De Regenboog

Brandakkerstraat 8 1566 XD Assendelft

  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

De Regenboog heeft een standvastig team. Het merendeel van het team bestaat uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen ligt rond de 48. De leerkrachten hebben, soms in een duo-baan, de verantwoording voor een stamgroep.

Hier zorgen zij voor de kinderen, geven het Jenaplanonderwijs vorm en hebben de meeste contacten met ouders. Er zijn 15 groepsleerkrachten, een gymleerkracht, een muziekleerkracht, een directeur en een intern begeleider. Verder hebben we nog twee leraarondersteuners, 2 klassenassistenten en een administratief medewerkster.

Het merendeel van de groepsleerkrachten heeft als kerntaak het leiden van een stamgroep met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Drie groepsleerkrachten zijn benoemd tot bouwcoördinatoren voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Een aantal groepsleerkrachten heeft een extra taak als taalcoördinator, gedragsspecialist, rekencoördinator, cultuurcoördinator, anti-pestcoördinator of sociale veiligheidscoördinator.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanuit Agora Support zijn er leerkrachten die in kunnen vallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het Jenaplanonderwijs werken we in stamgroepen: Onderbouw (groep 1/2), middenbouw (groep 3/4/5), bovenbouw (groep 6/7/8). We doen dit bewust. De kinderen leren van en met elkaar. De oudsten kunnen de jongsten helpen. 

De kinderen krijgen instructie in kleine groepen van 8 tot 10 kinderen. De overige kinderen werken dan zelfstandig aan hun weektaak. Zo worden de instructies afgewisseld. 

De leerlingen krijgen voor een aantal vakken zoals taal/lezen en rekenen les in niveaugroepen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er zijn kinderen die een extra ondersteuningsvraag hebben. Deze kinderen worden extra geholpen door de remedial teacher. Bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, kinderen met een concentratieprobleem, kinderen met beperkte mogelijkheden. De intern begeleider coördineert deze extra ondersteuning. In de onderbouw krijgen de leerkrachten hulp van klassenassistenten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Regenboog werkt samen met Babino kinderopvang. We zijn een integraal kindcentrum. Op peuterspeelzaal Babino Ippel Stippel wordt gewerkt met de methode peuterplein. De Regenboog werkt met methode Kleuterplein. Zodoende is er een doorgaande lijn peuters/kleuters.

Terug naar boven