Kindcentrum De Kloostertuin

Aletta Jacobsweg 80 9408 AM Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kloostertuin

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school maken wij al jaren geen gebruik van de CITO eindtoets. Wij volgen onze kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 erg aandachtig en spreken regelmatig met collega's, ouders en natuurlijk met de kinderen zelf over hun ontwikkeling en wat ze nodig hebben om verder te groeien. Dit maakt dat wij een helder beeld hebben van de talenten van onze kinderen.

Daarnaast maken wij gebruik van de plaatsingswijzer. In de plaatsingswijzer vindt u de CITO resultaten die uw kind over een periode van maar liefst drie jaar heeft behaald. Dit geeft een veel realistischer beeld dan de momentopname van de CITO eindtoets. Onze verwijzingen naar het VO zijn dan ook buitengewoon goed.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Kloostertuin hebben wij een zorgvuldige zorgcyclus die bestaat uit 4 perioden. Voorafgaand aan elke periode maken wij voor de vier hoofdvakken een groepsoverzicht en aansluitend een groepshandelingsplan. In dit SMART geformuleerde plan, leggen wij o.a. de te behalen doelen vast.

Toetsgegevens bepalen mede welke doelen wij realistisch achten.

De resultaten op onze school zijn ronduit goed te noemen en kinderen zijn meer dan ruwe scores. Wij kiezen er dan ook niet voor om onze scores hier te vermelden. Daar komt bij dat er zoveel is dan rekenen en taal.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze verwijzingen naar het VO zijn prima te noemen. Een groot aantal kinderen verwijzen wij zelfs naar het HAVO of het VWO. Toch zijn wij net zo blij met verwijzingen naar het VMBO of het LWOO. Op onze school proberen wij namelijk het maximale uit alle kinderen te halen en aangezien wij ieder kind als uniek beschouwen, zou het raar zijn als we ze dan allemaal naar het VWO zouden willen sturen.

Op onze jenaplanschool streven wij er bij alle kinderen naar om hen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken. Wij meten hun vooruitgang t.o.v. van hun laatste resultaat en niet aan het landelijke gemiddelde. Wij willen graag dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen groei en zich niet laten afleiden door een gemiddelde. Kinderen zijn immers uniek. Uw kind ook!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Kloostertuin in 2014 bezocht door de Onderwijs Inspectie en heeft een basisarrangement toegekend gekregen.

Het volgende bezoek verwachten wij medio 2018.

Terug naar boven