Basisschool Voordeldonk

Bergweg 60 5721 JD Asten

Schoolfoto van Basisschool Voordeldonk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerkrachten die betrokken waren bij de ontwikkeling van het kind bijdragen aan het opstellen van een passend vervolgadvies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken gebruik van methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. Aan hand van methodegebonden toetsen krijgen we een beeld van mate van beheersing van de aangeboden doelen vanuit de methode gedurende een korte periode.
Aan hand van de niet-methodegebonden toetsen meten we halfjaarlijks tot in hoeverre de leerlingen de aangeboden stof zelfstandig kunnen toepassen in een brede context.

De uitkomsten van beide vormen van toetsen, aangevuld met observaties van de leerkracht, worden gebruikt om het onderwijsaanbod af te stemmen.

In groep 1-2 maken we gebruik van het observatiesysteem 'Kijk registratie'. 

In groep 3 t/m 8 wordt voor de niet- methodegebonden toetsen het LOVS systeem van Cito ingezet. 

Ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we voor groep 3 t/m 8 een leerlingvolgsysteem, “KIJK! op Sociale Competentie”. In de groepen 5 t/m 8 wordt dit, naast de bevindingen van de leerkracht, ook gebaseerd op wat de kinderen ervaren. 

Handelingsgericht werken

Wij werken handelingsgericht (HGW). Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen of een (kleine) groep. 
Per vakgebied hebben we in een onderwijsplan beschreven hoe we in basis werken en wat we in basis aanbieden. Voor kinderen die iets anders of meer nodig hebben, dan beschreven staat in het onderwijsplan, wordt de aanpak weergegeven in een groepsoverzicht.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een vast onderdeel in onze zorgstructuur, de 1-zorgroute. Met opbrengstgericht werken bedoelen we dat we systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. We stellen vooraf bij het opstellen van het groepsoverzicht vast welke doelen we willen bereiken en stemmen hierop het onderwijsaanbod af. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en we stellen vast of de doelen zijn bereikt.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 maken ouders en kinderen een keuze voor het vervolgonderwijs. Van belang daarbij is het schooladvies. Bij dat schooladvies spelen een aantal dingen een rol: schoolloopbaan, capaciteiten, belangstelling en motivatie/studiehouding. In groep 7 geeft de school tijdens het voortgangsgesprek een voorlopig advies, dat op grond van bovengenoemde aspecten tot stand komt na overleg tussen  leerkrachten groep 6, 7, 8, de ib-er en de directeur. In februari van groep 8 wordt met ouders en het betreffende kind het definitieve advies besproken en afgegeven. Dit advies, is van belang bij aanmelding/toelating op de school voor vervolgonderwijs. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hanteren we een adviesformulier/onderwijskundig rapport. Dit formulier wordt digitaal ingevuld en verstuurd naar de nieuwe school als de ouders dit ingezien hebben. In april maken de kinderen de eindtoets. Als een leerling op basis van de eindtoets een hoger advies krijgt dan het schooladvies, heroverwegen wij het schooladvies (dit wil niet direct zeggen dat het leidt tot een aanpassing van het schooladvies).

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerkrachten die betrokken waren bij de ontwikkeling van het kind bijdragen aan het opstellen van een passend vervolgadvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal emotioneel leren (SEL) is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, teneinde beter te worden in het omgaan met zichzelf en de ander.

Het gaat bij SEL om levensvaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons leven effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Deze levensvaardigheden omvatten o.a. 

- het herkennen van emoties bij jezelf en de ander

- het managen van heftige emoties

- voor anderen zorgen

- verstandige beslissingen nemen

- gezonde relaties aangaan met anderen

- uitdagende situaties effectief oplossen

De levensvaardigheden delen we in in 5 competentievaardigheden, die weer onderverdeeld zijn in 3 groepen van competenties

IK-competenties (besef van jezelf en zelf-management)

JIJ-competenties (besef van de ander en relaties kunnen hanteren

WIJ-competenties (keuzes maken)

Uit de opbrengsten van ons leerlingvolgsysteem 'KIJK! op Social Competentie' blijkt dat we onze aandacht moeten vestigen op de IK-competenties.

Dit zien we vooral terug in vertrouwen hebben in je eigen kunnen en zelfstandigheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven