De Oceaan

Parkrijklaan 121 A 1567 HD Assendelft

Een school voor ondernemend leren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 

CET 2020: niet afgenomen wegens Coronamaatregelen. 

De school scoort binnen de gestelde inspectiekaders VOLDOENDE

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden middels Cito-toetsen en Bareka rekentoetsen in kaart gebracht en geanalyseerd met Leeruniek onder leiding van een data-analist. De school kent hoge verwachtingen ten aanzien van de opbrengsten. De school schrijft na de analyse verbeterplannen en voert deze praktisch uit.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hiernaast worden de gegevensgetoond tot juli 2012.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale opbrengsten en competenties worden op school in kaart gebracht

door het gebruik van de instrumenten (toetsing): Kijk en Zien!

Wij zijn een Vreedzame school en wij hebben door de CED getrainde leerkrachten om deze methodiek uit te voeren.

De Vreedzame school richt zich op het competent maken van leerlingen op het gebied van omgangs- en gedragsvormen

en conflicthantering  om ruzie en pestgedrag te voorkomen. Wij werken volgens de Meldcode kindermishandeling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Rust, orde, sfeer
  • Een veilige leeromgeving
  • Wij zijn een Vreedzame school

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school scoort in 2017 een voldoende (basisarrangement verlengd) op het inspectierapport.

De school scoort in 2021 voldoende binnen de 4 belangrijke inspectiekaders.

Terug naar boven