Dorpsschool De Twa-ikker

W Barteles vd Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga

Schoolfoto van Dorpsschool De Twa-ikker

Het team

Toelichting van de school

Groepssamenstellingen en groepsleerkrachten

Groep 1 en 2:

juf Antje:      maandag en dinsdag
juf Kim:        woensdag, donderdag en vrijdag (groep 1 is op vrijdag VRIJ)

Groep 3 en 4:

juf Anna:       maandag, dinsdag en woensdag
juf Pytrix:      woensdag, donderdag en vrijdag

Juf Pytrix komt tijdelijk tot aan de Kerstvakantie. Zij vervangt juf Tine, die tot aan de Kerstvakantie zwangerschapsverlof heeft.

Groep 5 en 6:

meester Jeroen:    maandag t/m vrijdag

Groep 7 en 8:

meester Theodorus:       maandag t/m vrijdag

  • juf Annelies is de intern begeleider, aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
  • juf Louisa is de ICT-er
  • Hennie de Vries is de administratief medewerkster, aanwezig op woensdagochtend
  • Jeff Bloem is de conciërge, aanwezig op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend

Ondersteuning:

  • juf Louisa Penninga, op woensdag en donderdag
  • juf Anneke Westra, op dinsdag, donderdag en vrijdag
  • juf Pytrix Veenstra, op dinsdagmorgen
  • juf Kim Leopold/juf Antje Pafforaad, om en om op dinsdagmorgen 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijke rol. We werken met een vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan(inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. Dorpsschool de Twa-ikker stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd groep 0-1

Groep 0-1 gaat 4 dagen per week naar school.

4 x 5 uur = 20 uur per week x 40 weken= 800 uur onderwijs per jaar

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is.

De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Groep 1 gaat 4 dagen per week naar school.
ma/di/wo/do 4x5 uur= 20 uur per week x 40 weken = 800 uur onderwijs per jaar.

Groep 2 gaat 5 dagen per week naar school.
5 dagen x 5 uren = 25 uur per week x 40 weken = 1000 uur onderwijs per jaar.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Groepen 3 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.5 x 5 = 25 uur per week x 40 weken = 1000 uur onderwijs per jaar

Totale onderwijstijd schoolloopbaan: 7800 uren

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is de enige school in het dorp Augustinusga en neemt daardoor dus binnen dit dorp een belangrijke plaats in. We willen de school van het dorp zijn. Het is een ontmoetingsplaats voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Op onze school willen wij dan ook een ‘open deur’ hebben naar de buitenwereld. Wij zijn een laagdrempelige school en hechten aan een goed contact met de ouders en verzorgers.   De ontwikkeling van het kind staat centraal op onze school. De leerkracht ziet het vanuit zijn professie zijn taak om ieder kind kansen te geven om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig denkend, sociaal, evenwichtig en creatief medemens, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs   Schoolplan 2020- 2024, dorpsschool ‘De Twa-ikker’  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn voortdurend bezig om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te begeleiden.
Dit doen we in samenspraak met specialisten binnen en buiten onze organisatie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ouders mogen uitgaan van een duidelijke start van hun kind op onze school. We hebben geen standaard extra aanbod voor het jonge kind. Wel werken we werken nauw samen met de kinderopvang in het dorp, ’it Hummelhoekje’ van de organisatie Tiko. 

Daarnaast werkt de gemeente Achtkarspelen in de periode 2019-2023 aan de hand van de beleidsnota Koersen op Kansen. Binnen deze beleidsnota heeft de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plaats. De themagroep VVE van de gemeente Achtkarspelen wil zorgen voor een verbeterde startpositie van het jonge kind, en doelgroep peuters in het bijzonder, bij aanvang van de onderwijsloopbaan
(groep 3).

De themagroep houdt zich de komende jaren bezig met de volgende thema’s: 

• Het VVE-aanbod in Achtkarspelen voldoet aan de nieuwste kwaliteitseisen.

• Uitbreiding van het project VVE Thuis. In 2021 doen minimaal 5 dorpen mee.• Doorgaande lijnen: door de partners worden gemeenschappelijke kaders op dorpsniveau vastgesteld en vormgegeven.• Deelname/bereik van de peuteropvang in Achtkarspelen is in 2022 minimaal 90% (stand 2018: rond de 80%). 

Elke ‘nieuwe’ ouder op onze school heeft een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur. Wanneer er sprake is van eventuele extra zorg vindt er ook met de Intern begeleider een gesprek plaats. Tevens is er een entree gesprek tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers.

Daarnaast is er een warme overdracht met de peuteropvang naast de Twa-ikker; ’it Hummelhoekje’. Deze warme overdracht gaat volgens een vast format dat binnen Noventa wordt gehanteerd. Vroeg signalering van meerkunners en/of hoogbegaafde leerlingen is hier onderdeel van. Door deze gesprekken kunnen wij aan het begin van de basisschool aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Terug naar boven