Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Einthovenstraat 26 9402 CB Assen

 • Onze leerlingen kunnen heerlijk spelen en van de natuur genieten in onze natuurspeeltuin. Er kunnen ook buitenlessen worden gegeven.
 • Elke woensdag krijgen de jongste kinderen een prentenboek te leen mee naar huis. Voor de oudere kinderen hebben we de Asser Bieb op School.
 • Met behulp van PBS leren wij de kinderen zelfstandigheid, respect en verantwoordelijkheid.

Het team

Toelichting van de school

Op onze website vindt u een uitgebreide omschrijving van de verschillende functies van medewerkers op Het Kompas.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen CKC Drenthe bestaat een vaste en een flexibele invalpool. Bij ziekte of verlof wordt een aanvraag voor vervanging gedaan. Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, kijkt de school of het intern op te vangen is. In uiterste gevallen wordt een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben in schooljaar 2023-2024 op onze school 10 jaargroepen. Jaarlijks wordt bekeken of de instroom van nieuwe leerlingen opgevangen kan worden in een instroomgroep jongste kleuters. Wij verwachten in de loop van het schooljaar met een instroomgroep te kunnen starten. Daarmee hebben wij 11 groepen op school.

Wij werken op school met het expliciete directe instructiemodel (EDI), wat inhoud dat wij recht willen doen aan de onderwijsbehoeften, talenten en capaciteiten van elke leerling. Het aanbieden van nieuwe leerstof gaat volgens EDI: 

 • ik (de leerkracht) doe het voor
 • wij (leerkracht en leerlingen) doen het samen
 • jullie (leerlingen) doen het samen
 • jij (leerling) doet het zelf

Wij willen ons blijven ontwikkelen in onze belangrijkste taak: goede lessen verzorgen. Wij beschrijven ons onderwijs in ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. Deze geven richting aan de dagelijkse onderwijspraktijk.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande opsomming is globaal. Er wordt gewerkt met o.a. cijferend bewustzijn, fonemisch bewustzijn, spel en beweging etc.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande opsomming is globaal. Wij werken voor lezen, taal en wereldoriëntatie vakkenoverstijgend. Burgerschap en levensbeschouwing komen ook in meerdere vakken terug.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

HOE ZIET DE BASISONDERSTEUNING ERUIT BIJ ONS OP HET KINDCENTRUM?  

Het doel van ons onderwijs is dat kinderen zich binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Om dit te bereiken is het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar het kindcentrum gaan. Ook willen we graag dat elk kind succes ervaart bij het leren. Samen met alle professionals denken we er goed over na hoe we dit kunnen bereiken.

Een veilige school
Een kind komt pas tot leren als het lekker in zijn vel zit en met plezier naar het kindcentrum gaat. Wij starten elk schooljaar dan ook met groepsvorming. Hierbij doen we allerlei activiteiten om elkaar te leren kennen en de onderlinge band te versterken. In deze eerste weken herhalen we ook weer de school- en groepsregels en we bespreken welk gedrag we van elkaar verwachten. Natuurlijk komt dit ook regelmatig weer terug in de rest van het schooljaar. Het hele schooljaar door hebben we elke week les over sociale- en emotionele vaardigheden aan de hand van de methode Kwink. Dit levert weer gespreksstof op over hoe we met elkaar omgaan.

Soms is er aanvullende ondersteuning nodig voor een groep of voor een leerling op sociaal emotioneel gebied. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Met de intern begeleider of, als het nodig is, met een extern deskundige kijken we wat deze groep of deze leerling voor aanvullende ondersteuning nodig heeft. In een enkel geval komt het voor dat we een leerling niet de ondersteuning kunnen bieden die hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren bij ons op school. We gaan dan, samen met ouders en deskundigen, op zoek naar een plek waar deze ondersteuning wel kan worden geboden.

Succes in de les
Elke dag denken we erover na hoe we onze lessen zo kunnen geven dat alle leerlingen onze instructie begrijpen en weer een volgend stapje maken in hun ontwikkeling.? Per les geven we de instructie op drie manieren:
-Basisinstructie voor het grootste deel van de groep
-Verkorte instructie met extra moeilijke opdrachten voor leerlingen die meer aankunnen
-Verlengde of intensieve instructie met herhaling en extra oefening voor leerlingen die dat nodig hebben.
We werken hierbij planmatig. Dat wil zeggen dat we doelgericht werken en ook controleren of de doelen gehaald zijn. Als doelen niet worden gehaald maken we een analyse om te kijken wat de oorzaak hiervan is. Op basis van de analyse kunnen we ons lesaanbod en onze aanpak vormgeven. Op deze manier kunnen we het grootste gedeelte van de groep bedienen.
Soms is er nog meer nodig om ervoor te zorgen dat een leerling zich goed kan ontwikkelen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

Leerlingen die minder aankunnen
Soms komt het voor dat leerlingen niet voldoende hebben aan de verlengde of intensieve instructie. Dan gaan we een zeer intensieve instructie inzetten. Dit doen we in overleg met de intern begeleider en, eventueel een deskundige van het bovenschools ondersteuningsteam. Het kan zijn dat zij een individuele leerlijn voor bepaalde vakken krijgen. Dit betekent dat ze een ander programma voor dat vak krijgen dan hun groepsgenoten. We volgen dan de vooruitgang van deze leerling ten opzichte van zichzelf in plaats van de groep. Natuurlijk wordt dit altijd met ouders besproken.
In sommige gevallen kan worden overwogen om een jaar extra over de basisschool te doen. We spreken dan van een doublure. Ook dit wordt tijdig met ouders besproken. (Hiervoor hanteren wij het protocol doubleren en versnellen). Mocht er meer nodig zijn voor een leerling dan het kindcentrum kan bieden dan kan in overleg met ouders en extern deskundigen besloten worden over te gaan tot verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs.

Leerlingen die meer aankunnen
Ook zijn er leerlingen die meer nodig hebben dan de verkorte instructie en de extra moeilijke opdrachten uit de methode. Om tot ontwikkeling te komen hebben deze leerlingen meer uitdaging nodig. De leerlingen die meer aankunnen kunnen in aanmerking komen voor de lessen van de Plusklas. Eens per week komen ze bij elkaar om aan uitdagende projecten te werken onder begeleiding van een plusklasleerkracht. Om in aanmerking te komen voor de plusklas moet de leerling aan bepaalde criteria voldoen. (Zie hiervoor de notitie ‘Cognitief Talent’.)? Als bovenstaande aanpassingen onvoldoende zijn dan kan overwogen worden de leerling te verwijzen naar de Leonardoschool in Assen.

Leerlingen met dyslexie
Als we merken dat leerlingen problemen met lezen hebben dan beginnen we zo snel mogelijk met extra oefenen. Per week plannen we 60 minuten oefentijd in. Na ieder half jaar toetsen we de vooruitgang van de leerling. Als blijkt dat er, ondanks alle oefeningen, geen vooruitgang is dan kan worden bekeken of de leerling in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek. Hiervoor zijn vrij strenge criteria.? Als een leerling een dyslexieverklaring heeft dan kan hij of zij gebruik maken van compenserende middelen. Leesteksten kunnen dan bijvoorbeeld worden voorgelezen door een computerprogramma. Ook kan een leerling een aangepast programma krijgen bij spelling.  (Zie dyslexieprotocol)  

Leerlingen met dyscalculie 
Samen met de rekencoördinator en de intern begeleider wordt bekeken welke leerlingen iets extra’s nodig hebben op het gebied van rekenen. Er wordt wekelijks tijd ingepland voor extra oefening en extra instructie. Als blijkt dat de rekenproblemen hardnekkig zijn en dat er weinig vooruitgang is kan besloten worden een dyscalculie-onderzoek aan te vragen. Ook hiervoor gelden strenge criteria. Kinderen met dyscalculie kunnen aanpassingen in hun rekenprogramma krijgen. Ook mogen zij gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen bij rekenen.

NT 2 leerlingen
Kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is hebben aanvullende ondersteuning nodig. Binnen onze stichting is een specialist NT2. In overleg met haar gaan we kijken wat nodig is en hoe we dit kunnen bieden. Leerlingen die minder dan 2 jaar in Nederland zijn, kunnen doorverwezen worden naar de TaalklAssen, onderdeel van CKC de Lichtbaak in Assen.   

Leerlingen met medische/fysieke beperkingen 
Als er leerlingen op school zijn met medische of fysieke beperkingen dan kunnen we, via het samenwerkingsverband, gebruik maken van de expertise van het paramedisch team van Cedin.  Het paramedisch team geeft leerkrachten handvatten voor: medische zorg in de klas, houding en beweging, prikkelverwerking, spraak en taal.     

De leerkracht doet ertoe.
Het realiseren van een hoog niveau van basisondersteuning start met deskundige leerkrachten die hun kennis blijven onderhouden in samenhang met de visie en doelstellingen van het kindcentrum. Er zijn leerkrachten die zich specialiseren in een bepaald leer- of ontwikkelingsgebied.  In deze schoolgids ziet u welke expertise al bij ons op school aanwezig is.         
Ook kan het kindcentrum gebruikmaken van de specialisten van het ondersteuningsteam (OT) van CKC Drenthe. Het OT beschikt over de volgende specialisten: 
-Orthopedagoog 
-Schoolpsycholoog 
-Gedragsspecialist   
-Ambulant begeleider 
-Specialist NT2 
-Specialist traumasensitief werken 

Elke school heeft zijn eigen contactpersoon en kan via hen een beroep doen op alle aanwezige expertise. De contactpersoon voor ons kindcentrum is Aletta Koning (Intern Begeleider).

Voor gedragsvraagstukken en opvoedvragen vanuit de thuissituatie heeft de intern begeleider regelmatig contact met het jeugdteam van de gemeente en met de GGD. Ouders kunnen hier terecht met hun vragen.

WAT ZIJN DE GRENZEN AAN DE BASISONDERSTEUNING?  

Zowel bij de aanmelding van nieuwe leerlingen als bij de ontwikkeling van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. De ondersteuningsbehoefte is dat wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit bekijken we in samenhang met de samenstelling van de groep en de belastbaarheid van de groep en de leerkracht. Soms hebben we hulp nodig om in kaart te krijgen wat de ondersteuningsbehoefte van een leerling is. Het kan ook zijn dat de ondersteuningsbehoefte bekend is maar dat we hulp nodig hebben bij het vinden van het juiste aanbod. In beide gevallen schakelen we specialisten van het ondersteuningsteam in.  
Soms moeten we erkennen dat de ondersteuningsbehoefte groter is dan wij kunnen bieden. We zijn dan handelingsverlegen.  Als dat het geval is dan gaan we samen met de ouders en de specialisten op zoek naar een andere passende plek voor deze leerling. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs. Bij verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs moeten we een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Pas als de TLV is afgegeven kan de leerling worden verwezen.   

Beknopt afwegingskader

Aandachtspunt: Pedagogische ondersteuning

-Specifieke onderwijsbehoefte: 
De leerling heeft speciale pedagogische aanpak nodig omdat er sprake is van een psychiatrische stoornis of van niet gediagnosticeerde gedragsproblematiek. 

-Wat kan de school: In overleg met ouders kan samen met de Intern Begeleider en eventueel deskundigen uit het ondersteuningsteam of extern deskundigen een gedragsaanpak worden bedacht. Dit wordt uitgeschreven in een plan van aanpak en besproken met ouders. 

-Grens:
-Veiligheid en welbevinden van de leerling komt in het gedrang. 
-Veiligheid in de groep kan niet worden gegarandeerd.  
-Rust en orde in de groep wordt ernstig verstoord. (Door de leerling of door de ouders) 
-Er zijn onvoldoende ‘extra handen’ om deze leerling individueel te begeleiden. 
-Ondanks de aanpak lukt het de leerling niet zich zelfstandig te focussen op de taak. 

Aandachtspunt:
Didactische ondersteuning

Specifieke onderwijsbehoefte:
De leerling past qua leervermogen niet in één van de drie instructiegroepen en heeft een eigen leerlijn of aanvullende begeleiding  nodig op 1 of meer vakgebieden.

Wat kan de school:
In overleg met ouders kan samen met de Intern Begeleider en eventueel deskundigen uit het ondersteuningsteam of extern deskundigen een eigen leerlijn worden opgezet. Dit wordt uitgeschreven in een plan van aanpak en besproken met ouders.  

Grens:
-Er zijn onvoldoende ‘extra handen’ om deze leerling individuele instructie te geven. 
-Welbevinden en competentiebeleving van leerling komt in het gedrang. 
-Er zijn meerdere leerlingen met een eigen leerlijn in 1 groep.  
-De leerling kan niet lang genoeg zelfstandig werken. 
(Voor uitgebreide informatie: zie protocol ‘aanmelding, toelating en weigering van kinderen’ van CKC Drenthe)      

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte binnen de grenzen van ons zorgprofiel. Wij willen hen graag goed en deskundig begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast onderwijs verzorgen wij ook peuteropvang op Het Kompas. De peutergroep fungeert als een voorloper van ons basisonderwijs.

Een van onze pijlers is: Het Jonge Kind Fundament voor talent 

Zorgen voor een goede start, een basis leggen voor groei. Dat is wat wij willen voor de kinderen op ons kindcentrum. In een doorlopende lijn investeren wij in de ontwikkeling van jonge kinderen. Thematisch werken is de verbindende factor in ons onderwijs aan peuters en kleuters. Hierin staan de reken- en taalontwikkeling centraal. Daarnaast hechten wij veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling en het samenspel van de kinderen. In ons onderwijs aan zowel peuters als kleuters maken we gebruik van een sterk VVE-programma.  Zo zorgen we voor een gedegen basis voor ieder kind. 

Peuteropvang

Binnen kindcentrum Het Kompas bieden wij naast onderwijs ook peuteropvang aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Wanneer er een VVE-indicatie afgegeven wordt, is peuteropvang mogelijk vanaf 2 jaar. Peuteropvang richt zich op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De peuters komen gedurende de schoolweken, op twee tot drie vaste ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur naar de peuteropvang om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken. Buiten deze tijden is eventueel verlenging mogelijk met reguliere kinderopvang.

Natuurlijke overgang van peuter naar kleuter

Op de peuteropvang werken wij met het VVE programma Uk en Puk, een programma dat er op gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters. Naast Uk en Puk werken we met Peuterplein. Deze methode is een voorloper van Kleuterplein, wat in de kleutergroepen op Het Kompas wordt gebruikt.  Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.

 • Kinderen van 2 en 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
 • samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
 • ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
 • we werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
 • onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
 • ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 • kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes

Terug naar boven