GBS De Parel

Aletta Jacobsweg 78 9408 AM Assen

 • De Parel is een daltonschool. belangrijke peilers voor het onderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren
 • Kinderen werken buiten te klas op het leerplein, tevens is het de tribune voor maandvieringen en andere schoolbrede activiteiten
 • Schoolfoto van GBS De Parel
 • Schoolfoto van GBS De Parel
 • Kinderen werken aan doelen middels een weektaak. Kinderen leren plannen en de planning volgen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten liggen al meerdere jaren ruim boven landelijk gemiddelde en is ook passend bij de populatie.

Wel blijkt uit analyse van eindopbrengsten 2017-2018 dat:

 • Interpunctie en Taalverzorging extra aandacht moeten hebben.
 • Begrijpend lezen valt positief uit, boven verwachting.
 • Werkwoordspelling is krap voldoende, niet-werkwoorden is sterk.
 • Grammatica is onvoldoende.
 • Rekenen valt tegen op alle onderdelen.
 • Het onderdeel schrijven komt niet overeen met ‘stellen’.
 • Het weglaten/toevoegen van woorden sluit niet aan bij ons onderwijs
 • Kinderen moeten een basishouding ontwikkelen waarbij ze zich eigen maken om geleerde lesstof ook in andere situaties toe te passen. 
 • Kinderen moeten leren de aangeleerde strategieën en denkstappen tijdens de methodelessen en toetsen te gebruiken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Parel maakt gebruikt van het Cito Leerling volg systeem. Daarbij worden elk half jaar de resultaten van de leerlingen gemeten en daarna besproken met de ouders. daarnaast vindt er op basis van de resultaten een analyse plaats die besproken wordt met de leerkrachten individueel en daarna met het hele team. Op basis van deze analyse worden plannen gemaakt voor het komende half jaar. De leerlingen ontvangen twee maal per jaar een rapport met daaring de resultaten van het Leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen. Ook reflecteren de leerlingen op hun werk door middel van een talentenblad dat aan het rapport is toegevoegd.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen eind groep 7 een voorlopig advies. Dit advies is opgesteld door leerkrachten groep 6, 7 en 8, IB'er en directeur. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van toetsgegevens, maar ook gekeken naar eigenschappen van het kind. De leerkracht voert hierover een gesprek met het kind en de ouders. 
Midden groep 8 wordt het definitieve advies gegeven. Wanneer het advies is gewijzigd ten opzichte van het voorlopige advies, volgt er een gesprek. Wanneer dit niet het geval is, is er in principe geen gesprek. 
Na het definitieve schooladvies maken de leerlingen in het voorjaar de Eindtoets. Deze toets geeft een onafhankelijk advies op het schooladvies. In veel gevallen komt dit advies overeen met het schooladvies. Mocht het advies op de Eindtoets hoger zijn dan het schooladvies, dan gaat de school in gesprek over een mogelijke aanpassing van het advies.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden bij een VO school. School kan hierin meedenken en advies geven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven