Rooms Katholieke Jenaplanschool De Bijenkorf

Saenredamstraat 36 1566 KM Assendelft

  • Werken in de tuin
  • Met de groenten uit de tuin wordt gekookt in het kookatelier of deze worden verkocht in onze tuinwinkel
  • Kunstzinnige activiteiten in het projectonderwijs
  • Samenwerken en samen vieren tijdens de sport- en speldag
  • Werken in projecttijd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

I.v.m. het leerkrachtentekort is het op dit moment moeizaam personeel te vinden bij verlof. In eerste instantie richten we ons tot ons bestuur Agora om te kijken of zij personeel beschikbaar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden de volgende keuzes gemaakt:

- inzet van parttime personeel als dit mogelijk is

- inzet van ambulant personeel (leerkrachtondersteuner, IB, directie)

- verdelen van kinderen over andere groepen

- naar huis sturen of inzet van noodopvang door ouders

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school wordt gewerkt met stamgroepen. Bestaande uit groep 1/2 (3 groepen), groep 3/4/5 (4 groepen), 6/7/8 (4 groepen). Binnen de visie van het jenaplanonderwijs wordt het werken in stamgroepen aangeraden. Doordat kinderen ervaren dat zij binnen een groep een keer jongst, middelste of oudste zijn, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en vaardigheden stimuleren wij de ontwikkeling tot sociaalvaardige burgers.

Naast het werken in de stamgroepen wordt er ook gewerkt in niveaugroepen. Ongeveer 10 uur per week krijgen kinderen in de niveaugroep aanbod gericht op spelling, begrijpend lezen, rekenen, Engels (bovenbouw), enz.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. De kinderen werken in tafelgroepjes, krijgen een rol en taken die passen bij een jongste, middelste, oudste. Het samenwerken, het zorgen voor elkaar, maar ook het ontwikkelen van de eigen individu is een groot goed bij ons op school. De onderwijsinhoud wordt vanuit de wereldoriëntatie aangeboden. Er wordt gewerkt in projecten en van daaruit wordt verbinding gemaakt met verschillende ontwikkelingsgebieden. Er wordt gewerkt met een ritmisch weekplan waarbij gesprek (kring), spel (spelen), werken (speel-/werktijd) en viering (weeksluiting, projectafsluiting, schoolvieringen) centraal staat. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie SOP 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven