Dorpsschool De Twa-ikker

W Barteles vd Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga

Schoolfoto van Dorpsschool De Twa-ikker

Het team

Toelichting van de school

Groepssamenstellingen en groepsleerkrachten

Groep 1 en 2:

juf Antje:      maandag en dinsdag
juf Kim:        woensdag, donderdag en vrijdag (groep 1 is op vrijdag VRIJ)

Groep 3 en 4:

juf Anna:       maandag, dinsdag en woensdag
juf Tine:        woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 5 en 6:

juf Nynke:     maandag en dinsdag
juf Klara:      woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 7 en 8:

juf Louisa:       maandag en dinsdag
meester Alex:  woensdag, donderdag en vrijdag

  • juf Annelies is de intern begeleider
  • juf Louisa is de ICT-er
  • Hennie de Vries is de administratief medewerkster, ze is aanwezig op woensdagochtend
  • Jeff Bloem is de conciërge, aanwezig op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend
  • Onderwijsassistente, Anneke is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijkerol. We werken met en vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan(inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnenregelen. CBS de Merlettes stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders wordenaltijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op datmoment thuis geen opvang is te regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd groep 0-1

Groep 0-1 gaat 4 dagen per week naar school.

4 x 5 uur = 20 uur per week x 40 weken= 800 uur onderwijs per jaar

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is.

De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd groep 2 t/m 8:

Groep 2 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.5 x 5 = 25 uur per week x 40 weken = 1000 uur onderwijs per jaar

Totale onderwijstijd schoolloopbaan: 7600 uren

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. De doelgroepen en onze specialiteiten en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende niveaus en aan specifieke leerlingen zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link te downloaden van 'Mijn Scholen op de kaart' of aan te vragen via de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ouders mogen uitgaan van een duidelijke start van hun kind op onze school. We hebben geen standaard extra aanbod voor het jonge kind. Wel werken we werken nauw samen met de kinderopvang in het dorp, ’it Hummelhoekje’ van de organisatie Tiko. 

Daarnaast werkt de gemeente Achtkarspelen in de periode 2019-2023 aan de hand van de beleidsnota Koersen op Kansen. Binnen deze beleidsnota heeft de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plaats. De themagroep VVE van de gemeente Achtkarspelen wil zorgen voor een verbeterde startpositie van het jonge kind, en doelgroep peuters in het bijzonder, bij aanvang van de onderwijsloopbaan
(groep 3).

De themagroep houdt zich de komende jaren bezig met de volgende thema’s: 

• Het VVE-aanbod in Achtkarspelen voldoet aan de nieuwste kwaliteitseisen.

• Uitbreiding van het project VVE Thuis. In 2021 doen minimaal 5 dorpen mee.• Doorgaande lijnen: door de partners worden gemeenschappelijke kaders op dorpsniveau vastgesteld en vormgegeven.• Deelname/bereik van de peuteropvang in Achtkarspelen is in 2022 minimaal 90% (stand 2018: rond de 80%). 

Elke ‘nieuwe’ ouder op onze school heeft een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur. Wanneer er sprake is van eventuele extra zorg vindt er ook met de Intern begeleider een gesprek plaats. Tevens is er een entree gesprek tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers.

Daarnaast is er een warme overdracht met de peuteropvang naast de Twa-ikker; ’it Hummelhoekje’. Deze warme overdracht gaat volgens een vast format dat binnen Noventa wordt gehanteerd. Vroeg signalering van meerkunners en/of hoogbegaafde leerlingen is hier onderdeel van. Door deze gesprekken kunnen wij aan het begin van de basisschool aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Terug naar boven