Kindcentrum De Scharmhof

Scharmbarg 1 9407 EA Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets gemaakt. De minister kijkt voor de schoolresultaten dan naar de tussentijdse toetsen en de uitstroomniveaus over de laatste drie jaren. Deze waren meer dan voldoende. 

Afgelopen schooljaar scoorden wij net boven het gemiddelde van onze vergelijkingsgroep en ruim boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. 

  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Volgen van ontwikkeling
Van alle kinderen vanaf vier jaar volgen wij de ontwikkelingn en stemmen wij onderling af om zodoende een ononderbroken ontwikkeling te bewerkstelligen. In de kinderopvang moeten ouders hier toestemming voor geven. Om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen, is er regelmatig overleg tussen de leerkrachten van groep 1, de intern begeleider en de pedagogische medewerkers. Voor een doorgaande lijn is het wenselijk als informatie over de ontwikkeling van het kind vanuit de opvang mag worden doorgegeven aan het basisonderwijs. Ouders moeten hiervoor toestemming geven.    

In de kinderopvang wordt met deskundigen van GGD en Yorneo samen gewerkt aan het welbevinden van de kinderen onder de noemer ‘Samen Vroeg Erbij (SVE)’. Bij vragen over de begeleiding van kinderen, kan de pedagogische medewerker ondersteuning vanuit SVE krijgen. Vanzelfsprekend alleen na toestemming van en in overleg met ouders. Meer informatie over de werkwijze van SVE staan beschreven in het SVE-protocol en de SVE zorgroute die op ons kindcentrum ter inzage liggen.  

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met observaties en het leerlingregistratiesysteem van Kleuterplein. Aan de hand hiervan houdt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind bij. Dit wordt met u besproken tijden de contactmomenten.

Vanaf groep 3 volgen wij de leerresultaten iedere dag in het gemaakte werk, om de zoveel weken met toetsen van de methode en twee keer per jaar met een aantal landelijke toetsen. Al deze gegevens leggen we vast in een dossier, het zogenaamde leerlingvolgsysteem. Ook volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het observatiemodel van de kinderopvang sluit aan op het leerlingvolgsysteem, waardoor er een doorgaande lijn ontstaat. 

Passend onderwijs
In het dagelijks contact en het volgen van de kinderen zien wij de ontwikkeling. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en kijken we naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat.  
De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aan kunnen, wordt extra uitdagend materiaal aangeboden. Wanneer de inzet van de leerkracht weinig vooruitgang oplevert, kan de IB-er worden ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke mogelijkheden wij nog meer kunnen bieden. In ons ondersteuningsprofiel staat deze basisondersteuning beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. Voor de inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar onze website.  

Doublure/overgangsnormen
Tijdens het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, kan het zijn dat een kind een achterstand ten opzichte van de groep krijgt en we een stilstand of vertraging zien, ondanks de extra hulp die wordt geboden. Met de ouders wordt dan overlegd wat beter is voor het kind: doorstromen met een aangepast programma of nog een jaar in dezelfde groep (doublure). Wanneer er wordt besloten dat een kind zitten blijft is dat altijd op basis van een achterstand op meerdere gebieden. We kiezen alleen voor zitten blijven als we verwachten dat het kind zich hierdoor beter zal ontwikkelen. Als ouders en leerkrachten het niet eens worden over het besluit tot zitten blijven, dan neemt de directie uiteindelijk de beslissing. Ons beleid 'overgangsnormen' ligt op het kindcentrum ter inzage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van de plaatsingswijzer. Hierin worden de leerlingen in de laatste drie jaren van de basisschool gevolgd. Op grond van deze gegevens, samen met de observaties van de leerkrachten, wordt een advies gegevens voor vervolgonderwijs. Deze adviezen worden met ouders en leerling besproken. Mochten de resultaten van de eindtoets aanleiding geven tot een ander schooladvies dan kan hierover een gesprek plaatsvinden met de ouders.
Doorgaans levert de plaatsingswijzer een goed beeld van het kind en zijn/haar ontwikkelmogelijkheden. In de overgang naar het voortgezet onderwijs is altijd sprake van een zo geheten warme overdracht waarbij de leerkracht van groep 8 samen met de mentor van het voortgezet onderwijs het kind bespreekt. Dit draagt bij tot een goede start in het voortgezet onderwijs. 
Onze verwachtingen zijn hierbij passend bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij halen er uit wat erin zit en proberen leerlingen een zo goed mogelijke start te geven voor het vervolgonderwijs. De verwachtingen verschillen per leerling.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school vinden we het welbevinden van kinderen erg belangrijk. Daarom hebben we een duidelijke gedragsaanpak (Positive Behaviour Support) een anti pestbeleid en starten we elk schooljaar met de Gouden Regels, een week waarin respect centraal staat. 
In de bovenbouw gebruiken wij ook de lessenserie van PCM (Process Communication Model) waarbij kinderen anders leren kijken naar hun eigen gedrag en dat van anderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid staat voorop
  • zelfverantwoordelijkheid
  • duidelijke gedragsregels

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is in april 2016 opnieuw bezocht door de onderwijsinspectie en heeft op alle onderdelen voldoende gescoord. Op de indicator kwaliteitscultuur heeft de school een goed behaald. Een prachtig resultaat waar de school heel tevreden mee is.

In het voorjaar van 2021 is onze school digitaal bezocht door de onderwijsinspectie waarna een gesprek is geweest over onze populatie, zicht op ontwikkeling en ambitie. 

Terug naar boven