Kindcentrum Het Krijt

Schoolstraat 29 9408 MB Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Krijt
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Krijt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We gebruiken de IEP-toets als eindtoets. 

Alhoewel het ene jaar niet te vergelijken is met het andere jaar zijn de eindresultaten op orde.

We proberen het maximale uit de kinderen te halen. Dat klinkt gek...het is tenslotte het kind zelf dat het maximale uit zich zelf haalt.

Het gaat hierbij echter om dat wat we aanbieden, zodat kinderen in staat zijn het maximale uit zichzelf te halen.

Voortdurend kijken we naar het onderwijs en proberen onderdelen te verbeteren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs zijn prima.
Een groot aantal kinderen gaat naar de HAVO of het VWO.
Minder kinderen kiezen voor het VMBO. Echter met die verwijzingen zijn we ook zeer tevreden. Het gaat tenslotte om een verwijzing die bij de kinderen past. Elk kind is gelukkig....Uniek.

Voor ons als team is het belangrijk dat kinderen naar een vorm van Voortgezet Onderwijs gaan, die aansluit bij de mogelijkheden. We gebruiken naast het leerlingenvolgsysteem, vanaf groep 6 een zogenaamde Plaatsingswijzer. Met deze wijzer proberen we vanaf groep 6 al richtinggevende informatie m.b.t. het Voortgezet Onderwijs te verstrekken. De hele procedure met de Plaatsingswijzer verloopt soepel. Ouders en kinderen weten al in een vroegtijdig stadium welke kant het opgaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven