Dorpsschool De Twa-ikker

W Barteles vd Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga

Schoolfoto van Dorpsschool De Twa-ikker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijkerol. We werken met en vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan(inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnenregelen. CBS de Merlettes stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders wordenaltijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op datmoment thuis geen opvang is te regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd groep 0-1

Groep 0-1 gaat 4 dagen per week naar school.

4 x 5 uur = 20 uur per week x 40 weken= 800 uur onderwijs per jaar

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is.

De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd groep 2 t/m 8:

Groep 2 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.5 x 5 = 25 uur per week x 40 weken = 1000 uur onderwijs per jaar

Totale onderwijstijd schoolloopbaan: 7600 uren

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. De doelgroepen en onze specialiteiten en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende niveaus en aan specifieke leerlingen zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link te downloaden van 'Mijn Scholen op de kaart' of aan te vragen via de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven