Interconfessionele Basisschool Octant

Blauwe Ring 90 A 1566 MZ Assendelft

  • Op de themaposters is terug te zien hoe er in de klas aan de thema's is gewerkt.
  • Onderzoek, het willen weten, vormt de kern van ons onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ondergrens van de inspectie op de cito-eindtoets is niet gehaald. De opbrengsten van de eindtoets komen niet overeen met de opbrengsten van de tussentoetsen en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Onze tussenopbrengsten liggen boven het landelijk gemiddelde en daarmee hoger dan de centrale eindtoets aangeeft.
Middels een uitgebreide analyse onderzoeken we op school wat de oorzaak kan zijn van dit verschil.
Wij hebben het onderwijsaanbod aangepast en bereiden de leerlingen beter voor op de vraagstelling in de Centrale Eindtoets.
We zien dat we het ieder jaar beter doen, de groei op de eindtoets is helaas nog onvoldoende. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Per schooljaar meten we twee keer of de leeropbrengsten in elke groep in lijn liggen met de ambitie schoolstandaarden (periode M en E).
Deze vergelijking zegt ons of we maatregelen moeten nemen ten aanzien van de hele groep; om het onderwijs dus meer passend te maken.
Er zijn drie mogelijkheden:

1. De groepsstandaarden liggen onder de ambitie schoolstandaarden; er worden maatregelen genomen om de leeropbrengsten in de groep verder te verhogen.

2. De groepsstandaarden liggen vrijwel gelijk met de ambitie schoolstandaarden; er wordt gekeken of de leeropbrengsten nog verder omhoog kunnen, maar in principe zijn we tevreden en gaan we door met wat we deden.

3. De groepsstandaarden liggen hoger dan de ambitie schoolstandaarden; we gaan na of we het onderwijs in deze groep moeten gaan verzwaren.

Een keer per schooljaar (periode M) meten we of de leeropbrengsten van alle leerlingen in de school op het juiste niveau liggen.
Op grond hiervan nemen we maatregelen die de hele school aangaan en die voor alle groepen gelden.

Voor het schooljaar 2016-2017 wordt er school breed geïntensiveerd op spelling.
Aan de hand van de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' wordt structureel gewerkt aan het verhogen van de spellingsopbrengsten. Hiervoor zijn streefdoelen geformuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben als school het streven de kinderen volop de kans te geven hun kwaliteiten en talenten op een zo breed mogelijk vlak te ontwikkelen. De achterliggende gedachte daarbij is dat iedere leerling terecht moet komen in de vorm van voortgezet onderwijs, dat goed bij hem/haar past. Het blijft moeilijk daar garanties voor te geven, want ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier, in een eigen tempo.
Deze ontwikkeling stopt natuurlijk niet na groep 8.

De uitstroom naar het VO is de laatste jaren redelijk constant. Rond 50 % van onze leerlingen uit groep 8 krijgt een Havoadvies of hoger, rond 50 % van onze leerlingen uit groep 8 wordt richting het VMBO verwezen. 
Het is conform de populatie van de school. We zijn tevreden over deze uitstroomcijfers.
De leerlingen gaan over het algemeen goed voorbereid richting het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 september 2013 zijn wij voor een uitgebreid kwaliteitsonderzoek bezocht door inspecteurs van de Inspectie van Onderwijs. Doel van een inspectiebezoek is om de kwaliteit van scholen in kaart te brengen en als school het onderwijs en de resultaten te verantwoorden. De inspecteurs hebben onder schooltijd een deel van onze groepen bezocht, een documenten analyse uitgevoerd en gesprekken met interne begeleiding, directie en bestuur gevoerd. Het inspectieonderzoek heeft geresulteerd in het toekennen van het basisarrangement aan onze school.

Terug naar boven