Kindcentrum De Scharmhof

Scharmbarg 1 9407 EA Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit ruim 50 collega's. Hiervan zijn er 15 pedagogisch medewerkers, 25 leerkrachten, een vakleerkracht, 5 onderwijsassistenten, een conciërge, administratieve kracht, een intern begeleidster en een directeur. Een deel van onze collega's werkt zowel binnen de onderwijsafdeling als de opvangafdeling. 
Samen geven wij vorm en inhoud aan ons onderwijs en opvang. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een medewerkster wordt er een invalkracht gevraagd. Als er geen invalkracht beschikbaar is, probeert de directie een andere oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan zullen de kinderen naar huis worden gestuurd. Ouders worden hierover altijd vooraf op de hoogte gesteld. Doorgaans communiceren we hierover via ons ouderportaal. 

Komt u in de problemen doordat er geen opvang is voor uw kind? Laat het ons weten, we proberen dan met u mee te denken. 

 

 

 

 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons kindcentrum kent een opvang- en een onderwijsafdeling;

De opvangafdeling bestaat uit:

- twee KDV groepen (KinderDagVerblijf) voor kinderen van 0 - 4 jaar

- een peutergroep, een apart arrangement voor peuters van 2 - 4 jaar, vijf ochtenden per week van 08.30 - 12.30 uur

- drie BSO groepen (BuitenSchoolseOpvang) voor kinderen van 4 -6 jaar, van 6-8 jaar en van 8 - 12 jaar

De onderwijsafdeling bestaat uit 11 groepen:

- team 1/2: 1/2a, 1/2b, 1/2c

- team 3/4: 3 en 4

- team 5/6: 5, 6a, 6/7b

- team 7/8: 7a, 8a, 8b

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 

 

  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Inrichting van ons onderwijs
Het scheppen van een fijne, veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Concreet betekent dit dat we allerlei afspraken hebben gemaakt over de inrichting van de lokalen, de (speel)leerpleinen en de school als geheel.  

Uitleg geven is een van de kerntaken van een leerkracht.  
Een goede instructie vormt de basis van goed onderwijs. Zorgen voor een goede instructie vraagt veel van de leerkracht, zowel bij de groepsinstructie als bij de instructie in een subgroep. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in kwaliteit en kwantiteit van de instructie. De instructie is kwalitatief goed als een leerkracht uitdrukkelijk voordoet, uitlegt, verbeterende feedback geeft en de leerling begeleid laat oefenen.  

Instructie
Wij maken veelal gebruik van EDI (Effectieve Directe Instructie). Hierbij laat de leerkracht de nieuwe vaardigheid zien en doet het in stappen met hardop denken voor. Daarna worden deze stappen samen met de kinderen geoefend. Pas als iedereen kan laten zien dat de vaardigheid beheerst wordt, mogen de kinderen zelfstandig oefenen.
Kinderen die meer tijd nodig hebben, krijgen dit onder toezeicht van de leerkracht, veelal aan de instructietafel. 
Er wordt gedifferentieerd in aanbod, tijd en instructie.                                         

Maatjesleren
We werken op onze school met zogenaamde maatjesgroepen. Dat houdt in dat een onderbouwgroep jaarlijks wordt gekoppeld aan een midden- of bovenbouwgroep. Activiteiten die maatjesgroepen met elkaar doen zijn o.a.:
·     maatjeslezen: de oudere leerling leest samen met een jongere leerling
·     samenwerken tijdens de Paasmaaltijd & Kerstviering
·     hulp en ondersteuning bij diverse activiteiten.

Het werken met maatjes bevordert het sociale gedrag van kinderen: 'ik voel mij verantwoordelijk voor die ander'. Daarnaast bevordert dit het gevoel van ‘samen school zijn’ en heeft het een bindende functie.

WAT LEREN KINDEREN

0 - 4 jarigen
Binnen onze opvanggroepen draait het om ontdekken en spelen. Kinderen van deze leeftijd zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Wij werken vanuit een veilige en bekende situatie waarbij uw kind steeds een stapje verder de wereld in zet. Onze pedagogisch medewerksters stimuleren uw kind om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van spraak- en taal, sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke vaardigheden. We werken binnen onze peutergroepen met het totaalprogramma 'Uk & Puk'. Binnen onze babygroepen wordt hiermee een start gemaakt.

Kleuters
Bij de kleutergroepen zijn sociale ontwikkeling en spel belangrijke onderdelen van de totale ontwikkeling. Hier leren kinderen in een groep te functioneren. Belangrijke aspecten daarbij zijn: rekening leren houden met elkaar; leren iets met elkaar te delen; het zich houden aan afspraken. We vinden het daarbij belangrijk dit 'leren' in een veilige en plezierige omgeving te laten plaatsvinden. De activiteiten worden in een project aangeboden, afwisselend in vorm van samen ondernemen, in een kleine groep of alleen/met een maatje. 

Onderwijs in de groepen 3In groep 3 worden de basisvaardigheden lezen - taal, schrijven, rekenen voor het eerst methodisch aangeboden. De andere vakken (handvaardigheid, wereldoriëntatie, tekenen, verkeer en creatief schrijven) wordt rond een project aangeboden. De projecten worden met de eigen groep of met meerdere groepen gestart en afgesloten.                                

Onderwijs in de groepen 4 t/m 8
Vanaf groep 4 worden de basisvaardigheden lezen, schrijven, spelling en rekenen apart aangeboden. De overige vakken komen, net als in groep 3, binnen het project aan de orde. De vakken aardrijkskunde, biologie, verkeer en geschiedenis worden niet meer afzonderlijk aangeboden maar komen binnen een betekenisvolle context aan de orde. We merken dat de motivatie van de kinderen hierdoor toeneemt.Topo wordt in de groepen 6 en hoger nog wel apart aangeboden. Vanaf groep 6 wordt af en toe huiswerk meegegeven voor bijvoorbeeld dictee en topo. We maken gebruik van touchscreens en iPads. Vanaf groep 5 is er per leerling een iPad of Chromebook. 


We gebruiken de volgende methoden:

In de baby- en peutergroepen
Uk & Puk (een totaalprogramma)

In de groepen 1 en 2
Prentenbijbel (Godsdienstige vorming)
Kleuterplein & Kleuteruniversiteit (voorbereidend rekenen en taal, muzikale vormgeving en motorische ontwikkeling)
Jeelo (werken in projecten aan betekenisvol en maatschappelijk betrokken onderwijs)
Met Sprongen Vooruit (Rekenactiviteiten)
Diverse bronnenboeken

In de groepen 3 t/m 8
Kind op Maandag (Godsdienstonderwijs)
Nieuw Nederlands Junior (Spelling)
Veilig Leren Lezen (groep 3, Aanvankelijk Lezen)
Pennenstreken (Schrijven)
Getal & ruimte Junior (Rekenen)
Met Sprongen Vooruit (Rekenactiviteiten)
Jeelo (werken in projecten aan betekenisvol en maatschappelijk betrokken onderwijs)
PCM lessenserie voor groepen 7 en 8

Daarnaast gebruiken we in de groepen 7 en 8 de lessenserie Relaties en Seksualiteit.

In alle groepenmaken we gebruik van een uitgebreid Cultuuraanbod en gebruiken we de  gedragslessen behorend bij onze schoolbrede aanpak van Positive Behaviour Support.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend onderwijs te bieden. Indien nodig kan de leerkracht en/of het kind aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het Ondersteuningsteam (OT) van CKC Drenthe. Dit team bestaat uit  deskundigen op het gebied van gedrag, onderzoek, ontwikkelingspsychologie en lichamelijke beperkingen. Iedere deskundige is als vast contactpersoon gekoppeld aan een kindcentrum. Tussen het OT-lid en onze IB-er vindt regelmatig overleg plaats. Gezamenlijk kan worden besloten, uiteraard in overleg met ouders, observatie en/of onderzoek uit te voeren, waardoor meer zicht kan komen op de ondersteuningsbehoefte van het kind en de begeleiding door de leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners worden ingeschakeld (maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc.).  Op het moment dat onze basisondersteuning niet meer passend is voor uw kind, wordt in gezamenlijkheid met ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) 22.01. Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo zijn in dit SWV vertegenwoordigd. De schoolbesturen werken nauw samen, met als doel optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Bij dit SWV zijn scholen voor SBO en SO aangesloten.   Voor een plaatsing in het SBO of SO moeten wij, samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijs-po-22-01.nl.

Buurtteams
Soms zit je met een vraag waar je zelf niet goed uitkomt. Dan is het fijn om te weten dat het buurteam van Vaart Welzijn klaar staat. Je kunt bij het buurtteam terecht met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, financiën of opvoeden en opgroeien.

Vaart Welzijn werkt in buurtteams. De buurtteams zijn zichtbaar aanwezig in de wijk en bestaan uit mensen met verschillende functies en achtergronden, die als één team samenwerken. Ouders hebben via het buurtteam te maken met één vast aanspreekpunt passend bij de vraag, bijvoorbeeld maatschappelijk werk.  

Hoofdkantoor Vaart Welzijn
Apollopad 5
T 088 – 030 5160
E info@vaartwelzijn.nl
I  www.vaartwelzijn.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons uitgangspunt is dat ieder kind welkom is. We zoeken naar mogelijkheden en oplossingen in plaats van beperkingen en uitsluiting.
Toch is ons onderwijs vooral gebaseerd op het meekunnen komen in de groep:
Al onze kinderen ontvangen onderwijs in de groep.
De leerkracht biedt instructie en begeleiding en zal dit afstemmen op de behoefte van elk kind. Hierbij kan een verlengde instructie of een specifiek hulpmiddel ingezet worden. Ook kan de onderwijsassistent de leerkracht ondersteunen bij het geven van extra begeleiding in een klein groepje of op individueel niveau. De leerkracht heeft ook ondersteunende programma's tot zijn/haar beschikking.

Wanneer deze basisondersteuning niet toereikend is, wordt de intern begeleider betrokken. De intern begeleider adviseert de leerkracht. Als er meer onderzoek nodig is, wordt het ondersteuning team van CKC Drenthe ingeschakeld. In dit team zitten orthopedagogen die onderzoekdoen naar capaciteiten. Ook kunnen externe deskundigen gevraagd worden mee te denken. De ouders zijn in deze fase van verdiepende hulpvragen altijd op de hoogte en betrokken. In een enkel geval moeten we samen concluderen dat De Scharmhof niet die begeleiding kan bieden die wenselijk is. Samen met ouders, deskundigen en school zoeken we dan naar een passender vorm van onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor de jongste kinderen is er een eigen binnen- en buitenruimte. De kinderen kunnen hier spelen en zich ontwikkelen in een veilige omgeving met vertrouwde medewerksters.  Voor de allerjongsten zijn er twee slaapkamers met voldoende bedjes. 

Binnen onze baby- en peutergroepen werken wij met Uk & Puk, een landelijk ontwikkeld totaalprogramma waarin 0 tot 4 jarigen op hun eigen niveau worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. 

Terug naar boven