De Regenboog

Brandakkerstraat 8 1566 XD Assendelft

  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 maken in april de Centrale Eindtoets van Cito.

Onze opbrengsten zijn voldoende en passen bij de leerlingpopulatie.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kinderen in groep 1-2 worden gevolgd via het registratiesysteem Kijk!

Vanaf groep 3 tot en met 8 worden de kinderen gevolgd via de toetsen van Cito. In januari en juni worden er toetsen afgenomen voor lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Deze toetsen worden geëvalueerd en geanalyseerd. We stellen ons onderwijs bij op basis van de analyses.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ongeveer 55% van de leerlingen van De Regenboog gaat na de basisschool naar het VMBO. De overige 45% gaat naar HAVO of VWO. Een enkele leerling gaat naar het speciaal voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder mens is uniek. Kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving en leren ontstaat vanuit plezier en beleving. Ieder kind is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. We willen dat kinderen sociaal vaardig en zelfstandig worden en samen kunnen werken zodat ze opgroeien tot een gelukkig mens in de toekomstige maatschappij. We onderschrijven hierbij de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.

We zijn een school met een prettige sfeer. We hebben een goed schoolklimaat. Veiligheid scoort hoog. 

Samenwerken hoort bij Jenaplan. Kinderen in de bovenbouw hebben een maatje in de onderbouw. De kinderen zijn zorgzaam naar elkaar. We hebben mediatoren in de bovenbouw die kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder kind is uniek
  • Sociaal en gezamenlijk
  • Respectvol en veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2020 hebben wij een gesprek gehad met de onderwijsinspectie n.a.v. het inspectiebezoek aan het bestuur.

Dit was in het kader van de herstelopdracht voor kwaliteitszorg.

De onderwijsinspectie was zeer te spreken over de ontwikkelingen van De Regenboog.

Goede punten vonden ze onder andere de kwaliteitscultuur.

Bestuursbreed zijn een aantal punten GOED bevonden waaronder Bildung en de kwaliteitscultuur.

Wij zijn trots dat de inspectie de kwaliteiten van onze school heeft gezien en erkend.

Terug naar boven