Kindcentrum De Lichtbaak

Amstelstraat 14b 9406 TH Assen

Schoolfoto van Kindcentrum De Lichtbaak

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om te komen tot een goed advies voor het voortgezet onderwijs voor de kinderen van groep 8, werken wij sinds 2008 met de Plaatsingswijzer. Met dit instrument geven wij een advies aan het voortgezet onderwijs over welk niveau het beste bij uw kind past. Wij verzamelen door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen, denk bijvoorbeeld aan de resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Elk jaar rond januari en juni worden deze CITO toetsen vanaf groep 3 afgenomen. Deze toetsen geven ons een goed objectief beeld van de voortgang van de kinderen. Deze gegevens leggen wij vast in het Leerlingvolgsysteem.

Bij de Plaatsingswijzer gebruiken wij de CITO gegevens vanaf groep 6. Wij vinden namelijk dat de ontwikkeling van uw kind over drie jaar veel beter laat zien welke richting bij hem of haar past dan één toetsmoment in groep 8. Daarnaast kijken wij met het opstellen van een definitief advies ook naar de werkhoudingsaspecten. Wij gebruiken hiervoor een duidelijk overzicht, dat aangeeft welke werkhoudingsaspecten er per niveau nodig zijn.

In groep 8 nemen wij in januari de Cito-toets af die hoort bij het leerlingvolgsysteem. In april nemen wij de IEP eindtoets af. Wij leggen de resultaten van de IEP eindtoets naast de resultaten van de plaatsingswijzer. In de meeste gevallen komt dit heel goed overeen met het advies van de school. Mocht de uitslag van de eindtoets toch afwijken van het schooladvies, dan gaan wij met u als ouders in gesprek om een weloverwogen keuze te maken over het eventueel herzien van ons advies.

Het is ons streven om alle kinderen de school te laten verlaten met 1F niveau. Bij de IEP uitslag van het afgelopen schooljaar zien wij, dat bij taalverzorging alle kinderen 1F of hoger scoren. Bij lezen scoren 2 kinderen onder 1 F niveau, maar 12 kinderen wel 2 F niveau. Bij rekenen scoren 3 kinderen onder 1F niveau, maar wel 5 kinderen op 1 S niveau.  

Voor rekenen hopen wij komend jaar een nog hogere score te halen. De leerkrachten hebben het afgelopen jaar een uitgebreide cursus gevolgd over het Expliciete directe instructiemodel. Door deze duidelijke instructie toe te passen, verwachten wij dat de resultaten van rekenen een stijgende lijn zullen laten zien. Daarnaast hebben wij n.a.v. onze analyse van de eindtoets verdere vervolgstappen in onze plannen weggezet.    

Als school zijn wij tevreden over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. De meeste leerlingen hebben het geadviseerde niveau gescoord op de eindtoets, een goed en knap resultaat. Tevens hebben wij het afgelopen jaar ons streefniveau behaald. Hier zijn wij erg trots op.  Wij gaan ervan uit dat wij met de ingezette vervolgstappen de komende jaren dezelfde of nog betere resultaten zullen behalen.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven