Rooms Katholieke Jenaplanschool De Bijenkorf

Saenredamstraat 36 1566 KM Assendelft

  • Werken in de tuin
  • Met de groenten uit de tuin wordt gekookt in het kookatelier of deze worden verkocht in onze tuinwinkel
  • Kunstzinnige activiteiten in het projectonderwijs
  • Samenwerken en samen vieren tijdens de sport- en speldag
  • Werken in projecttijd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito Eindresultaten worden over 3 schooljaren berekend. Schooljaar 2019-2020 is de CET niet afgenomen. A.d.h.v. de meting van schooljaar 2018-2019 en 2020-2021 is het gemiddelde nu vastgesteld. De schoolweging van de Bijenkorf is 26,3. Hieronder treft u de cijfers die de school gemiddeld moet halen en wat er gehaald is door de kinderen. 

Scores die de Bijenkorf moet halen                        Scores die de Bijenkorf haalt 

1F 85%                                                                96,4%          

1S/2F 53,6%                                                        61,2%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af bij de kinderen uit groep 3 t/m 8. Het betreft het technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling. Deze toetsresultaten worden op school-, groeps- en individueel niveau geanalyseerd door IB en directie en besproken met het team. Het aanbod in de groep, maar ook de extra ondersteuning wordt hierop aangepast. We gebruiken Leeruniek om de resultaten in kaart te brengen, maar ook het onderwijsaanbod vast te stellen. 

Daarnaast worden er methodegebonden toetsen afgenomen. Deze resultaten worden geanalyseerd door de stamgroepleider en het onderwijsaanbod hierop afgestemd.

De tussenresultaten zijn onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg van de Bijenkorf 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven