Kindcentrum De Scharmhof

Scharmbarg 1 9407 EA Assen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Scharmhof

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit ruim 50 collega's. Hiervan zijn er 15 pedagogisch medewerkers, 25 leerkrachten, 2 vakleerkrachten, 5 onderwijsassistenten, een conciërge, administratieve kracht, 2 intern begeleidsters en een directeur. Een deel van onze collega's werkt zowel binnen de onderwijsafdeling als de opvangafdeling. 
Samen geven wij vorm en inhoud aan ons onderwijs en opvang. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt er een invalkracht gevraagd. Als er geen invalkracht beschikbaar is, probeert de directie een andere oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan zullen de kinderen naar huis worden gestuurd. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Als dit een dag van tevoren bekend is, gaan we ervan uit dat u zelf voor de opvang van uw kind zorgt. Als dit 's morgens vroeg wordt doorgegeven, kan uw kind in geval van nood opgevangen worden op school. 

 

 

 

 

 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons kindcentrum kent een opvang- en een onderwijsafdeling;

De opvangafdeling bestaat uit:

- twee KDV groepen (KinderDagVerblijf) voor kinderen van 0 - 4 jaar

- een peutergroep, een apart arrangement voor peuters van 2 - 4 jaar, vijf ochtenden per week van 08.30 - 12.30 uur

- drie BSO groepen (BuitenSchoolseOpvang) voor kinderen van 4 -6 jaar, van 6-8 jaar en van 8 - 12 jaar

De onderwijsafdeling bestaat uit 13 groepen:

- team 1/2: 1/2a, 1/2b, 1/2c

- team 3/4: 3a, 3/4b, 4a

- team 5/6: 5a, 6a, 5/6b

- team 7/8: 7a, 7b, 8a, 8b

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 

 

  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Inrichting van ons onderwijs
Het scheppen van een fijne, veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Concreet betekent dit dat we allerlei afspraken hebben gemaakt over de inrichting van de lokalen, de (speel)leerpleinen en de school als geheel.  

Uitleg geven is een van de kerntaken van een leerkracht.  
Een goede instructie vormt de basis van goed onderwijs. Zorgen voor een goede instructie vraagt veel van de leerkracht, zowel bij de groepsinstructie als bij de instructie in een subgroep. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in kwaliteit en kwantiteit van de instructie. De instructie is kwalitatief goed als een leerkracht uitdrukkelijk voordoet, uitlegt, verbeterende feedback geeft en de leerling begeleid laat oefenen.  

Er zijn diverse vormen van instructie:
De klassikale instructie
Hier krijgen alle leerlingen op hetzelfde moment dezelfde instructie van de leerkracht over de leerstof, een te maken opdracht of een oplossingsmethode.  

De directe instructie
Dit is een gerichte klassikale instructie, waarbij de kinderen actief meedoen. De instructie wordt op verschillende leerniveaus aangeboden (gedifferentieerd) en er wordt directe uitleg gegeven, zonder omwegen en zonder tijdverlies.  

Andere werkvormen
Het zelfstandig werken
Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur, waarbinnen kinderen een bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht, bezig kunnen zijn. Het doel daarbij is dat zij leren zelfstandig taken te plannen en uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met anderen. De taken kunnen opgedragen worden voor een bepaalde les, dagdeel, dag of week.

Differentiatie
De leerstof is afgestemd op het niveau van de leerlingen, zodat de kinderen positieve leerervaringen opdoen en waardering ontvangen voor hun werk en voor de behaalde resultaten. We passen de hoeveelheid of de zwaarte van het werk aan. Uitgangspunt is altijd de basisstof die door alle leerlingen beheerst moet worden. Pas als uit testen en/of onderzoeken blijkt dat de basisstof voor een bepaalde leerling nog te hoog gegrepen is, zal er een aangepaste individuele leerweg worden aangeboden.  

Voorspelbaarheid
Het bieden van sociaal-emotionele ondersteuning op individueel als ook op groepsniveau is erg belangrijk voor het welbevinden van de kinderen. Voor kinderen is het fijn om vooraf te weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. In de praktijk betekent dit dat we kinderen proberen inzicht te geven in het verloop van de les en de dag. Om kinderen, die behoefte hebben aan meer of andere instructie te ondersteunen, zijn er afspraken gemaakt over het werken met een instructietafel en het lopen van vaste rondes.    

Correctie van leerlingenwerk
Wij vinden het belangrijk dat wat door de leerkracht op schriftelijk werk van de leerlingen wordt geschreven, motiverend is voor kinderen en bijdraagt aan het zelfvertrouwen. Om kinderen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces wordt de kinderen al vroegtijdig geleerd hun werk zelfstandig te corrigeren.  

Communiceren met kinderen
Goede communicatie bevordert het begrip tussen leerkracht en kinderen en kinderen onderling. Het draagt eveneens bij aan het gevoel van veiligheid. Herkenbare onderdelen zijn: opening/begroeting, uitwisseling/beurten, sluiting /afscheid.

De onderwijstijd
Wij vinden het van belang dat op onze school alles in het werk wordt gesteld om de beschikbare leertijd zo maximaal mogelijk te laten zijn. Bovendien willen we de onderwijstijd zo doelmatig mogelijk invullen, bij voorkeur door de kinderen een actieve rol te geven in het leerproces.  

Coöperatief leren
In de huidige maatschappij wordt een steeds groter beroep gedaan op het goed kunnen samenwerken. Om dit samenwerken te leren, wordt regelmatig aan 'coöperatief leren' gedaan. Dit is een vorm van leren in twee- of meertallen. Het voordeel van deze werkvorm is dat kinderen van elkaar leren, naar elkaar leren luisteren en leren om hun eigen oplossingsmethode te verwoorden. Twee weten bovendien meer dan een.                                         

Maatjesleren
We werken op onze school met zogenaamde maatjesgroepen. Dat houdt in dat een onderbouwgroep jaarlijks wordt gekoppeld aan een midden- of bovenbouwgroep. Activiteiten die maatjesgroepen met elkaar doen zijn o.a.:
·     maatjeslezen: de oudere leerling leest samen met een jongere leerling
·     samenwerken tijdens de Paasmaaltijd & Kerstviering
·     hulp en ondersteuning bij diverse activiteiten.

Het werken met maatjes bevordert het sociale gedrag van kinderen: 'ik voel mij verantwoordelijk voor die ander'. Daarnaast bevordert dit het gevoel van ‘samen school zijn’ en heeft het een bindende functie.

Zelfstandige leerhouding
In het onderwijs op de Scharmhof vinden we het belangrijk dat de leerlingen een actieve rol spelen in hun leerproces. We merken dat de leerresultaten op een positieve manier worden beïnvloed bij een zelfstandige houding. We hebben daarom afspraken gemaakt over dag- en weektaken en werken met Klasseplan. Kinderen leren op deze manier zelf hun werkvolgorde te kiezen, die vervolgens te plannen, te beoordelen en te evalueren. Vanzelfsprekend is het belangrijk de werkwijze aan te passen aan het leeftijdsniveau van de kinderen. In de kleutergroepen wordt een voorzichtige start gemaakt. De kinderen leren m.b.v. het planbord zelf hun taken te kiezen. In groep 3 wordt een volgende stap gezet. De kinderen werken hier 1 à 2 keer per week zelfstandig aan enkele (keuze of verplichte) taken. In de loop van de jaren wordt deze manier van werken langzamerhand uitgebreid. Via Klasseplan, een werkwijze in de groepen 4 t/m 8, waarbij wekelijks de leerdoelen voor kinderen op papier worden uitgereikt en waarbij op lesdoelen wordt geëvalueerd met leerlingen, werken we aan eigenaarschap en zelfstandigheid. De leerkracht geeft instructie, begeleidt en stimuleert de kinderen.  

Weekplanning door de leerkracht
In alle groepen wordt door de leerkracht een weekplanning gebruikt. Dit is een goed hulpmiddel om de onderwijs- en ontwikkelactiviteiten te plannen. Deze activiteiten zijn afkomstig uit het jaar- activiteitenplan dat elke groep hanteert.    

WAT LEREN KINDEREN

0 - 4 jarigen
Binnen onze opvanggroepen draait het om ontdekken en spelen. Kinderen van deze leeftijd zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Wij werken vanuit een veilige en bekende situatie waarbij uw kind steeds een stapje verder de wereld in zet. Onze pedagogisch medewerksters stimuleren uw kind om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van spraak- en taal, sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke vaardigheden. We werken binnen onze peutergroepen met het totaalprogramma 'Uk & Puk'. Binnen onze babygroepen wordt hiermee een start gemaakt.

Kleuters
De sociale ontwikkeling van kleuters is één van de meest belangrijke onderdelen van de totale ontwikkeling. In de groepen 1 en 2 leren kleuters in een groep te functioneren. Belangrijke aspecten daarbij zijn: rekening leren houden met elkaar; leren iets met elkaar te delen; het zich houden aan afspraken. We vinden het daarbij belangrijk dit 'leren' in een veilige en plezierige omgeving te laten plaatsvinden. Alle activiteiten die plaatsvinden in de kleutergroepen worden rondom een project opgebouwd. Deze projecten worden schoolbreed ingezet. Ook thema’s uit de methode “Kleuterplein” worden hiervoor gebruikt. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd aan te sluiten bij hun belevingswereld en deze te vergroten, zodat het kind steeds meer zicht krijgt op de werkelijkheid om zich heen. Wij bieden de kinderen gestructureerd bepaalde zaken aan. Zo komen allerlei taalonderdelen, begrippen, rekenen en vormen aan de orde. Elke aangeboden les heeft een specifiek doel waarmee we de ontwikkeling van de kleuters willen bevorderen.

De belangrijkste kenmerken van een kleuter zijn: een grote behoefte aan spel en beweging. Daarom is in de kleutergroepen het uitgangspunt SPEL. Spelenderwijs verkennen de kinderen de wereld. Allerlei spelvormen komen aan de orde, zoals constructiespelen (bouwhoek en duplo), rollenspelen (poppenhoek en winkeltje), het spelen met expressiematerialen (verf, klei, zand en water), het spelen met ontwikkelingsmaterialen (puzzels en lotto). Ook het bewegingsspel tijdens de gymlessen binnen en het spelen buiten zijn erg belangrijk: niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor het sociale gedrag. De kinderen moeten immers leren rekening te houden met elkaar. Bij alle bovengenoemde spelvormen spelen creativiteit en fantasie een grote rol. In de kleuterbouw speelt de vrije keuze een grote rol. De kinderen kiezen m.b.v. het planbord voor bepaalde activiteiten of materialen en afhankelijk van hun belangstelling en mogelijkheden gaan ze daarmee aan het werk. Naast de vrije keus “de mag-werkjes” plannen de kinderen ook de “moet-werkjes”. Bij deze activiteiten wordt gewerkt met een specifiek doel. De leerkracht wil met dit doel de ontwikkeling van de leerling bevorderen.  

Tegenover deze individuele activiteiten staan de groepsactiviteiten, waarbij met name de kring een belangrijke rol inneemt. In de kring vertellen, luisteren naar verhalen, muziek maken en zingen... het hoort allemaal bij het spelenderwijs leren in de kleutergroepen! Alle genoemde activiteiten - zowel individueel als groepsgericht - vinden plaats onder leiding van de leerkrachten of onderwijsassistenten. In de kleutergroepen wordt gestart met onze doorgaande leerlijn ICTvaardig. Hier leren de kinderen om te gaan met een iPad, hoe loop ik ermee door de klas?, hoe zet ik hem aan /uit en hoe leg ik hem weer aan de lader. Naast de basishandelingen leren de kinderen enkele educatieve spelletjes te spelen op de iPad.

Onderwijs in de groepen 3
In groep 3 worden de basisvaardigheden lezen - taal, schrijven, rekenen - wiskunde voor het eerst methodisch aangeboden. Vanaf januari wordt “maatjeslezen” ingevoerd. Samen met een leerling uit de bovenbouw lezen de kinderen één op één. Een aantal andere vakken (handvaardigheid, wereldoriëntatie, tekenen, verkeer en creatief schrijven) wordt rond een project aangeboden. De projecten worden met de eigen groep of met meerdere groepen gestart en afgesloten.                                

Onderwijs in de groepen 4 t/m 8
Vanaf groep 4 worden de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen apart aangeboden. De wereld oriënterende vakken komen, net als in groep 3, binnen het project aan de orde. De vakken aardrijkskunde, biologie, verkeer en geschiedenis worden niet meer afzonderlijk aangeboden maar komen binnen een betekenisvolle context aan de orde. We merken dat de motivatie van de kinderen hierdoor toeneemt.Topo wordt in de groepen 6 en hoger nog wel apart aangeboden. Vanaf groep 6 wordt af en toe huiswerk meegegeven voor bijvoorbeeld dictee en topo. We maken gebruik van touchscreens en iPads. Vanaf groep 5 is er per leerling een iPad of Chromebook. 


We gebruiken de volgende methoden:

In de baby- en peutergroepen
Uk & Puk (een totaalprogramma)

In de groepen 1 en 2
Prentenbijbel (Godsdienstige vorming)
Kleuterplein & Kleuteruniversiteit (voorbereidend rekenen en taal, muzikale vormgeving en motorische ontwikkeling)
Jeelo (werken in projecten aan betekenisvol en maatschappelijk betrokken onderwijs)
Met Sprongen Vooruit (Rekenactiviteiten)
Diverse bronnenboeken

In de groepen 3 t/m 8

Kind op Maandag (Godsdienstonderwijs)
Taal in Beeld (Taal & Spelling)
Veilig Leren Lezen (groep 3, Aanvankelijk Lezen)
Bliksem & Nieuwsbegrip (Begrijpend Lezen)
Pennenstreken (Schrijven)
Getal & ruimte Junior (Rekenen)
Met Sprongen Vooruit (Rekenactiviteiten)
Jeelo (werken in projecten aan betekenisvol en maatschappelijk betrokken onderwijs)

Daarnaast gebruiken we in de groepen 7 en 8 de lessenserie Relaties en Seksualiteit.

In alle groepen gebruiken we Eigenwijs (Muziek), maken we gebruik van een uitgebreid Cultuuraanbod en gebruiken we de  gedragslessen behorend bij onze schoolbrede aanpak van Positive Behaviour Support.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend onderwijs te bieden. Indien nodig kan de leerkracht en/of het kind aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het Ondersteuningsteam (OT) van CKC Drenthe. Dit team bestaat uit  deskundigen op het gebied van gedrag, onderzoek, ontwikkelingspsychologie en lichamelijke beperkingen. Iedere deskundige is als vast contactpersoon gekoppeld aan een kindcentrum. Tussen het OT-lid en onze IB-er vindt regelmatig overleg plaats. Gezamenlijk kan worden besloten, uiteraard in overleg met ouders, observatie en/of onderzoek uit te voeren, waardoor meer zicht kan komen op de ondersteuningsbehoefte van het kind en de begeleiding door de leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners worden ingeschakeld (maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc.).  Op het moment dat onze basisondersteuning niet meer passend is voor uw kind, wordt in gezamenlijkheid met ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) 22.01. Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo zijn in dit SWV vertegenwoordigd. De schoolbesturen werken nauw samen, met als doel optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Bij dit SWV zijn scholen voor SBO en SO aangesloten.   Voor een plaatsing in het SBO of SO moeten wij, samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijs-po-22-01.nl.

Buurtteams
Soms zit je met een vraag waar je zelf niet goed uitkomt. Dan is het fijn om te weten dat het buurteam van Vaart Welzijn klaar staat. Je kunt bij het buurtteam terecht met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, financiën of opvoeden en opgroeien.

Vaart Welzijn werkt in buurtteams. De buurtteams zijn zichtbaar aanwezig in de wijk en bestaan uit mensen met verschillende functies en achtergronden, die als één team samenwerken. Ouders hebben via het buurtteam te maken met één vast aanspreekpunt passend bij de vraag, bijvoorbeeld maatschappelijk werk.  

Hoofdkantoor Vaart Welzijn
Apollopad 5
T 088 – 030 5160
E info@vaartwelzijn.nl
I  www.vaartwelzijn.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons uitgangspunt is dat ieder kind welkom is. We zoeken naar mogelijkheden en oplossingen in plaats van beperkingen en uitsluiting.
Toch is ons onderwijs vooral gebaseerd op het meekunnen komen in de groep:
Al onze kinderen ontvangen onderwijs in de groep.
De leerkracht biedt instructie en begeleiding en zal dit afstemmen op de behoefte van elk kind. Hierbij kan een verlengde instructie of een specifiek hulpmiddel ingezet worden. Ook kan de onderwijsassistent de leerkracht ondersteunen bij het geven van extra begeleiding in een klein groepje of op individueel niveau. De leerkracht heeft ook ondersteunende programma's tot zijn/haar beschikking.

Wanneer deze basisondersteuning niet toereikend is, wordt de intern begeleider betrokken. De intern begeleider adviseert de leerkracht. Als er meer onderzoek nodig is, wordt het ondersteuning team van CKC Drenthe ingeschakeld. In dit team zitten orthopedagogen die onderzoekdoen naar capaciteiten. Ook kunnen externe deskundigen gevraagd worden mee te denken. De ouders zijn in deze fase van verdiepende hulpvragen altijd op de hoogte en betrokken. In een enkel geval moeten we samen concluderen dat De Scharmhof niet die begeleiding kan bieden die wenselijk is. Samen met ouders, deskundigen en school zoeken we dan naar een passender vorm van onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor de jongste kinderen is er een eigen binnen- en buitenruimte. De kinderen kunnen hier spelen en zich ontwikkelen in een veilige omgeving met vertrouwde medewerksters.  Voor de allerjongsten zijn er twee slaapkamers met voldoende bedjes. 

Binnen onze baby- en peutergroepen werken wij met Uk & Puk, een landelijk ontwikkeld totaalprogramma waarin 0 tot 4 jarigen op hun eigen niveau worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. 

Terug naar boven