïndiceerde leerlingen op (2%).   

Ook op WereldKidz Pirapoleon zijn er geen twee kinderen gelijk. Door deze verschillen wordt de school een interessante mengeling van allerlei kwaliteiten en eigenschappen van mensen. Alle kinderen worden gedurende hun schoolloopbaan op de een of andere wijze met hun mogelijkheden en beperkingen geconfronteerd. Bij sommige kinderen kan dat tot veel onzekerheid leiden en tot angst om fouten te maken. Juist voor deze kinderen is een heldere, duidelijke pedagogische en didactische aanpak noodzakelijk. Veel kinderen, ook met specifieke behoeften, kunnen én willen we binnen onze school begeleiden. We differentiëren in onze wijze van instructie geven, de lengte van instructie, de hulpmiddelen, de werkvormen, de vormgeving van de taken en van de werkplek. Soms geven we begeleiding buiten de groep of koppelen we kinderen die van elkaar kunnen leren. Een enkele keer constateren we dat de aanpassingen onvoldoende zijn voor een optimale ontwikkeling van het kind. Dan gaan we in overleg met ouders en vragen externe ondersteuning binnen het samenwerkingsverband.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning?

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Op de Pirapoleon bieden wij, binnen onze mogelijkheden, ondersteuning aan kinderen die het nodig hebben. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus, zowel voor kinderen die moeilijker leren als kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar het kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.

Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders op zoek gaan naar een andere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

WereldKidz Pirapoleon werkt nauw samen met de peuterspeelzaal. Doel van deze samenwerking is om het aanbod te professionaliseren en aan te sluiten bij behoeften en wensen van ouders en kinderen. Ook is gebleken dat het de overgang van de peuterspeelzaal naar de kleuterklas vergemakkelijkt. 

Terug naar boven