Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Einthovenstraat 26 9402 CB Assen

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een directeur, een adjunct directeur, een administratief medewerker en een  conciërge.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen CKC Drenthe bestaat een vaste en een flexibele invalpool. Bij ziekte of verlof wordt een aanvraag voor vervanging gedaan.Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, kijkt de school of het intern op te vangen is. In uiterste gevallen wordt een groep naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben op onze school 11 jaargroepen. We hebben twee groepen 3 en twee groepen 7. Groep 5 is gesplitst over groep 4/5, naast een enkele groep 4 en een enkele groep 5. Jaarlijks wordt bekeken of de instroom van nieuwe leerlingen opgevangen kan worden in een instroomgroep jongste kleuters.

Wij werken op school met het expliciete directe instructiemodel (EDI), wat inhoud dat wij recht willen doen aan de onderwijsbehoeften, talenten en capaciteiten van elke leerling. Het aanbieden van nieuwe leerstof gaat volgens EDI: 

 • ik (de leerkracht) doe het voor
 • wij (leerkracht en leerlingen) doen het samen
 • jullie (leerlingen) doen het samen
 • jij (leerling) doet het zelf

Wij willen ons blijven ontwikkelen in onze belangrijkste taak: goede lessen verzorgen. EDI helpt ons om onze didactische vaardigheden te vergroten. In schooljaar 2019-2020 is het team gestart met een scholing hierin en dat krijgt de komende 3 jaren een vervolg.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande opsomming is globaal. Er wordt gewerkt met o.a. Kleuterplein, cijferend bewustzijn, fonemisch bewustzijn, spel en beweging etc.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel beschrijven wij de wijze waarop onze school omgaat met de verschillende  ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Wij bieden als team basisondersteuning aan alle kinderen op onze school. Er is echter op elke school in elke groep een aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft, omdat het gedrag de ontwikkeling belemmert of omdat er sprake is van leerproblemen. De vraag die de school zichzelf telkens stelt is:

 • wat heeft deze leerling nodig om, ondanks de belemmeringen, de onderwijsdoelen te halen?
 • Welke aanpassingen zijn nodig, welke extra hulp kunnen we inschakelen?
 • Wat zijn onze mogelijkheden en wat zijn onze grenzen?
 • Wat zijn de taken van de (meerschoolse)intern begeleider (MIB'er), van de leerkracht en van de directeur?
 • Wanneer en hoe worden ouders ingeschakeld?

Al deze vragen worden in dit ondersteuningsprofiel behandeld.

In het dagelijks contact met de kinderen, volgen wij de ontwikkelingen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben.Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en kijken we naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat. De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aan kunnen, wordt extra uitdagend materiaal aangeboden. Wanneer de inzet van de leerkracht weinig vooruitgang oplevert, kan de MIB'er worden ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke mogelijkheden wij nog meer kunnen bieden. In ons ondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. Voor de volledige inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar onze website. Hieronder staan in het kort een aantal zaken beschreven.

Basisondersteuning CKC Drenthe

Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend onderwijs te bieden. Indien nodig kan de leerkracht en/of het kind aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het Ondersteuningsteam van CKC Drenthe. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag, onderzoek, ontwikkelingspsychologie en lichamelijke beperkingen. Iedere deskundige is als vast contactpersoon gekoppeld aan een aantal kindcentrum. Tussen het OT-lid en onze MIB-er vindt regelmatig overleg plaats. Gezamenlijk kan worden besloten, uiteraard in overleg met ouders, observatie en/of onderzoek uit te voeren, waardoor meer zicht kan komen op de ondersteuningsbehoefte van het kind en de begeleiding door de leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners worden ingeschakeld (maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc).Op het moment dat onze basisondersteuning niet meer passend is voor een kind, wordt samen met ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) 22.01. Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo zijn lid van dit SWV. De schoolbesturen werken samen, om de ondersteuning aan ieder kind te bieden en deskundigheid met elkaar te delen. Bij dit SWV zijn scholen voor SBO en SO aangesloten.Voor een plaatsing in het SBO of SO moeten wij, samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijs-po-22-01.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven