Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Einthovenstraat 26 9402 CB Assen

  • Onze leerlingen kunnen heerlijk spelen en van de natuur genieten in onze natuurspeeltuin. Er kunnen  ook buitenlessen worden gegeven.
  • Elke woensdag krijgen de jongste kinderen een prentenboek te leen mee naar huis. Voor de oudere kinderen hebben we de Asser Bieb op School.
  • Met behulp van PBS leren wij de kinderen zelfstandigheid, respect en verantwoordelijkheid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schooladvies maken wij op basis van de IEP-toetsen en de Plaatsingswijzer (gegevens lvs groep 6 t/m 8) en de observaties van de leerkrachten. De eindtoets heeft het beeld dat de leerkracht had bevestigd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door tussentijds te evalueren willen wij leerlingen (en hun ouders) inzicht geven in hun persoonlijke ontwikkeling. Via rapportage in een rapportfolio wordt er een goed beeld geschetst van de totale ontwikkeling en leergroei van de leerling.
De tussenresultaten gebruiken wij voor de tussentijdse evaluatie van ons onderwijs gedurende een schooljaar.
We maken bij deze evaluatie gebruik van het IEP LVS en de methodetoetsen.

Verder hebben wij een document Cyclisch Werken ontwikkeld, waarin wij de doelen vanuit de leerlijnen volgen per kind. We zien in één oogopslag aan welke doelen nog gewerkt moet worden. Deze werkwijze sluit aan bij de fase CVB (controle van begrip) in onze instructie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om de resultaten van onze leerlingen te kunnen vergelijken met de landelijke gemiddelden. Daarom gebruiken we onafhankelijke landelijke toetsen (IEP leerlingvolgsysteem). Op deze manier is het mogelijk de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig en objectief te volgen. Voor de eindtoets maken wij gebruik van de IEP eindtoets. Met deze eindtoets worden de kennis en inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van rekenen, taal en informatieverwerking.

Ons schooladvies wordt gebaseerd op observaties van de leerkrachten rond de sociale en emotionele ontwikkeling en gebruiken wij de Plaatsingswijzer, waarin de resultaten vanaf groep 6 ons  een goed beeld geven van de cognitieve mogelijkheden van elk kind. Wij adviseren kansrijk, dat wil zeggen dat wij zo adviseren dat onze leerlingen zich nog volop kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs. Hierbij hebben wij hoge verwachtingen van ieder kind.

Vanaf schooljaar 2021-2022 maken we voor de tussentijdse toetsen gebruik van IEP LVS. 
IEP geeft ons inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Het Kompas werken we met de principes van Positive Behaviour Support (PBS): 'Goed gedrag kun je leren'.

Daarnaast werken we met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren en burgerschap.

We hebben een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen. Kinderen weten welk gedrag we van hen verwachten. Kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer ze zich gewaardeerd en gezien voelen. Met PBS en Kwink werken we structureel aan een positieve en veilige omgeving. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfstandigheid
  • respect
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven