icbs Het Koraal

Beemdgras 5 / Kreekrijklaan 2A (dependance) 1567 MM Assendelft

 • Schoolfoto van icbs Het Koraal
 • Schoolfoto van icbs Het Koraal
 • Schoolfoto van icbs Het Koraal
 • Schoolfoto van icbs Het Koraal
 • Schoolfoto van icbs Het Koraal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een aantal leerlingen van onze school telt niet mee in de schoolscore o.b.v. beperkte cognitieve capaciteiten. Zij zijn nu wel in de score opgenomen, dit geeft een vertekend beeld. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op ICBS Het Koraal werken wij planmatig en systematisch aan het verbeteren van ons onderwijs op alle niveaus (school-, jaargroep, groep en leerlingniveau).

Hiervoor maken wij gebruik van: vragenlijsten (sociaal emotionele ontwikkeling, Zien!), observaties leerkrachten, ouder- en kindgesprekken. Daarnaast maken wij gebruik van de volgende toetsen:

 • methodetoetsen
 • methode onafhankelijke toetsen (Cito LOVS, centrale eindtoets)
 • NSCCT


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij verwijzen u voor de meest recente informatie graag naar de schoolkatern:

Schoolkatern ICBS Het Koraal

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Motivatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur kan een school bij de inspectie voordragen voor de waardering Goed. Dat kan als de basiskwaliteit  (wettelijke eisen) van die school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. ICBS Het Koraal heeft in 2017 en in december 2021 een uitgebreid kwaliteitsonderzoek gehad. De inspectie heeft ons beide keren de waardering 'goed' gegeven.

U kunt het hele inspectierapport lezen op de website van de inspectie (link). Onderstaand een deel uit de samenvatting van het verslag van inspectie (2022): Wij zijn het eens met het bestuur dat het Koraal een goede school is. We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs Goed is. Het Koraal zet op een uitstekende manier onderwijs neer dat eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen naar een hoger niveau tilt. De wijze waarop leerlingen leren de regie te nemen over hun eigen leerproces en het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren dat daarop gericht is, kan dienen als voorbeeld voor andere scholen. 

Terug naar boven