Dorpsschool De Twa-ikker

W Barteles vd Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga

Schoolfoto van Dorpsschool De Twa-ikker

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eind januari, begin februari worden de tussentijdse toetsen van het Cito LOVS afgenomen. De toetsenworden geanalyseerd en vervolgens vinden gesprekken plaats tussen de IB-er en de leerkrachten vande school. Er wordt een trendanalyse gemaakt en daar waar nodig een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Welke in het groepsplan worden beschreven. Tijdens een teamoverleg nemen we gezamenlijk de trendanalyse / opbrengsten door.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Verantwoordelijkheid

Leerlingen hebben dromen. Over henzelf, hun thuis, hun vrienden, hun leven. Voor hen is groei de brug tussen nu en straks. In feite geldt dat voor iedereen. Daarom staan wij als team van dorpsschool ‘de Twa-ikker’ voor wat we doen in ons werk. Wij zoeken vanuit ambitie beweging, nieuwe ervaringen en groei. We kijken naar wijze waarop leerkrachten dit doen (HGW);

Respect

In onze dorpsschool creëren wij een veilige en geborgen omgeving voor elk kind, elke leerkracht en alle ouders. Je mag zijn wie je bent en hoe je doet en we staan open voor elkaars denken. Ons onderwijs is gebaseerd op respect en eigenheid en we laten elkaar in onze waarde.  

Betrouwbaar en open

Ouders zijn bij ons welkom op school.   We werken als collectief, waarbij wel de ruimte en identiteit per leerkracht duidelijk zichtbaar is. De kwaliteiten van elke collega worden zo optimaal benut. Het is een voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan de school en het team.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Betrouwbaar en open

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven