Christelijk Kindcentrum Het Kompas

Einthovenstraat 26 9402 CB Assen

 • Onze leerlingen kunnen heerlijk spelen en van de natuur genieten in onze natuurspeeltuin. Er kunnen ook buitenlessen worden gegeven.
 • Elke woensdag krijgen de jongste kinderen een prentenboek te leen mee naar huis. Voor de oudere kinderen hebben we de Asser Bieb op School.
 • Met behulp van PBS leren wij de kinderen zelfstandigheid, respect en verantwoordelijkheid.

Het team

Toelichting van de school

Op onze website vindt u een uitgebreide omschrijving van de verschillende functies van medewerkers op Het Kompas.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen CKC Drenthe bestaat een vaste en een flexibele invalpool. Bij ziekte of verlof wordt een aanvraag voor vervanging gedaan.Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, kijkt de school of het intern op te vangen is. In uiterste gevallen wordt een groep naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben in schooljaar 2021-2022 op onze school 11 jaargroepen. Jaarlijks wordt bekeken of de instroom van nieuwe leerlingen opgevangen kan worden in een instroomgroep jongste kleuters. Vanaf de zomervakantie 2021 starten wij met een instroomgroep. Daarmee hebben wij 12 groepen op school.

Wij werken op school met het expliciete directe instructiemodel (EDI), wat inhoud dat wij recht willen doen aan de onderwijsbehoeften, talenten en capaciteiten van elke leerling. Het aanbieden van nieuwe leerstof gaat volgens EDI: 

 • ik (de leerkracht) doe het voor
 • wij (leerkracht en leerlingen) doen het samen
 • jullie (leerlingen) doen het samen
 • jij (leerling) doet het zelf

Wij willen ons blijven ontwikkelen in onze belangrijkste taak: goede lessen verzorgen. Wij beschrijven ons onderwijs in ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. Deze geven richting aan de dagelijkse onderwijspraktijk.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande opsomming is globaal. Er wordt gewerkt met o.a. Kleuterplein, cijferend bewustzijn, fonemisch bewustzijn, spel en beweging etc.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel beschrijven wij de wijze waarop onze school omgaat met de verschillende  ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Wij bieden als team basisondersteuning aan alle kinderen op onze school. Er is echter op elke school in elke groep een aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft, omdat het gedrag de ontwikkeling belemmert of omdat er sprake is van leerproblemen. De vraag die de school zichzelf telkens stelt is:

 • wat heeft deze leerling nodig om, ondanks de belemmeringen, de onderwijsdoelen te halen?
 • Welke aanpassingen zijn nodig, welke extra hulp kunnen we inschakelen?
 • Wat zijn onze mogelijkheden en wat zijn onze grenzen?
 • Wat zijn de taken van de (meerschoolse)intern begeleider (MIB'er), van de leerkracht en van de directeur?
 • Wanneer en hoe worden ouders ingeschakeld?

Al deze vragen worden in dit ondersteuningsprofiel behandeld.

In het dagelijks contact met de kinderen, volgen wij de ontwikkelingen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben.Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en kijken we naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat. De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aan kunnen, wordt extra uitdagend materiaal aangeboden. Wanneer de inzet van de leerkracht weinig vooruitgang oplevert, kan de MIB'er worden ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke mogelijkheden wij nog meer kunnen bieden. In ons ondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. Voor de volledige inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar onze website. Hieronder staan in het kort een aantal zaken beschreven.

Basisondersteuning CKC Drenthe

Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend onderwijs te bieden. Indien nodig kan de leerkracht en/of het kind aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het Ondersteuningsteam van CKC Drenthe. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag, onderzoek, ontwikkelingspsychologie en lichamelijke beperkingen. Iedere deskundige is als vast contactpersoon gekoppeld aan een aantal kindcentrum. Tussen het OT-lid en onze MIB-er vindt regelmatig overleg plaats. Gezamenlijk kan worden besloten, uiteraard in overleg met ouders, observatie en/of onderzoek uit te voeren, waardoor meer zicht kan komen op de ondersteuningsbehoefte van het kind en de begeleiding door de leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners worden ingeschakeld (maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc).Op het moment dat onze basisondersteuning niet meer passend is voor een kind, wordt samen met ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) 22.01. Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo zijn lid van dit SWV. De schoolbesturen werken samen, om de ondersteuning aan ieder kind te bieden en deskundigheid met elkaar te delen. Bij dit SWV zijn scholen voor SBO en SO aangesloten.Voor een plaatsing in het SBO of SO moeten wij, samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijs-po-22-01.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast onderwijs verzorgen wij ook peuteropvang op Het Kompas. De peutergroep fungeert als een voorloper van ons basisonderwijs.

Een van onze pijlers is: Het Jonge Kind Fundament voor talent 

Zorgen voor een goede start, een basis leggen voor groei. Dat is wat wij willen voor de kinderen op ons kindcentrum. In een doorlopende lijn investeren wij in de ontwikkeling van jonge kinderen. Thematisch werken is de verbindende factor in ons onderwijs aan peuters en kleuters. Hierin staan de reken- en taalontwikkeling centraal. Daarnaast hechten wij veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling en het samenspel van de kinderen. In ons onderwijs aan zowel peuters als kleuters maken we gebruik van een sterk VVE-programma.  Zo zorgen we voor een gedegen basis voor ieder kind. 

Peuteropvang

Binnen kindcentrum Het Kompas bieden wij naast onderwijs ook peuteropvang aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Wanneer er een VVE-indicatie afgegeven wordt, is peuteropvang mogelijk vanaf 2 jaar. Peuteropvang richt zich op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De peuters komen gedurende de schoolweken, op twee tot drie vaste ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur naar de peuteropvang om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken. Buiten deze tijden is eventueel verlenging mogelijk met reguliere kinderopvang.

Natuurlijke overgang van peuter naar kleuter

Op de peuteropvang werken wij met het VVE programma Uk en Puk, een programma dat er op gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters. Naast Uk en Puk werken we met Peuterplein. Deze methode is een voorloper van Kleuterplein, wat in de kleutergroepen op Het Kompas wordt gebruikt.  Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.

 • Kinderen van 2 en 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
 • samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
 • ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
 • we werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
 • onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
 • ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 • kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes

Terug naar boven